Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

От малък мечтая за собствен бизнес. Е, най-сетне осъществих мечтата си! Регистрирах си фирма, наех специалист, който да се грижи за счетоводството, и към този момент не мога да се оплача от липса на работа. Вече е краят на годината и идва моментът да “тегля чертата” и да разбера дали съм на печалба. Оказва се обаче, че трябва да публикувам резултата от своята дейност в Търговски регистър под формата на годишен финансов отчет (ГФО). В следващите редове ще науча как да направя това.

Oбявяването на ГФО отнема 15 мин. онлайн. Изпращаш документите сканирани по имейл и адвокат ги подава в Търговския регистър; получаваш входящ номер. [Научи повече]

Кой е длъжен да публикува ГФО в Търговския регистър?

Основното правило е, че всички търговци, вписани в Търговския регистър, трябва да обявят своя финансов отчет също там. Това, на първо място, са търговските дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД). Те обявяват ГФО без изключение. Своя годишен финансов отчет трябва да обявят и някои еднолични търговци (ЕТ). Става въпрос единствено за тези ЕТ, които подлежат на независим финансов одит. Такива са търговците, които отговарят на два от следните критерии:

Повече за независимия финансов одит ще науча малко по-надолу.Важно! Трябва да имам предвид, че в зависимост от балансовата стойност на активите, приходите от продажби и средната численост на персонала на фирмата ми, тя попада в една от следните категории - микропредприятие, малко предприятие, средно предприятие или голямо предприятие. Когато пък съм част от група фирми, тази група може да бъде малка, средна или голяма. В коя категория попада моята фирма е от значение за това кой трябва да изготви годишния й финансов отчет, както и дали подлежи на задължителен независим финансов одит.

За коя година се отнася годишният финансов отчет?

Регистрирах фирмата си на 1 септември 2016 г. Това означава ли, че трябва да направя годишен финансов отчет за периода 1 септември 2016 г. - 1 септември 2017 г.? Не, годишният финансов отчет се съставя за една финансова година, а тя, от своя страна, съвпада с календарната. Т. е. отчетният период е от 1 януари до 31 декември. Следователно, въпреки че към края на годината моята фирма е извършвала дейност едва 4 месеца, аз отново съм длъжен да изготвя и обявя ГФО! Той обаче ще обхваща периода 1 септември - 31 декември 2016г.

Обявяване на ГФО

Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

Финансовите отчети се изготвят от счетоводители или счетоводни предприятия. Тук има изключение от правилото. Ако фирмата ми спада към категорията на т. нар. микропредприятия и не е осъществявала дейност през годината, финансовият отчет може да се състави вместо от счетоводител - от мен като собственик (ЕООД, ЕАД) или от съдружниците във фирмата.Има и определени фирми, чиито финансови отчети подлежат на задължителеннезависим финансоводит от регистрирани одитори. Тук годишният финансов отчет също се изготвя от счетоводител, но е необходимо да бъде проверен от одитор преди обявяването в Търговския регистър. Тези фирми са няколко категории:

 1. Акционерни дружества (АД, ЕАД) и командитни дружества с акции (КДА) (с изключение на случаите, в които не са осъществявали дейност през годината).
 2. Малки предприятия, които към 31 декември на предходната година отговарят на най-малко две от следните условия:
 3. балансова стойност на активите - повече от 2 млн. лв.;
 4. нетни приходи от продажби - повече от 4 млн. лв.;
 5. средна численост на персонала за отчетния период - над 50 души. Например ако към 31 декември 2016 г. моето малко предприятие има балансова стойност на активите 2 000 001 лв.; нетни приходи от продажби - 4 000 001 лв. и персонал - 51 души, то дейността му ще подлежи на задължителен независим финансов одит.
 6. Средните и големите предприятия.
 7. Предприятията от обществен интерес - банки, застрахователи, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни посредници и др.
 8. Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес.
 9. Предприятия, за които това изискване е установено със закон.
 10. Консолидирани предприятия (фирми) - това е хипотезата на дружество майка и дъщерни дружества.
 11. Юридическите лица с нестопанска цел*, които извършват общественополезна дейност, и отговарят на поне едно от следните условия:
 12. Балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година - повече от 1 млн. лв.
 13. Размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за годината - над 2 млн. лв.
 14. Сборът на получените през годината финансирания и неусвоените финансирания през минали години надхвърля 1 млн. лв.
 15. Юридическите лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност и посредничество при международно осиновяване.

*Юридическите лица с нестопанска цел не обявяват ГФО в Търговския регистър. От 1 януари 2018 г. юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, ще трябва да обявяват своите ГФО в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.Ако моята фирма не попада в нито една от горните точки, моят отчет може да бъде изготвен от счетоводителя ми, без да е нужна проверка от одитор.

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2017 г. обявявам ГФО за 2016 г. За това има определен краен срок:

Ако не обявя в срок своя ГФО, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 3 000 лв. и имуществена санкция на фирмата ми в размер от 0,1% до 0,5% от приходите от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет. Тази имуществена санкция обаче винаги е минимум 200 лв. При повторно нарушение размерите на глобата и имуществената санкция са двойни.Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с квалифициран електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина - 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път. Ако нямам електронен подпис - мога да ползвам посредник.Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно. Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения, които зависят от вида на моята фирма:

Правото е в съавторство с Елица Колева.[toggles][toggle title=Източници]Закон за счетоводството (ЗСч):чл. 17, ал. 1 и ал. 2 - относно съставителите на годишни финансови отчети;чл. 19 - относно категориите предприятия;чл.21 - относно категориите групи предприятия;чл. 27, ал. 1, т. 1 във вр. с пар. 1, т. 14 ДР - относно отчетния период;чл. 38, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 38, ал. 9 - относно задължените да публикуват ГФО лица и крайния срок за това;чл. 38, ал. 1, т. 1 - относно обвявяването на ГФО от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и крайния срок за това;чл. 37, ал. 1-5 - относно задължителния независим финансов одит;чл. 74, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 78 - относно размерите на глобата и имуществената санкция при необявяване на ГФО в законовия срок;пар. 1, т. 22 ДР - относно дефиницията на “предприятие в обществен интерес”.Закон за търговския регистър (ЗТР):чл. 12, ал. 2 - относно таксите за обявяване на ГФО в Търговския регистър;чл. 13, ал. 4, 5 и 6 - относно приложенията към заявлението за обявяване на ГФО;чл. 15 - относно лицата, които имат право да обявяват актове в Търговския регистър.Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията (ТДТСАВ):чл. 16б - относно таксата за обявяване на ГФО.Семеен кодекс (СК):чл. 116 - относно дейността по международно осиновяване, която извършват някои юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

адв. Никола

Пенчев

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си