Спечелих обществена поръчка. А сега какво?

След като разбрах какво е това обществена поръчка и даже взех участие в една такава, се оказа, че в крайна сметка дори съм я спечелил! В следващите редове мога да разбера каква е следващата стъпка към фактическото изпълнение на поръчката в тази на пръв поглед доста сложна процедура.

Определяне на изпълнител на обществена поръчка

За да бъда определен за изпълнител, разбира се, трябва да отговарям на посочените от възложителя и закона условия (да не са налице основания за отстраняването ми от процедурата; да отговарям на критериите за подбор и недискриминационните правила, ако има такива; офертата ми да е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените условия от възложителя и избрания от него критерий за възлагане).Важно! След обявяване на решението на възложителя за избор на изпълнител, започва да тече срок за обжалването му от всеки заинтересован кандидат пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). В случай че бъде подадена жалба срещу решението, с което съм определен за изпълнител на поръчката, то тя ще спре процедурата по възлагане. В някои изрично посочени в закона случаи може да бъде допуснато т. нар. предварително изпълнение, докато тече обжалването на решението. Повече за тези случаи, както и за цялата процедура по обжалване, мога да прочета тук.

Договор за обществена поръчка. Сключване

След като се е видяло, че аз ще съм изпълнителят на поръчката (решението на възложителя не е обжалвано или пък обжалването му не е успешно), е нужно заедно с възложителя да сключим договор за обществена поръчка. Договорът се сключва в писмена форма и, за да бъде сключен въобще трябва да отговарям на няколко условия:

Договорът трябва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определянето ми за изпълнител (или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение), но не и преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.В случай че в офертата си съм посочил подизпълнители на поръчката, трябва да сключва договори за подизпълнение с тях.Важно! Договорът, който сключваме с възложителя на поръчката, трябва да съответства на проекта за договор, който е бил приложен в документацията за обществената поръчка, както и да бъде допълнен с всички предложения от офертата ми, въз основа на които съм определен за изпълнител. Промени в проекта за договор се допускат само по изключение, когато измененията не са съществени и са настъпили по време на провеждане на процедурата или след провеждането й.Освен всичко останало, законът изисква минимално необходимо съдържание на договора за обществена поръчка. Това означава, че тази информация задължително трябва да присъства в текста на договора:

Срок на договора

Има някои особености по отношение на срока на договора за обществена поръчка. Така например, договори за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение (ежемесечна доставка на офис материали за общинската администрация например) винаги се сключват за определен срок, който не може да надвишава 5 години. Само по изключение могат да се сключват договори за по-дълъг срок (когато това се налага поради естеството на предмета на поръчката, необходимостта от възвращаемост на инвестицията или поради техническа причина).В тези случаи възложителят трябва да посочи мотивите за това в решението за откриване на процедурата.В случай че горните правила бъдат нарушени (сключил съм договор за 7 години например), договорът се смята за сключен за срок от 1 година.Важно! Забранено е сключването на безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок се продължава автоматично. Такива договори са нищожни поради противоречие със закона.

Изменение на договор за обществена поръчка

Веднъж сключен, договорът не може да бъде променен едностранно нито от мен, нито от възложителя. Изменение се допуска само в изрично предвидени случаи (например):

Прекратяване на договора от възложителя

Възможно е възложителят да прекрати едностранно сключеният между нас договор, когато:

И още нещо любопитно...

Знаеш ли, че възложителите могат да сключват и т. нар. “рамкови споразумения”. Рамковото споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период (включително относно цените) а при възможност - и предвидените количества. Най-общо казано, това споразумение очертава “рамката” на много сделки от еднакъв вид, които предстои да се сключат между възложителя и изпълнителя.[toggles][toggle title=Източници] Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 81, ал. 1 и 2 - относно възможността за сключване на рамково споразумение;чл. 109, ал. 1, т. 1 и 2 - относно определянето на изпълнител на обществена поръчка;чл. 112, ал. 1, т. 1 - 4 - относно изискванията за сключване на договор за обществена поръчка;чл. 112, ал. 4 във вр. с чл.116, ал. 1, т. 5 - относно задължението договора за обществена поръчка да съответства на проекта за договор и условията за промени в проекта;чл. 112, ал. 6 - относно срокът за сключване на договор за обществена поръчка;чл. 113, ал. 1 - относно максималния срок за сключване на договор за обществена поръчка с продължително или периодично изпълнение;чл. 113, ал. 2 - относно случаите, в които срокът може да надхвърли 5 години;чл. 113, ал. 4 - относно нарушаването на правилата относно срока;чл. 113, ал. 4, изр. 1 ЗОП във вр. с чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД - относно забраната за сключване на безсрочни договори за обществени поръчки, както и такива, чиито срок се продължава автоматично;чл. 116, ал. 1, т. 1 - 6 - относно случаите, в които се допуска изменение на договора за обществена поръчка;чл. 118, ал. 1, т. 1 - 3 - относно едностранното прекратяване на договора от страна на възложителя;чл. 196, ал. 1, т. 1във вр. с чл. 197, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 198, ал. 1, т. 2 - относно възможността за обжалване на решението за възложителя, с което обявява избрания изпълнител;чл. 203, ал. 1 - относно спирането на процедурата по възлагане на обществена поръчка при обжалване на решението за определяне на изпълнител Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП):чл. 69, ал. 1, т. 1 - 9 - относно минималното съдържание на договора за обществена поръчкачл. 75 - относно договорите за подизпълнение[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

15.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си