Как да се присъединя към канализацията?

Закупих си имот изключително изгодно и мисля да си построя вила за отдих. След като премина еуфорията от новата ми покупка, установих, че имотът ми не е свързан към водопроводната мрежа. Какъв е редът за сключване на договор с ВиК дружество присъединяване към канализацията?

Кой може да се присъедини и кой може да предложи услугата?

Към мрежата на ВиК могат да се присъединят всички собственици на имоти и жилища, както и тези, на които просто е учредено право на строеж в чужд имот. Услугите за водоснабядване и канализация (ВиК) се предоставят от съответните дружества по места, които имат този предмет на дейност. Потребителите на услугата могат да я ползват за: питейно - битови нужди и/или стопански и обществени нужди.

Условия за сключване на договор за присъединяване

За да се присъединя към ВиК мрежата, е необходимо да сключа договор със съответното дружество. Този договор се сключва при предварително публикувани общи условия. !Важно Общите условия могат да бъдат променени за всеки потребител, но той трябва да поиска това. Договорът се предлага от оператора в едномесечен срок от подаване на заявлението от потребителя и включва информация за: взаимните задължения на страните за опазване на съоръженията и за осигуряване на достъп до тях; броя и мястото на монтирани водомери; режима на водоподаване; финансовите параметри; условията и реда за изменяне, допълване и прекратяване на договора.

Какви документи са ми необходими за сключване на договора?

Ред за присъединяване

Присъединяването ми към мрежата на ВиК минава през следните етапи:

 1. Подавам писмено заявление до дружеството със следната информация:
 2. точен адрес на имота;
 3. необходимо количество вода, с което трябва да се снабди имота;
 4. при новоизградени сгради – срок за въвеждане в експлоатация;
 5. копие от документа за собственост или за учредено право на строеж.
 6. ВиК операторът извършва предварително проучване, в което се уточняват техническите параметри на водопроводната инсталация. В 15- дневен срок операторът ми предоставя условията за присъединяване.
 7. Сключва се предварителен договор между мен и ВиК дружеството, в който се посочват условията и срока за сключването на окончателния договор, както и техническите изисквания за присъеднияването.
 8. Изготвя се инвестиционен проект. (представлява съвкупност от документи, необходими за изготвянето на обекта и се изготвя се от архитект и инженер).
 9. Дружеството, което предоставя ВиК услуги, изготвя досие на обекта, което се съхранява надлежно.
 10. След като договорът бъде сключен, операторът осигурява строителството на водопроводното отклонение до посочения от мен обект. !Важно Ако възникне пречка при свързването, която не е уточнена в договора, това не е основание да ми бъде отказано присъединяване.
 11. След всичко това аз като собственик и възложител имам 7 – дневен срок да поставя водопреносната мрежа под налаягане. За тези действия отново подавам заявление. !Важно Инсталацията след водното отклонение (т.е в обекта) се поставя под налягане на моя отговорност.

Цени на ВиК услугите

Цените за предоставяните от ВиК дружества услуги са различни за страната, но не могат да надвишат определените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Цените се публикуват в интернет страницата на дружеството и в един местен ежедневник. Комисията регулира цените за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчна вода, присъединяване на потребители към водоснабдителни и канализационни системи.Изразходваната вода се отчита по водомер, който е поставен на водопроводното отклонение. Ако сградата е етажна собственост, отчита се общият водомер, след което се разпределя между живущите в сградата, като се отчитат и индивидуалните водомери.

Прекратяване на водоподаването

До прекратяването на водоподаването може да се стигне в някоя от следните ситуации:

!Важно Ако водоподаването бъде спряно за повече от 8 часа, ВиК дружеството трябва да осигури питейна вода на жителите, които са засегнати. [toggles][toggle title=Източници]Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ):чл.12, ал. 1 – относно кои цени подлежат на регулация;чл.14, ал.4 - относно тавана на предлаганите от ВиК оператори цени;чл. 20 - относно начин на публикуване на цените от ВиК оператори.Закон за устройство на територията(ЗУТ):чл.193 – относно представяне на договор между съседи.Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи:чл.2 - относно услугите, които се предоставят от ВиК дружества;чл.3 - относно кои са потребителите на ВиК дружеставата;чл. 8 - относно публични общи условия на ВиК дружества;чл.12 - относно изграждане на нови водопроводни отклонения;чл.13 - относно това как се извършва присъединяването към ВиК мрежата;чл.13, ал.2 - отностно необходимите документи за присъединяване към ВиК мрежата;чл.14 - относно това кой предлага договора за предоставяне на Вик услуги;чл. 15 - относно разполагане на водопроводни съоръжения;чл.17 ал.2 - относно отговорността за инсталацията в обекта;чл. 30 - относно израходваната вода в сгради етажна собственост.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Радослав

Антов

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си