Колективен трудов договор - как защитава трудовите ми права?

Подписвам трудов договор с работодателя ми и той ми казва, че клаузите са съобразени с колективния трудов договор. Добре е да разбера какъв е този колективен трудов договор и доколко ме касае.

Какво представлява колективният трудов договор?

Колективният трудов договор е начин за подобряване на условията на полагане на труд. Той може да бъде за съответното предприятие, отрасъл, бранш или община. От една страна, колективният трудов договор е договор, съглашение, сделка. Това означава, че той възниква с постигането на съгласие и полагането на подписи. От друга страна, колективният трудов договор има нормативен характер. Това ще рече, че той също като нормата в закона урежда правата и задълженията на неопределен кръг от работници и служители в даденото предприятие, отрасъл, бранш, община, както и на работодателите. Неопределен е кръгът, защото едни напускат, други тепърва започват работа, трети неизвестни ще започнат работа в бъдеще. За всички тях колективният договор ще има действие, докато са работници.Важно! Когато сключа индивидуален трудов договор с работодателя ми, в него не може да се уреждат права или задължения, които противоречат или са по-неблагоприятни от предвидените в колективния трудов договор.В колективния трудов договор се уреждат въпроси относно полагането на труд и осигуряването на работниците в едно предприятие. Законът има две изисквания относно съдържанието на колективния трудов договор:

Как и кой сключва колективен трудов договор?

Преди да се стигне до сключване на колективен трудов договор, най-напред протичат т.нар. колективни преговори. Синдикалните организации са сдружавания на работниците и служителите в едно предприятие, в един бранш или отрасъл или на територията на съответната община. Синдикалните организации сами си приемат устав и се самоорганизират, т.е. те са независими от работодателя. В устава обикновено се урежда начинът на излъчване на представители на работниците за съответната синдикална организация. Именно тези представители преговарят при сключване на колективен трудов договор. Инициативата за преговори се предприема от синдикалната организация на работниците, която подава заявление до работодателя или представителната организация на работодателите за съответния отрасъл, бранш или община. А работодателят или представителната организация на работодателите е длъжен/длъжна да преговаря.Ако договорът е на равнище предприятие или клон на предприятие, двете преговарящи страни са съответно работодателят и синдикалната организация на работниците в това предприятие или клон на предприятие. Ако пък е на равнище отрасъл или бранш, преговорите се водят от представителните организации на работниците в този бранш или отрасъл и представителните организации на работодателите. Ако е на равнище община, се преговаря за дейности, които се финансират от общинския бюджет. Преговарят представителните синдикални организации на работниците и представителните организации на работодателите. След като се постигне съгласие по всички въпроси, договорът се подписва и влиза в сила. Освен това следва да се впише в специален регистър на колективните договори към регионалната инспекция по труда. На равнище отрасъл, бранш или предприятие може да се сключи само един колективен трудов договор. Дали вече има сключен такъв договор се установява именно със справка в регистъра. Договорът може да има срок на действие най-много 2 години, а ако в него не е предвиден срок, счита се, че е валиден за 1 година. 3 месеца преди да изтече срокът на действие, страните трябва отново да започнат преговори за сключването на нов колективен трудов договор.

Как мога да се защитя от неспазване на колективен трудов договор или от недействителен колективен трудов договор?

В първия случай мога да предявя иск за неизпълнение на колективен трудов договор срещу работодателя ми. В исковата молба трябва да посоча конкретното нарушение, като представя доказателства. Мога да направя искане съдът да задължи Инспекцията по труда да представи копие от колективния трудов договор в съда, тъй като не разполагам с него. Ако колективният трудов договор (или части от него):

той ще е недействителен. В такъв случай мога да предявя иск за обявяване на договора за недействителен.И в двата случая предявявам иска пред съответния районен съд по седалището на предприятието на работодателя ми или по мястото, в което обичайно полагам труд. Така например, ако седалището на работодателя ми е в София, но аз полагам труд в Бургас, мога да предявя иска пред Бургаския съд или пред Софийския съд.Добре е да знам, че съм освободен от внасяне на държавна такса, понеже съм работник или служител. Ако все пак се объркам и внеса държавна такса при подаването на исковата молба, имам право да поискам да ми бъде върната.[toggles][toggle title=”Източници”]Кодекс на труда (КТ):чл. 4 - относно синдикалните организации на работниците и служителите;чл. 33 - относно устава и независимостта на синдикалните организации от работодателите;чл. 50 - относно предмета на колективния трудов договор;чл. 51 - относно равнищата на преговаряне;чл. 51а -относно страните при колективния трудов договор в предприятие;чл.51б - относно страните при колективния трудов договор на отраслово или браншово равнище;чл. 51в - относно страните при колективните трудови договори по общини;чл. 52, ал.1 - относно задължението за преговаряне;чл. 53 - относно вписването на договора в специален регистър;чл. 54 - относно влизане в сила и времетраене на колективния трудов договор;чл. 59 - относно искове при неизпълнение;чл. 60 - относно искове за обявяване на колективен трудов договор за недействителен;чл. 66, ал. 2 - относно по-благоприятните условия на индивидуалния трудов договор от колективния;чл.155, ал.1 - относно правото на годишен платен отпуск.Кодекс за социално осигуряване (КСО):чл.6, ал.3, т.6 - относно каква част от осигурителната вноска се поема от работодателя; и каква част се поема от работника/служителя.Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл.26 и 27 - относно нищожните и унищожаемите договори.Граждански процесуален кодекс (ГПК):чл. 83, ал.1, т.1 - относно освобождаването от държавна такса;чл.108 - относно местно компетентния съд при иск срещу юридическо лице;чл. 114 - относно местно компетентния съд при иск, подаден от работник или служител.Закон за държавните такси (ЗДТ):чл. 4б - относно връщането на недължимата платена държавна такса.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

8.9.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си