Новатор съм и патентовам в Европа

Вече знам, какво е патент и при какви условия мога да патентовам своето изобретение. Запознат съм също така с процедурата по патентоване в България. Бих желал да разширя защитата на изобретението си и в други европейски държави. Как мога да направя това?

Защо да патентовам извън България?

Патентът по принцип осигурява само локална защита за моето изобретение. Това означава, че ако получа патент в България, то той няма да има сила извън територията на страната. Ако смятам, че бих могъл да реализирам приходи от изобретението си и в други държави, може да се замисля дали да не го патентовам и в тях.

Има два различни начина да получа патент в Европа както следва:

Важно! При започването на процедура по патентоване в Европа, трябва да се подготвя, че тя е дълга и сложна и средно отнема между три и пет години.

Знаеш ли, че патентът е само един от начините да защитиш своята идея? Понякога има и по-лесни и евтини решения, които да дадат по-добри резултати, например търговската марка. Екипът ни е изготвил цял курс по темата. Ако искаш да научиш повече и да ни подкрепиш, прегледай курса и го поръчай на тази страница.

Как протича процедурата по патентоване в Европа?

Процедурата по патентоване в Европа прилича много на тази в България. Тук ще се запозная единствено с по-характерните особености при патентоването извън страната.

Важно! Срокът на патентната защита, съгласно Европейската Патентна Конвенция е 20 години, но всяка страна може да удължи действието на патента съгласно условията, които прилага към националните си патенти.. Например, както съм запознат, защитата, която патент, получен в България ми осигурява, продължава 25 години. Това означава, че, ако получа европейски патент, неговото действие може да бъде удължено в България и след изтичането на 20-те години защита по Патентната конвенция. Това, обаче, не е така в Германия, където срокът на защита на националните патенти е 20 години.

За да получа патент в Европа, трябва да отправя заявка до Европейската патентна организация (ЕПО). Заявката ми не е просто един документ, а по-скоро сбор от множество документи, за изготвянето на всеки от които съществуват специфични правила. Заявката ми за европейски патент задължително съдържа:

Искане за издаване на патент;

  1. описание на изобретението;
  2. една или повече претенции;
  3. чертежи;
  4. реферат

Съществуват различни начини на подам своята заявка:

Важно! Препоръчително е да подам заявката си по електронен път, тъй като това ще доведе до намаляване на таксите в хода на процедурата.

Препоръчително е да подам своята заявка на някой от официалните езици на ЕПО, а именно английски, френски или немски. Мога да подам заявката първоначално и на български, но в този случай ще е необходимо допълнително да представя превод. Ако не представя превод, заявката ми ще се счита за оттеглена. Ако съм гражданин на държава, чийто официален език не е сред тези на ЕПО, например България, подаването на заявка на някой от официалните езици е благоприятно за мен, тъй като ще доведе до намаление на таксите в хода на процедурата.

По подобие на процедурата в България издаването на европейски патент минава през множество стъпки и проверки. Основните моменти, които са важни за мен са:

Имам възможност да използвам специализирана помощ от професионален представител пред ЕПО. Такъв мога да потърся в съответната база данни.

Важно! След като получа европейски патент за изобретението си, е необходимо в срок от 3 месеца от публикуването на решение за издаване на патент в бюлетина на ЕПО, да представя превод на патента си пред компетентните органи на съответните държави за изготвянето на всеки от които съществуват специфични правила. Почти всички държави са приели изисквания за представянето на превод пред националните им органи. Например в България европейският ми патент ще има действия, ако представя превод на описанието и претенциите в три екземпляра и платя необходимата такса. Мога да се запозная с изискванията в специално подготвеното ръководство на ЕПО за националните закони, които имат отношение към патентната процедура.

Колко ще ми струва да патентова изобретението си в Европа?

Процедурата по патентоване в Европа е скъпа. На първо място трябва да съобразя таксите до момента на издаване на патент, които възлизат на над 3 000,00 евро и това е само началото. След като получа патент, е необходимо да заплатя такси и пред националните органи на държавите, в които искам да получа защита. Тази сума може да достигне повече от 10 000,00 евро. Освен това е необходимо ежегодно да заплащам и такса за подновяване действието на патента, която сума се покачва всяка година до максимален размер от над 1 500,00 евро.

Мога да се запозная с всички такси, свързани с процедурата по издаване на патент пред ЕПО от тук.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ):

чл. 72в ЗПРПМ - относно действието на европейските патенти в България

§ Европейска Патентна Конвенция (ЕПК):

чл. 14 ЕПК - относно официалните езици на ЕПО;

чл. 36, ал. 1 ЕПК - относно срока на патентна защита на европейски патент;

чл. 65 ЕПК - относно преводите на европейски патент;

чл. 78 ЕПК - относно съдържанието на заявката за европейски патент;

чл. 92 ЕПК - относно изготвянето на доклад от ЕПО;

чл. 93 ЕПК - относно публикуването на заявка за европейски патент;

чл. 98 ЕПК - относно публикуването на европейски патент;

чл. 106 и сл. ЕПК - относно процедурата по обжалване пред ЕПО;

чл. 134 и сл. ЕПК - относно представителството пред ЕПО

§ Правилник за прилагане на ЕПК (ППЕПК):

Правило 24 и сл. ППЕПК - относно правилата за подаване на заявка за европейски патент;

Правило 39 и сл. ППЕПК - относно формалната експертиза на заявката;

Правило 44 и сл. ППЕПК - относно доклада на ЕПО;

Правило 48 и сл. ППЕПК - относно публикуването на заявка за европейски патент;

Правило 51 ППЕПК - относно експертизата по същество;

Правило 64 и сл. ППЕПК - относно процедурата по обжалване

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

20.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си