Събирателно дружество - права и задължения

Събирателното дружество е една от формите на сдружаване за извършване на търговска дейност. То се образува от две или повече лица за извършване по занятие на търговски сделки под обща фирма, като съдружниците отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. По-долу мога да прочета какви са правата и задълженията ми като съдружник, каква е отговорността на дружеството и как се осъществява неговото представителство.

Какви права и задължения имам като съдружник в събирателно дружество?

Отношенията помежду си като съдружници уреждаме с дружествения договор. Предвиденото в него има предимство пред законовата уредба на нашите отношения. С дружествения договор обаче не можем да се отклоним от едно законово правило: когато с учредителния договор сме регламентирали решенията на дружеството да се вземат с мнозинство, всеки съдружник има право на един глас.Като съдружник в СД имам следните права:

Освен права, като съдружник в СД имам и определени задължения:

Отговорност на събирателното дружество и съдружниците

Съдружниците в събирателното дружество са лица, между които трябва да съществува висока степен на доверие. Това е така заради една от важните особености на този вид дружество. Характерно за СД е, че за задълженията на дружеството отговаря не само то със своето имущество, но отговарят и съдружниците - солидарно и неограничено (с цялото си секвестируемо имущество). Моята отговорност като съдружник за задълженията на дружеството не е лимитирана до това, което съм внесъл в дружеството. Моето собствено имущество също ще служи за удовлетворяване на дружествените кредитори. Това ще рече, че за задължение на дружеството кредиторът-ищец може да насочи иска си и срещу един или няколко от съдружниците. Той може да иска изпълнение на цялото задължение на дружеството от всеки от нас, съдружниците, а изпълнението на задължението от един съдружник освобождава от дълга съдружниците, към които не е насочена претенцията, и дружеството. Принудителното изпълнение се насочва най-напред срещу дружеството, а при невъзможност за удовлетворение - срещу съдружниците.Срещу кредиторите на дружеството мога да правя освен възраженията на самото дружество, така и мои лични възражения, напр. за прихващане с мое вземане, което имам срещу кредитора на дружеството, който на някакво друго основание се явява длъжник спрямо мен и т.н.Ако задълженията на дружеството са възникнали преди да стана съдружник, отговарям наравно с другите съдружници.

Представителство на събирателното дружество

По правило всеки съдружник представлява дружеството. С дружествения договор може да определим един или няколко от съдружниците за представители. Ако предвидим, че представителната власт принадлежи на няколко от съдружниците, това означава, че всеки от нас (представителите) може да представлява дружеството. Но ако желаем, може да уговорим, че действията могат да се извършват само съвместно от представителите. Ограничаването на представителната власт на съдружника, което не е вписано в търговския регистър, няма действие спрямо трети добросъвестни лица.Предоставената ми представителна власт може да ми бъде отнета, ако нарушавам задълженията си, както и на други основания, предвидени в дружествения договор. Отнемането на представителната ми власт става от окръжния съд по искане на някои от съдружниците.[toggles][toggle title=Източници] Търговски закон (ТЗ):чл. 76 ТЗ - относно определението за събирателно дружество;чл. 80 ТЗ - относно предимството на договора при уредбата на правоотношенията между съдружниците;чл. 81 ТЗ - относно правото на съдружника на обезщетение за разноските и вредите;чл. 82 ТЗ - относно задължението на съдружника за лихви;чл. 83 ТЗ - относно забраната за конкуренция;чл. 84 ТЗ - относно управлението на събирателното дружество;чл. 85 ТЗ - относно оттеглянето на възлагането за управление;чл. 86 ТЗ - относно правото на контрол на съдружника;чл. 87 ТЗ - относно приемането на решения;чл. 88 ТЗ - относно отговорността на събирателното дружество;чл. 89 ТЗ - относно представителството;чл. 90 ТЗ - относно отнемането на представителната власт;чл. 91 ТЗ - относно възраженията на съдружниците срещу кредиторите на дружеството;чл. 92 ТЗ - относно отговорността на встъпващите съдружници. “Основи на търговското право” - Огнян Герджиков, 1995 г. “Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност.” - Ангел Калайджиев, 2014 г.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си