Какви са правата ми при нощен труд или работа на смени?

Кой труд е нощен? Каква защита ми дава законът при полагането на труд? Какви права имам в тази връзка? Много от нас са си задавали тези въпроси било защото им се е налагало да остават на работа до късно вечер, било защото работата им предполага заетост именно в късните часове (напр. в нощни заведения).

Нощен труд

На първо място е важно да се изясни кой труд е нощен. Ако съм пълнолетен, за нощен се счита трудът, полаган от мен между 22:00 и 6:00 ч. Същите са времевите граници и ако съм на възраст между 16 и 18 г. За лицата на възраст под 16 години пък, като нощен се определя трудът, полаган в отрязъка от 20:00 до 6:00 ч. Трябва да имаме предвид, че нормалната продължителност на работното време презнощта е не повече от 35 часа седмично при 5-дневна работна седмица, т. е. до 7 часа на денонощие. Полаганият извън тези граници нощен труд е извънреден.

Ако съм:

  1. непълнолетен;
  2. бременна или в напреднал етапна лечение ин-витро;
  3. майка (респ. осиновителка) на дете до 6-годишна възраст;
  4. майка (респ. осиновителка), грижеща се за дете с увреждане (без значение е възрастта на детето – достатъчно е да не е навършило 18 години);
  5. трудоустроен (работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия);
  6. продължаващ образованието си работник

По отношение на мен се разпростира забраната за полагане на нощен труд. Ако попадам сред лицата, изброени в т. 1 и 2, тази забрана е абсолютна и при никакви обстоятелства не е допустимо да полагам нощен труд. Всяка заповед на работодателя ми в този смисъл е незаконосъобразна и аз не следва да я изпълнявам. Ако обаче съм сред лицата, посочени в т. 3 – 6, и дам изричното си съгласие за това, забраната може да бъде преодоляна. За майки на деца до 6-годишна възраст или грижещи се за дете с увреждане, както и за трудоустроени, има изискване съгласието да е дадено писмено. За трудоустроените има и едно допълнително изискване – това да не се отразява неблагоприятно за здравето ми, като тази преценка се прави в заключение на здравните органи. Дори и да съм дал такова съгласие, имам право да го оттегля писмено до три дни преди датата, от която не желая вече да полагам нощен труд. Възможно е този срок да не бъде спазен, ако основателни причини го налагат (напр. трудоустроен съм и здравословното ми състояние се е влошило, поради което не мога вече да полагам нощен труд).

Ако в редовното ми работно време се включват поне три часа нощен труд или работя на смени, една от които включва нощен труд със същата продължителност, по отношение на мен се прилагат следните особени правила:

Във всички случаи на полагане на нощен труд имам право:

Работа на смени

Работя в предприятие, където работата е организирана на две или повече смени. Каква следва да е нормалната ми натовареност? Какви права ми дава законът?

Такава организация на работното време се определя в правилника за вътрешния трудов ред, издаван от работодателя. В него се определя и поредността на смените, както и тяхната продължителност.

Възможно е смяната ми да бъде дневна (изцяло разположена в дневната част на денонощието, т.е. между 6:00 и 22:00, респ. 20:00 – за лица под 16г.), нощна (изцяло разположена в нощната част на денонощието, т.е. между 22:00, респ. 20:00 – за лица под 16г., и 6:00) или смесена. Когато в смесена смяна има 4 или повече часа нощен труд, тя се смята за нощна (и важат по-горе посочените права), а такава с 4 или повече часа дневен труд – за дневна. Това разграничение има значение за определяне продължителността на съответната смяна. В зависимост от вида и за нея ще се приложат съответно правилата за продължителността било на дневното, било на нощното работно време.

Ако паралелно с работата продължавам и образованието си, работодателят трябва да определи смените ми в зависимост от заетостта ми в учебното заведение, където уча.

Важно е да имам предвид, че е недопустимо възлагането на работа за две последователни смени и във всеки случай имам право на непрекъсната междудневна почивка не по-малка от 12 часа.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Йоана Вангелова

Актуализирал: Елица Колева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс на труда:

чл. 140, ал. 1 и 2 - относно максималната продължителност на нощния труд

чл. 140, ал. 3 КТ - относно изискранията към работодателя да осигури определени условия при полагане на нощен труд в предприятието му

чл.140, ал. 4 - относно забраните за полагане на нощен труд

чл.140а, ал.1-3 - относно задължителните медицински прегледи при полагане на нощен труд

чл.141 - относно работата на смени и условията за това

§ Наредба за структурата и организацията на работната заплата:

чл. 8 - относно заплащането на нощния труд

§ Наредба за работното време, почивките и отпуските

чл. 7 - относно формата на съгласието за полагане на нощен труд и възможността за оттегляне на последното

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петя

Баковска

14.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си