Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?*

В най-общ вид попечителството представлява следното: за да е валидна една сделка или каквото и да е правно действие на ограничено запретения, необходимо е последващото или предварително съгласие (писмено или устно) на попечителя.

Сключените от ограничено запретените лица сделки не са напълно валидни, нито пък са абсолютно невалидни - те просто чакат да бъдат потвърдени, за да породят своето правно действие. Подобни сделки не пораждат действие, докато не бъдат потвърдени от попечителите на тези лица. Друга възможност е предварителното разрешение на попечителите за сключване на определена сделка. Естествено, възможно е сделката да бъде сключена в момент, в който попечител и запретен действат заедно.

Какво означава да съм попечител?

Какви са задълженията ми като попечител?

Какво ми е забранено като попечител?

Нямам правомощията да разреша на запретения да дари нещо свое, да даде заем или да обезпечи чуждо задължение (напр. да стане поръчител).

Заместник-попечител:

Кметът назначава освен попечител и заместник-попечител. При евентуални противоречия между представител и представляван, действията по представителство се извършват от заместник-попечителя. По закон той е официалният заместник на попечителя при негово отсъствие. Особеното при заместник-попечителя е, че той може да предлага пред кмета на общината по местожителство на представлявания освобождаване на представителя. Кметът на общината в ролята си на орган по настойничеството и попечителството се явява коректив за дейността на представителите. Той е контролен орган. След като вземе мнението на заместник-попечителя, той има правото да спре действията на представителите или да предписва извършването на такива. Накратко - той извършва надзор върху действията на попечителя.

Отчет на попечителя:

Давам само обяснения по дейността си и то само при поискване от кмета (обясненията се дават в присъствието на заместник-попечителя).

Представителство по право:

Попечител на поставения под ограничено запрещение съпруг е неговият дееспособен съпруг. Ако няма такъв, попечители са неговите родители, освен ако те са неизвестни, починали или лишени от родителски права.

Дейността ми на попечител е почетна! т.е. аз не следва да получавам възнаграждение за нея.

* От рубриката ни “Предложи Право”..

Актуализирал Велимира Бакалова.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Семеен Кодекс

чл. 153, ал. 2 относно условията за учредяване на попечителство;

чл.163 - относно местоживеене на лицето под настойничество; чл.164 - относно права и задължения на настойника;

чл.165 - относно управление и разпореждане с имуществото на лицето под настойничество;

чл. 167, ал. 1 относно местоживеене на лицето, поставено под попечителство;

чл. 168, ал. 1 относно почетната дейност на попечителя;

чл. 168, ал. 2 относно права и задължения на попечителя;

чл. 169, ал. 3 относно заместник-попечителя;

чл. 170, ал. 2 относно надзора върху действията на попечителя;

чл. 171, ал. 2 относно отчета на попечителя;

чл. 173, ал. 2 относно попечителството по право.

§ Закон за лицата и семейството

чл. 5 относно поставянето под запрещение.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

4.4.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си