Патентен данък - за какво се дължи?

Развивам малък бизнес и искам да науча какво точно представлява патентният данък, кой го дължи и при извършването на кои точно дейности, как се определя и дали мога да ползвам някакви облекчения.

Кой дължи патентен данък?

Патентен данък дължи всяко физическо лице и едноличен търговец, което осъществява патентни дейности (посочени по-долу), при условие че:

ВАЖНО! За извършваната патентна дейност не дължа данък общ доход. Трябва да имам предвид, че не е скъпо да намеря данъчен адвокат - бързо и лесно на тази страница.

Кога се дължи патентен данък? За кои дейности?

Патентен данък дължа за следните дейности:

Как се определя размерът на данъка?

Размерът на данъка се определя, в зависимост от местонахождението на обекта на територията на съответната община. Всяка община сама определя размера на данъка, като с оглед избягване на своеволия законодателят е определил най-ниските и най-високите стойности на данъка, които биха могли да бъдат определени от всяка община поотделно чрез наредба.

Деклариране на данъка и срокове за внасянето му.

Ако дейностите, които извършвам, подлежат на облагане с патентен данък, то трябва да подам данъчна декларация (декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък), до 31 януари на текущата година в която трябва да декларирам обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Ако дейността ми започне след тази дата, то следва да подам данъчната декларация непосредствено преди започване на дейността.

Къде се подава данъчната декларация?

Данъчната декларация се подава в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният ми адрес като физическо лице/едноличен търговец.Ако подавам данъчна декларация като пълномощник на чуждестранно лице, то същата следва да бъде внесена в общината по постоянния ми адрес.

В какви срокове се внася данъкът?

Патентният данък се внася на четири равни вноски:

Имам право да ползвам 5 на сто отстъпка от размера на дължимия данък, ако до 31 януари на текущата година подам данъчната си декларация и заплатя данъка в пълния му размер.Ако съм лице, което извършва патентна дейност и обрaзувам ново предприятие, и сумарният оборот и на двете предприятия надхвърля 50 000 лв. за 12 последователни дейности, то за второто новообразувано предприятие не дължа патентен данък, а дължа данък по общия ред, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

На какви данъчни облекчения имам право?

Мога да ползвам следните данъчни облекчения:

Има ли някакви санкции при неспазване на задълженията ми?

Има. Дължа лихва, ако не внеса данъка в срок.Ако не подам декларация или не подам такава в срок, дължа глоба в размер до 500 лв.Ако пропусна да посоча данни или посоча неверни данни или обстоятелства в данъчната си декларация, които водят до определяне на патентния данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, дължа глоба до 1000 лв.[toggles][toggle title=Източници] Закон за местните данъци и такси:чл. 61з, ал. 1 - относно данъчно задължените лица;чл. 61з, ал. 2 - относно освобождаване от задължение за плащане на данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица при плащане на патентен данък;чл. 61з, във връзка с Приложение 4 - относно изчерпателното изброяване на дейностите, за които се дължи патентен данък;чл. 61к - относно определяне размера на патентния данък;Чл. 61п - относно деклариране на данъка и сроковете за внасянето му;чл. 61о - относно това къде се подава данъчната декларация и от кого;чл. 61и - относно дължимия данък при две предприятия;Чл. 61м - относно правото на облекчения; чл.4, ал.2 - относно санкцията при невнасяне на данъка в срок; Чл. 126а, ал. 1 - относно санкцията неподаване на декларация в срок или изобщо неподаване на декларация;Чл. 126, ал. 2 - относно санкцията при деклариране на неверни данни, които са довели до освобождаване от патентен данък или намаляването му.http://www.minfin.bg/bg/page/785[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Милена

Бояджиева

9.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си