Отговорност на държавата и общините за вреди

Отчуждили са мой имот за строеж на улица, но не са ми изплатили обезщетение, колата ми се е повредила поради лошите условия на пътното платно, незаконно е съборена постройка в мой парцел. В тези и още много подобни случаи се питам кой е отговорен за тези несправедливости? От кого мога да искам да бъде обезщетен?

Кога и за какво отговаря държавата/общината?

Законът казва, че мога да насоча претенцията си за обезщетение към държавата и общините при следните условия:

NB! Всичко, посочено по-долу, се отнася както за отговорността на държавата за вреди, така и за тази на общините.В няколко случая държавата отговаря и за вредите, настъпили от действия на разследващи органи, органи на прокуратурата или съда:

В тези случаи се обръщам към гражданския съд.Важно! Не мога да търся обезщетение от държавата, когато става дума за вреди от актове на болнични заведения, на частни или държавни съдебни изпълнители, от отменени наказателни постановления.

Кои актове, действия и бездействия на държавата и общините са незаконни ?

Незаконни са тези актове, които не са издадени от компетентен орган, които не са подписани, не са издадени в указаната форма, нарушени са изискванията на закона или неговата цел. Мога да предявя иск за вреди, след като незаконният акт бъде отменен по предвидения ред или още когато оспорвам акта пред съда, но най - късно до приключване на първото заседание по делото.Незаконно е и бездействието на държавния орган тогава, когато той има задължение да извърши конкретно действие по определен начин и няма право на самостоятелна преценка. Например законът изрично посочва условията, при които трябва да бъда обезщетен с имот, ако съм собственик и мой имот е бил отчужден. В случай че имот не ми бъде предаден като обезщетение, имам право да обжалвам това бездействие. Не е нужно органът или длъжностното лице да са действали виновно. Те може да са действали добросъвестно и в съответствие със закона, но аз имам право да заведа иск, ако от това действие са ми причинени вреди.

Вреди

Предвидената възможност да се иска обезщетявяване на вредите от държавата е форма на защита на имуществените и неимуществените ми права. Условие да предявя иск срещу държавата е да са увредени мои права и интереси. Така е в случаите, когато имуществото ми е намаляло - претърпял съм загуби или съм пропуснал ползи. Също и когато са увредени мои неимуществени блага - честта и достойнството ми, доброто ми име, причинени са ми болки и страдания.В качеството ми на увредено лице имам право да предявя иск. Иск може да предявя и ако съм юридическо лице. Ако почина, искът може да се предяви и от моите наследници. NB! Ако става въпрос за обезщетяване на неимуществени вреди, наследниците ми могат само да продължат вече заведено делото, т.е трябва да съм предявил претенциите си приживе.Претенцията се насочва срещу юридическото лице, което се представлява от органа, издал незаконния акт или извършил незаконното действие (например ако вредите са настъпили от заповед на съответен министър, ще насоча своята претенция към министерството, което той представлява)

Процедура

Съдът, компетентен да разгледа иска ми, е административният съд по мястото, където е настъпило увреждането или където е настоящият ми адрес. Мога да предявя иск в 5 - годишен срок. Той започва да тече от момента, в който актът, действието или бездействието на органа бъдат отменени. Ако искът ми не бъде уважен, ще бъда осъден да заплатя разноските по производството.

Вреди от незаконно принудително изпълнение

Ако административен акт бъде отменен след като е започнало принудителното му изпълнение, органът е длъжен в едномесечен срок да възстанови нарушените права. Ако това не се случи, като засегнатото лице мога да предявя иск за обезщетяване на причинените вреди.

Защита извън пределите на България?

Европейските държави са поели ангажимент да гарантират и защитават основните права на човека. Затова, ако съм изчерпил всички средства за защита в държавата ми и смятам,че страната е нарушила основните ми права, мога да се обърна към Европейския съд по правата на човека в Страсбург. [toggles][toggle title=Източници]Закон за отговорност на държавата и общините за вредичл. 1- относно отговорност за дейност на администрациятачл.2 - относно отговорност за дейност на правозащитни органичл.2б - относно отговорност в случай на неразглеждане и нерешаване на дело в разумен срокчл. 4 - относно обезщетение, дължимо от държаватачл.6 - относно наследяване на правото на обезщетениечл.7 - относно предявяване на искачл.8, ал. 1 - относно отговорност при бездействие на държавен отговор;чл.10 - относно производството пред съд 1 ДР ЗОДОВ във вр. чл. 110 ЗЗД - относно давността за предявяване на иска за вредиАдминистративнопроцесуален кодексчл. 146 - относно незаконосъобразните административни актовечл. 204 - относно момента на предявяване на иска за вредичл. 205 - относно държавния орган като ответник по искачл. 301 - относно принудителното изпълнение на незаконен актТълкувателно решение № 2 от 2015г. на общото събрание на Гражданска колегия ВКС и ВАСТълкувателно решение № 3 от 2004г на на общото събрание на Гражданска колегия ВКС[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лора

Терзиева

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си