Смяна на водомер - кой, кога и защо?

Преди няколко дни служител на ВиК оператор мина през блока да запише показателите на водомера ми. След като си свърши работата обаче ме извести, че водомерът ми е стар и ми дадоха препоръка до един месец да го сменя, защото иначе щели да ми начисляват повече кубика вода. Трябва ли да давам пак пари за смяна при положение, че водомерът ми си работи изрядно?

Моят водомер

За да имам вода вкъщи, сключвам договор с ВиК оператор, който е търговско дружество с предмет на дейност водоснабдяване, канализация и/или пречистване на води (напр. Софийска вода АД). При подписването на този договор аз се съгласявам с общите условия , които операторът ми предлага.Количеството използвана вода, съобразно която плащам определена цена на оператора, се измерва с водомер. Когато живея в сграда, която има повече от един потребител, в нея на първо място има един общ водомер за цялата сграда и отделно всеки вкъщи си има индивидуален водомер, с който всяко домакинство си следи личното потребление на вода. Имам опцията да го монтирам вътре в апартамента си или в помещението след общия водомер, или в общите части на сградата. Трябва да го монтирам на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията. През него трябва да преминава водата към всички кранове на чешми, тоалетни казанчета, бойлери, перални и пр.NB!Доставката, монтажът, проверката,поддържането и ремонтът на индивидуалния ми водомер е мое задължение.

Какви са задълженията при ползването на водомер?

След като ползвам водомер аз съм длъжен:

  1. да осигурявам техническата му изправност и правилната му употреба и да го използвам по предназначение;
  2. да го заявявам и представям за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от мен лице, оправомощено за проверка;
  3. да не използвам водомер без знак за одобрен тип;
  4. да съхранявам целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендрите към тях;
  5. да осигурявам достъп на длъжностните лица, упълномощени от ВиК оператора да отчитат водомерите и да извършват проверка и контрол на водомерите;
  6. да изпълнявам направените предписания на ВиК оператора за реконструкция на водомерния възел или подмяна на водомера съобразно техническите изисквания за монтаж на водомера;

Кой и кога проверява изправността на водомера ми?

Проверки се извършват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Проверки могат да ми бъдат направени:

Периодичните проверки на водомера вкъщи се извършват през 10 години по мое искане и за моя сметка. Операторите са длъжни да ми осигурят комплексна услуга за моя сметка, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка, монтаж и пломбиране. Резултатите от периодичните проверки се удостоверяват с буквата "V" или "H" в случаите, когато водомерът може да работи правилно съответно само във вертикална или в хоризонтална позиция. Знаците, които удостоверяват резултатите от проверката, се поставят върху основната част на водомера, обикновено върху корпуса, така че да са видими, без да е необходимо разглобяване. Когато длъжностно лице на оператора установи, че съм с непроверен индивидуален водомер, срокът за извършване на проверката е 3 месеца. В случай че след изтичането на този срок не ми е извършена периодична проверка, количеството вода, която съм изразходвал, се завишава на всяко тримесечие с по 1,0 куб.м. за всеки обитател на жилището ми. Когато ми проверяват водомера, длъжностните лица, упълномощени от оператора, трябва да се легитимират със служебна и лична карта. В случай че не съм съгласен с оценката на проверяващия относно (точността) на водомера ми, операторът или аз можем да заявим извършване на експертиза, при която специалист ще прецени дали водомерът става за използване или не.Ако е изправен, разходите за експертизата се поемат от този, който я е заявил.

Кога трябва да си сменя водомера?

Ако се установи повреда във водомера ми, служител на ВиК оператора, с когото имам договор, ми прави предписание да отстраня повредата като ме уведомява и за срока за отстраняването й. Освен това той демонтира пломбата на холендъра. След като отстраня повредата, трябва да уведомя оператора и да му осигурява достъп до водомера. Причинените повреди се отстраняват за сметка и от този, който ги е причинил. Тоест, ако вредите са по моя вина - аз плащам, ако са по вина на служител на оператора, то тогава плаща операторът. Когато не може да се установи кой е причинителят, отстраняването става от:

Ако водомерът не може да бъде поправен, на мястото на повредения водомер операторът може да постави нов, като разходите, свързани с неговото сваляне, ремонт и поставяне, са за моя сметка. При кражба и повреждане (замръзване на водомера, счупване на стъклото, унищожаване на пломби и други механични повреждания)– ремонтът или смяната отново е за моя сметка

Кога могат да ми спрат водата?

След като предварително ме уведомят, операторите могат да ми спрат напълно или частично подаването и отвеждането на вода в следните случаи:

  1. Ако не изпълня предписанието на оператора да отстраня недопустими технически и санитарни недостатъци. Разходите, свързани с прекъсването и възстановяването на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води трябва да заплатя преди да ми възстановят водоснабдяването.
  2. Ако съществуващата повреда съм направил умишлено (нарочно, като съзнавам напълно какви могат да бъдат последствията).

Правото е от рубриката "Предложи право".[toggles][toggle title=Източници]НАРЕДБА № 4.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (НУРПППВКС):чл. 2 и чл 8- относно сключването на договор с ВиК оператор; чл. 11, ал. 4 и ал. 5- относно задължението ми за доставка, монтаж и поддръжка на водомера;чл.33, ал. 2 и 3 и чл.47, ал.3 - относно смяна на водомера при кражба или повреда;чл. 34, ал.3 и 4 - относно извършването на експертиза;чл.34, ал. 2 и чл. 34а - относно видовете, периодичноста и резултатите от проверки;чл.41, ал.3, т.1 и 2 - относно случаите, при оито могат да ми спрат водата;чл. 42, ал.3 - относно задължението на служителите на ВиК операторите да се легитимират;чл. 43, ал.1, т.1 и 2; ал.2 , т.4 и 7 - относно задълженията ми като потребител;чл.47, ал.2 - относно кой ще острани вредите, когато не се знае кой ги е причинил.Закон за измерванията (ЗИ):чл.38- относно това кой може да проверя водомера ми;чл. 44 - относно задълженията ми като потребител.Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК):чл.257 ал.1, т.9 и ал.2 НСИПМК - относно знаците, които се поставят след проверка на водомера.Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):чл.45 и чл.49- относно отговорността при причинени вреди, когато се знае кой е причинил вредата.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Магдалена

Митева

8.8.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си