Какво е търпим строеж и как да се снабдя с удостоверение за търпимост?

Строеж, който е изграден без строителни документи (т.е незаконен строеж), но който отговаря на определени условия, посочени в закона, може да бъде обявен за търпим строеж. Документът, от който се нуждая като собственик на такъв строеж, се нарича удостоверение за търпимост.

За какво ми служи този документ?

Важно! Издаването на удостоверение за търпимост не узаконява строежа (вж. “Как се узаконява незаконен строеж?)!

За да получи удостоверение за търпимост, строежът ми следва да отговаря на всяко едно от следните условия :

Как да се снабдя с удостоверение за търпимост?

Като собственик на имота или като лице с право на строеж върху имота, който отговаря на посочените по-горе условия, следва да подам писмено заявление за издаване на удостоверение за търпимост до главния архитект на общината, в която се намира имотът. Към него прилагам:

  1. Документ за собственост на земята или право на строеж;
  2. Документи, които доказват, че строежът е изграден преди 31.03.2001г.; Важно! Мога да се ползвам от всички доказателствени средства, които са допустими от Административнопроцесуалния кодекс (обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон);
  3. Доказателства за съответствието на строежа с разпоредбите, които са действали към времето на извършването му или по действащите разпоредби на Закон за устройство на територията;
  4. Удостоверение за платена държавна такса (таксите се определят от наредба на съответния общински съвет, така например за Бургас таксата е 50 лв., а за София - 5 лв. )

Отказ за издаване на удостоверение за търпимост мога да обжалвам в 14-дневен (от момента, в който отказът им е съобщен) пред административния съд по местонахождението на имота.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за устройство на територията (ЗУТ):§ 184 - ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) - относно процедура по узаконяване по ЗУТ от 2003 г.;§ 127 - ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.)- относно процедура по узаконяване съгласно измененията от 2015 г.;чл. 215 - относно реда на обжалване;§Администативнопроцесуален кодекс:чл. 39 - относно допустимите доказателствени средства, с които се установява периода, в който е извършен строежът;§Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;§Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

17.10.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си