Как да сключа брачен договор?

След като аз и моят/а съпруг/а сме избрали имуществените отношения помежду ни да се уреждат с брачен договор, трябва да решим конкретно какви уговорки ще направим в него. Най-общо мога да се запозная с основните характеристики на брачния договор, както и с рамката на отношенията, които аз и моят/а съпруг/а можем да уредим с него, но за съставянето на самия брачен договор е най-добре да използвам услугите на юрист - все пак имуществените отношения в семейството не са въпрос, към който мога да се отнеса с пренебрежение.

1. Брачният договор се сключва лично (без пълномощници) от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Това означава, че устна уговорка или „хвърчащ лист“ не вършат работа. За да спазим формата, аз и моя/та съпруг/а трябва да посетим кантора на нотариус, където нотариусът ще прочете на глас представения от нас договор, ще се увери, че знаем и осъзнаваме значението на написаното, след което ще подпишем всеки един от необходимите 4 екземпляра на нашия брачен договор.

2. С брачен договор може да се прехвърля право на собственост, да се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот (например право на строеж, на надстрояване, на ползване) - нужно е заверяване от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когатоимотите се намират в районите на действие на различни нотариуси (например друг град), нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

3. Нотариусът ще удостовери (с печат и подпис) датата и съдържанието на брачния договор, ще го впише в нотариалните книги и ще ни даде Удостоверение, в което ще бъде посочена датата на сключване на договора, регистрационния номер в нотариалните книги, както и номерът, под който нотариусът е вписан в Нотариалната камара.

Внимание! За извършените удостоверявания нотариусът събира нотариална такса, чийто размер зависи от това дали има или не прехвърляне на право на собственост, или право на строеж, на надстрояване, на ползване.

4. Когато в брачния договор има уговорки, с които се прехвърля право на собственост или се засяга друго право, свързано с недвижим имот, моят брачен договор трябва да бъде вписан в Имотния регистър.

5. Аз и моят/а съпруг/а следва да се погрижим брачният договор да бъде вписан и в Регистър на имуществените отношения на съпрузите, който е публичен и достъпен за всеки, който иска да направи справка там. За тази цел трябва да отидем в общината, където бракът е бил сключен, да представим пред длъжностното лице по гражданското състояние:

Внимание! Брачният договор може да бъде променян във всеки един момент, докато бракът съществува и то толкова пъти, колкото аз и моят/а съпруг/а постигнем съгласие за това. Промяната на съдържанието в брачния договор изисква същите стъпки и усилия, каквито се изискват и при първоначалното сключване на договора.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен кодекс (СК):

чл. 9, ал. 2 СК - относно декларацията, която встъпващите в брак предоставят пред длъжностното лице по гражданското състояние във връзка с избрания от тях режим на имуществени отношения, както и относно необходимостта от предоставяне на удостоверение от нотариуса, при който е сключен и се съхранява брачния договор;

чл. 19, ал. 1 и 2 СК - относно регистрацията на брачните договори в Регистър на имуществените отношения на съпрузите, воден от Агенция по вписванията.;

чл. 37, ал. 3 СК - относно възможността брачен договор да бъде сключен преди сключването на брака или след неговото сключване;

чл. 39 СК - относно нормативните изисквания за сключване на брачен договор;

чл. 40, ал. 1 и 2 СК - относно действието на брачния договор и забраната за засягане на права, придобити от трети лица преди сключването му;

чл. 41 СК - относно правилата за изменение на брачния договор;

чл. 42 СК - относно правилата за прекратяване на брачния договор;

чл. 43 СК - относно приложението на общите правила за действителност на договорите;

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 569 ГПК - относно общите правила за извършване на нотариални производства;

чл. 571 ГПК - относно правилата за започване на нотариалното производство;

чл. 572 ГПК - относно страните в нотариалното производтсво;

чл. 573 ГПК - относно мястото и времето за извършване на нотариалното удостоверяване;

§ Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)чл. 85 ЗННД - относно основанието и размерът на нотариалните такси;

чл. 87, 88, 89 ЗННД - относно задължените лица, дължимостта и събираемостта на нотариалните такси;

§ Тарифа за нотариалните такси към ЗННД:

т. 8 Тарифата - относно размерът на дължимите нотариални такси при изготвяне на нотариален акт или договор за делба;

т. 9 Тарифата - относно размера на дължимите нотариални такси при нотариални удостоверявания на съдържанието на договори с определен материален интерес;

т. 10 Тарифата - относно размерът на дължимите нотариални такси при нотариални удостоверявания на датата и подписите на договори с определен материален интерес;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Никола

Рачев

4.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си