Призовка по наказателни дела

Вчера на вратата ми почука призовкар. Връчи ми призовка да се явя като свидетел на разпит в районния съд по наказателно дело, образувано за причиняване на тежка телесна повреда. Студени капки пот избиха по челото ми, когато се сетих за побоя, на който станах свидетел пред заведение миналия месец. Какво трябва да знам за призовката по наказателни дела - в следващите редове.Едно от най-важните неща в този момент е първо да се консултирам с адвокат по наказателно право. Не е скъпо и мога да направя това на тази страница.

Каква информация трябва да ми предоставя призовката?

Всяка призовка по наказателно съдържа задължително следната информация:

  1. съда или органа на досъдебното производство, който я изпраща;
  2. номера на делото и годината на образуването му;
  3. трите имена и адреса, на който съм призоваван;
  4. качеството, в което съм призован;
  5. мястото, датата и часа на съдебното заседание или следственото действие, на което трябва да се явя;
  6. последиците от неявяването.

Ако съм призован като обвиняем в призовката трябва да се посочи, че имам право да се явя със защитник. Защитник може да ми бъде адвокат, съпруг, възходящ или низходящ роднина.Важно! Призовка, която не отговаря на посочените изисквания е нередовна.Пример как изглежда една призовка по наказателно дело, ако съм призован като свидетел или подсъдим:Призовка за свидетел № 101 чл. 120. (1) НПК Свидетелят е длъжен: да се яви пред съответния орган, когато бъде призован; да изложи всичко, което знае по делото, и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо.(2) Свидетел, който не може да се яви поради болест или инвалидност, може да бъде разпитан там, където се намира.(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до триста лева и се довежда принудително за разпит по реда на чл. 71. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят.Съд: Софийски районен съдДело №: 12345/2015Съдебен състав: 111Вид дело: Наказателно общ характерДата: 25.03.2016 Трите имена: Николай Иванов ГеоргиевАдрес: София, ул. “Иван Шишман”Се призовава да се яви като подсъдим на 29.03.2016 14:00 часаУказания: При явяване в съда носете личната си картаПризовка за подсъдим № 133 Чл. 269. (1) НПК По дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължително.(2) Съдът може да разпореди подсъдимият да се яви и по дела, по които присъствието му не е задължително, когато това е необходимо за разкриване на обективната истина.Чл. 66. (1) НПК Когато обвиняемият не се яви пред съответния орган без уважителни причини или промени местоживеенето си, без да го е уведомил за това, или наруши взетата мярка, му се взема мярка за неотклонение или взетата мярка се заменя с по-тежка по реда, предвиден в този кодекс.(2) Ако мярката за неотклонение е гаранция, парите или ценните книжа се отнемат в полза на държавата. В тези случаи може да бъде определена и гаранция в по-голям размер.Съд: Районен съд - гр. ПловдивДело №: 1678/2016Съдебен състав: 2Вид дело: Наказателно частен характерДата: 03.04.2016 Трите имена: Стоян Стоянов ПетровАдрес: Пловдив, ул. “Жеравна” № 3Се призовава да се яви като подсъдим на 09.04.2016 10:00 часаУказания: При явяване в съда носете личната си картаВръчване на призовка - как става?Органи, които извършват връчванетоВръчването се извършва от специално оправомощени служители при съответния съд, орган на досъдебното производство, община или кметство или т.нар. призовкари. Призовкарят удостоверява с подписа си връчването като е задължен да изпише трите си имена и датата на връчването. За неизпълнение на задълженията се наказва с глоба.Връчването може да стане и от служителите на МВР, например ако всеки път когато призовкарят се доближи до дома ми, аз се барикадирам и хвърлям пиратки или други предмети по него.Начини на връчване

Призовката ми се връчва по правило лично на постоянния ми адрес. В случай че не бъда намерен на него, това може да стане и на настоящия ми адрес. В хода на наказателното дело аз мога да посоча т.нар. съдебен адрес, на който да бъда призоваван за следващите процесуални действия. На лице под 14 г. разписката се връчва на законния представител (родител/настойник).Важно! В нетърпящи отлагане случаи мога да бъда призован по телефона, като това се удостоверява с подписа на осъществилото разговора длъжностно лице. Например ако съм бил свидетел на обир и показанията ми са необходими за залавяне на заподозрени лица.

В случай че не бъда открит на адреса ми, призовката може да бъде връчена на пълнолетен член от семейството ми. При липса на такъв - призовката може да се получи и от - домоуправителя или портиера, съквартирант, съсед. Получилият се подписва със задължение да ми я предаде. Ако призовката се връчва на работното ми място, тя може да се получи и от работодателя ми или от овластен от него служител, например от отдел “Личен състав”.Важно! Ако съм подсъдим и не бъда открит на адреса ми, както и не се намери друго от посочените вече лица да я приеме, връчването може да стане и на моя защитник срещу подпис.

Мога да откажа да приема призовката. Уви, въпреки това призовката се счита за редовно връчена, като отказът ми се удостоверява с подписа на един свидетел. Ако желая да приема призовката, но не мога да се подпиша (счупил съм си ръката напр.), връчването се удостоверява отново с подписа на свидетел. При отказ на посочените по-горе лица да приемат документа в мое отсъствие, редът е същият - отказът и призовката се подписват от свидетел.Разписка за връчванеВръчването се извършва срещу разписка, която се подписва от мен или от лицето, чрез което се е осъществило връчването. В разписката се отбелязва датата на връчването, трите имена и длъжността на лицето, което ми я е връчило, както и начина на връчването (ако е връчена на друго лице се посочва и в какви отношения е то с мен - например сестра ми, която живее на същия адрес). Призовкарят връща разписката и тя се прилага към делото.При невръчване на призовката, призовкарят отбелязва с бележка върху нея причините за това - защото не съм намерен на адреса ми, както и не е намерено друго лице на него и др.Призован съм. Не искам да ходя./Възпрепятстван съм. Какво става, ако не се явя?Какви ще са последствията за мен, ако съм редовно призован и не се явя без уважителна причина, зависи от това в какво качество съм призован.В качеството на “свидетел”Като свидетел законът ме задължава да се явя, когато бъда призован. При неявяване за даване на показания, ме грози глоба от 300 лв. Има още една доста по-сериозна санкция - съдът/разследващият орган, който ме е призовал може да нареди принудителното ми довеждане, ако явяването ми е задължително или намери, че е необходимо - напр. аз съм единственият свидетел по делото. В случай че посоча уважителни причини за неявяването ми (болничен лист, командировъчно и др.), глобата и актът за принудително довеждане се отменят.В качеството на “обвиняем”Санкцията при неприсъствие отново е принудително довеждане, ако явяването ми е задължително или органът сметне, че е необходимо за разкриване на фактите и обстоятелствата по делото. Съгласно закона явяването ми в съдебна зала е задължително, ако съм обвинен в тежко престъпление. (Тежко е престъплението, за което се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 5 г., доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, напр. убийство.).Законът предвижда, че при неизпълнение на задължението за явяване трябва да ми бъде наложена и мярка за неотклонение (подписка, гаранция, домашен арест или задържане под стража) или взетата вече мярка да се замени с по-тежка - напр. подписка да се замени с домашен арест. При наложена гаранция - парите се отнемат в полза на държавата и може да се определи гаранция в по-голям размер вместо налагане на друга мярка.[toggles][toggle title=Източници] Наказателно-процесуален кодекс (НПК):чл. 66 НПК - относно последиците при неизпълнение на задълженията, свързани с мерките за неотклонение;чл. 71 НПК - относно принудителното довеждане;чл. 91, ал. 1 и 2 НПК - относно това кой може да е защитник;чл. 120 НПК - относно задължението на свидетеля да се яви при призоваване;чл. 178 НПК - относно органите и лицата, чрез които се връчват призовките;чл. 179 НПК - относно съдържанието на призовката по наказателно дело;чл. 180 НПК - относно начините на връчване;чл. 181 НПК - относно разписката за връчване;чл. 182 НПК - относно отговорността за неизпълнение на задължението за връчване;чл. 269, ал. 1 и 2 НПК - относно задължителното присъствие на подсъдимия в съдебно заседание. Наказателен кодекс (НК):чл. 93, т. 7 НК - относно дефиницията за тежко престъпление. Правилник за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОАВАС):чл. 81 - 85 ПАРОАВАС - относно служба “Връчване на призовки и служебни книжа”.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си