Какво представлява наказателна процедура на Европейската комисия?

Чувам от новините, че Европейската комисия(ЕК) е започнала нова наказателна процедура срещу България. Разбирам, че това едва ли е добра индикация, но каква представлява всъщност тази процедура и има ли значение за мен като гражданин на Европейския съюз?Наказателна процедура срещу държава- членка може да бъде образувана по инициатива както на Европейската комисия, така и на друга държава- членка (например блокадата по границата на Гърция създава трудности за българските търговци и производители, ето защо България може да потърси защита). Основанието е, че конкретната държава не е изпълнила свое задължение, произтичащо от законодателството на ЕС. Понятието за нарушение е доста широко и може да представлява: нарушението на Договорите за Европейския съюз, на основополагащ принцип или конкретна законова разпоредба на Съюза, било то под формата на действие или бездействие. Процедурата се състои от две основни фази: административна (ръководена изцяло от Европейската комисия) и съдебна (преминаваща под контрола на Съда на ЕС).

Административна фаза

Целта на тази фаза е да се даде възможност на държавата-членка да се защити или да изпълни задълженията си. През първата част на процедурата Комисията извършва разследване на нарушението и същевременно започва неформален диалог с държавата-членка.Процедурата започва с изпращане на официално уведомително писмо от Комисията до съответната държава, в което се описва нарушението и иска становището на страната по случая. Държавата разполага с два месеца, за да сподели позицията си. Най-често резултат от разследването е „мотивирано становище“ адресирано до държавата-членка, което съдържа детайлно описание на нарушението и посочва срок, в рамките на който държавата трябва да отстрани нарушението.Ако Комисията не е удовлетворена от информацията и заключи, че въпросната държава-членка не е изпълнила задълженията си съгласно законодателството на ЕС, тя може да изпрати официално искане, с което да прикани държавата-членка да информира Комисията за предприетите мерки за изпълнение на задълженията в определен срок,

Съдебна фаза

Ако административната фаза не доведе до прекратяване на нарушението, Комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз в Люксембург. Ако осъдително решение бъде постановено, нарушението на европейското законодателство е официално признато и се създава задължение за държавата да прекрати нарушението и/или да предприеме необходимите мерки с оглед изпълнението на решението на Съда .Ако дори и след постановена осъдителна присъда държавата продължава нарушението си, Комисията може за втори път да се обърне към съда като изпрати само едно писмено предупреждение до държавата преди да заведе второ дело. При второ повдигане на въпроса Комисията може да предложи на Съда да наложи финансови санкции на държавата- нарушител в зависимост от продължителността и тежестта на нарушението. Възможните санкции са:

Каква е моята роля?

Ако преценя, че собствената ми държава не спазва европейското законодателство, мога директно да подам жалба до Европейската комисия, която от своя страна след проверка може да започне гореописаната процедура. Жалбата мога да подам на български или на всеки от останалите 23 oфициални езици на Съюза, ползвайки някой от следните начини:

Добре е да посоча в жалбата детайлно 1) по какъв начин смятам, че правата ми са нарушени и 2) какви стъпки съм предприел, за да обжалвам действията на съответния държавен орган. Ако имам преки загуби от неспазването на европейските правила, трябва да се обърна към съдебната система - към българския съд или към съда на съответната държава нарушител. Важно! Дори и Комисията да образува процедура, открие сериозно нарушение и в крайна сметка накаже държавата-членка, това не ми гарантира автоматично поучаването на финансови компенсации. Все пак, подаденият сигнал и последвалото официално признаване на нарушението ще ми бъдат от полза при съдебния процес. Връщайки се към примера с блокирането на границата - стоката ми стои на границата, а аз губя пари, защото не продавам, продуктите се развалят или съхранението им ми струва скъпо. Всички тези разходи или пропуснати печалби са последица от блокадата, ето защо мога да поискам възстановяване на сумите, в случая към гръцкия съд, защото Гърция нарушава основно правила на ЕС. [toggles][toggle title=Източници]Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС):чл. 258- относно наказателна процедура започната по инициатива на ЕК чл. 259- относно сезиране на Съда на ЕС от държава-членка срещу друга държава- членкачл. 260- относно процедурата пред Съда на ЕС[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

15.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си