Правата ми като обвиняем в наказателен процес

Какво ми се случи?

Получавам призовка от полицията, в която е посочено, че ме викат в Районното полицейско управление. Призовката трябва да съдържа следната информация:

За какво трябва да внимавам?

Трябва да се запозная със съдържанието на призовката, за да се ориентирам в какво качество ме викат в полицията.

Какви права възникват за мен?

  1. Правата ми като обвиняем при разследване.

○ Непълнота на събраните доказателства;

○ Допуснати съществени процесуални нарушения;

○ Искания за събиране на нови доказателства и др.

В случай на направени от мен искания, бележки или възражения, прокурорът е длъжен да ги вземе предвид и да се произнесе относно основателността им. В случай че откаже да предприеме допълнителни действия по разследването, той трябва да мотивира отказа си в изрично постановление.

В случай че след извършване на действията по разследване, прокурорът реши да внесе обвинителен акт в съда, наказателното производство ще премине към следващата, основната си фаза – съдебната. Обвинителният акт е единственото средство, чрез което прокурорът може да реализира конституционното си правомощие за привличане към наказателна отговорност на лицата за извършено престъпление от общ характер.

  1. Правата ми като подсъдим в съдебно заседание.

○ Да дам съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от разследването преди съдебно заседание. Внимание! Съгласието да не се събират повторно пред съда част от доказателствата, събрани в хода на разследването, в никакъв случай не означава направено самопризнание от моя страна, това е действие, което улеснява съда и води до по-бързо производство, в случаите, в които не е необходимо да се извършват повторно следствени действия, които е ясно че ще доведат до същия резултат.

○ Да призная изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съглася да не се събират доказателства за тези факти - в тази хипотеза съдът проверява дали направеното от мен самопризнание отговаря на събраните по делото доказателства и при постановяването на присъдата е длъжен да намали наложеното наказание „лишаване от свобода“ с 1/3.

Какво да правя в случай че правата ми са нарушени?

По време на цялото наказателно производство – от момента на привличането ми като обвиняем до момента на влизане в сила на присъдата, за мен действа презумпцията за невинност и никое лице, държавен орган или организация не може да се отнася с мен като с виновен. Спрямо мен могат да бъдат установявани само онези ограничения, които са предвидени за лица, спрямо които тече наказателно производство, но не и ограниченията, предвидени за осъждани лица.

Актуализира: Боряна Русева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл.15, ал.1 НПК - относно правото на защита на обвиняемия;чл.16 НПК - относно презумпцията за невинност;

чл. 29 и 30 НПК - относно основанията за отвод на съдебния състав и съдебните секретари;

чл. 55, ал. 1 НПК - относно правата на обвиняемия в наказателното производство;

чл.93, ал.1 НПК - относно упълномощаването на защитника;чл.99, ал.2 НПК - относно възможността за лично упражняване на правата на обвиняемия отделно от тези на защитника;

чл. 103 НПК - обясненията на обвиняемия като доказателствено средство;

чл.179, ал.1 НПК - относно съдържанието на призовката;

чл.179, ал.2 НПК - относно допълнителното изискване призовката за призоваване на обвиняемия да описва правото му на защитник;

чл.179, ал.4 НПК - относно посочването на процесуалното действие, за което се призовава лицето;

чл. 219 НПК - относно правилата за привличане на обвиняем и за предявяването на постановлението за привличане на обвиняем;

чл. 221 НПК - относно разпита на обвиняемия в досъдебното производство;

чл. 227 НПК - относно правилата за предявяване на разследването на обвиняемия и неговия защитник;

чл. 228 НПК - относно правилата за запознаване с материалите от разследването;

чл. 229 НПК - относно възможността обвиняемият и защитникът му да правят искания, бележки и възражения по материалите от разследването преди повдигане на обвинението;

чл. 246 НПК - относно съставянето и съдържанието на обвинителния акт от прокурора;

чл.263, ал.2 НПК - относно разглеждане на делото при закрити врати, когато има възможност за разкриване на факти от личния живот на гражданите;чл.277, ал.2 НПК - относно възможността подсъдимия да дава обяснения във всеки момент на делото;чл.280, ал.2 НПК - относно възможността да се задават въпроси на свидетел;чл.282, ал.2 НПК - относно възможността да се задават въпроси на вещо лице;чл.297 НПК - относно последната дума на подсъдимия;чл. 298 НПК - относно забраната за ограничаване времето за последна дума;чл.310, ал.1 НПК - относно прочитането на присъдата от председателя на съдебния състав;чл.318, ал.3 НПК - относно възможността за подсъдимия да обжалва постановената присъда;чл.319, ал.1 НПК - относно срока за обжалване на присъдата;чл.370, ал.1 НПК - относно предварителното изслушване на страните при решение за съкратено съдебно следствие;чл.371 НПК - относно въпросите, които се решават при предварителното изслушване на страните;чл.373, ал.2 НПК - относно това, че не се провежда разпит на подсъдимия при съкратеното съдебно следствие.Наказателен кодекс (НК):чл.58а, ал.1 НК - относно намалянето на наказанието с ⅓, когато подсъдимият даде съгласие за водене на съкратено съдебно следствие.Конституция на Република България (КРБ): чл. 127 КРБ - относно правомощията на прокуратурата.

§ Европейска конвенция за защита правата на човека

§ “Наказателен процес на Република България” - Павлов, Стефан, София 1996г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си