Правата ми като учител

Отскоро работя в образователната система. Като млад и неопитен учител все още не съм съвсем наясно какви права притежавам и как мога да ги упражня. Трябва да съм пример за по-малките, а и за всички останали, тъй като професията ми е изключително важна за обществото. Затова смятам, че трябва да знам какви права имам на работното място.

Правото ми да бъда учител

Имам право да стана учител, когато отговарям на определени изчерпателно изброени изисквания (Тези изисквания са - да не съм осъден на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не съм лишен от право да упражнявам тази професия, както и да не страдам от заболявания, които могат да застрашат живота на децата), например да не съм осъждан за умишлено престъпление. За наличието или липсата на всички тези обстоятелства трябва да предоставя съответните документи.Освен да отговарям на гореизброените условия, за да бъда учител, трябва да имам съответната учителска правоспособност, която придобивам, след като премина обучение и положа всички изпити. Не е от значение дали съм български гражданин или чуждестранен, стига да отговарям на определени условия, а именно: да съм гражданин на друга държава членка, постоянно пребиваващ в страната, продължително пребиваващ в страната и да съм легализирал дипломата си за завършено висше образование и документа за учителска правоспособност.

Права, свързани със самата професия

Със започването на работа като учител имам право държавата да ми осигури необходимите условия за кариерно развитие. Това означава тя да създаде условия за усъвършенстване на моите компетентности, през цялото време, докато съм учител и се издигам в йерархията: от младши учител до главен учител. Повишаването на моята компетентност и усъвършенстването на уменията ми ще доведат и до повишаване на качеството и ефективността на образователния процес. Освен това имам задължение за повишаване на квалификацията и образованието. Целта на това задължение е да се задоволят потребностите на образователната система и моите интереси, както и да придобия нови методи и техники на обучение. Имам задължение да повиша професионалната си квалификация, например, когато се променят изискванията за преподаване на даден предмет. Имам възможност да придобия професионално-квалификационна степен. За да се възползвам, трябва да имам непрекъснат педагогически стаж и да не ми е наложено наказание или то да е отменено. Разходите, свързани с придобиването на професионално-квалификационна степен, са за моя сметка. , която съответства на достигнатата от мен професионална компетентност. За придобитата от мен степен трябва да ми се признае по-високо професионално равнище и съответно да се увеличи трудовото възнаграждение.

Права във връзка с упражняване на професията

Имам право да изисквам от учениците да не пречат на осъществяването на служебните ми задължения - например да не говорят в час, да не тичат по коридорите и т.н. Мерките, които мога да предприема са такива, с които да не унижавам ученика. Например, мога да предлагам на директора да наложи наказание забележка на някого от учениците, когато сметна, че се уместно.Като учител мога сам да определям методите и средствата на преподаване, стига обаче с тях да не нарушавам правата и достойнството на учениците. Имам право също да давам оценки за проектите на учебници по предметите, които водя. Министърът на образованието одобрява учебници като взема предвид тези оценки, а аз мога сам да избера по кои да провеждам обучението.Работата на учителя е изключително важна и поради това следва да ни се отдават почит и уважение както от учениците и от родителите, така и от всички административни органи и обществеността. Като педагогически специалист (Това са учители, директори и заместник-директори, възпитатели, психолози, логопеди, треньори) аз нямам право да давам частни уроци срещу заплащане на деца, които учат в училището, където работя . За тези обстоятелства трябва да подам декларация в едномесечен срок от началото на всяка учебна година до директора на учебното заведение, където следва да опиша дали съм предоставял платени образователни услуги и ако съм - доказателство относно липсата на конфликт на интереси, тъй като в противен случай нося дисциплинарна отговорност. Такива естествено могат да предоставям във всички случаи, но само безвъзмездно.Когато под мое ръководство учениците са постигнали високи резултати, тази дейност може да се популяризира и да получа обществено признание, а също имам право да бъда поощрен с грамоти и награди. Дали дадени резултати са високи и колко високи са те се преценява спрямо конкретния случай. Това може да се случи например, когато учениците се класират за олимпиада или спечелят медал от международно състезание.Аз и всички останали учители, помощник-директорите, възпитателите и целият педагогически персонал имаме право и задължение да участваме в състава на Педагогическия съвет. Педагогическият съвет има задължение да разглежда и решава основни педагогически въпроси. Такива са например ежегодно приемане на стратегия за развитие на училището, приемане на правилник за дейността на училището, избиране форми на обучение, обсъжда и взема решения по резултатите от обучението, определя начина на приемане на ученици в съответствие със закона, приема учебните планове за индивидуални форми на обучение, прави предложения до директора за наказание на учениците или за преместването им в самостоятелна форма на обучение в определени случаи, учтвърждава униформеното облекло, училищните символи и ритуали.

Права в отношенията с директора на училището

Като учител моят работодател е директорът на училището, поради което и аз сключвам трудов договор с него . От него имам право да получавам отговор на всичките ми въпроси, свързани със служебните ми задължения и възможностите за повишаване на квалификацията ми. Мога също да давам мнения и предложения за развитието на училището. Например мога да предложа начин за разпределение на стипендиите или да предложа ученик, който е постигнал успехи в обучението си, да получи награда или поощрение. Такива мнения и предложения мога да давам по всяко време, както и на педагогическия съвет, където те да се гласуват.Освен заплатата, която получавам, ако живея в друг град, различен от работното ми място, аз имам право на пътни разходи. Те покриват цялата стойност, която заплащам, за да отида на работа. Също като част от педагогическия персонал имам право на определена сума, която да използвам, за да си закупя представително облекло. Тя се плаща за всяка календарна година и аз сам мога да избера облеклото, което да закупя с нея, стига да отговаря на служебното ми положение. Стойността на представителното облекло се отделя от бюджета на училището и се определя от самия директор. Ако постъпя на работа, трябва да ми се изплати сумата за представително облекло пропорционално за оставащите месеци до края на годината. Когато напусна, трябва да върна пропорционално сумата за месеците, през които не съм работил до края на календарната година.[toggles][toggle title=Източници] ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ (ЗПУО)ЧЛ. 164, АЛ. 2 и 3 ЗПУО - относно правото на учителите да избират учебници и помагала, по които да работятЧЛ. 172, АЛ. 1, Т. 11 ЗПУО - относно задължението на учениците да не пречат на учителите при и по повод изпълнение на техните служебни задълженияЧЛ. 203, АЛ. 1 ЗПУО - относно правото на класните ръководители да предлагат наказания на ученицитеЧЛ. 221, АЛ. 3 ЗПУО - относно задължението за учителите да повишават квалификацията си ежегодноЧЛ. 221, АЛ. 4 ЗПУО - относно задължението за осигуряване на условия за повишаване на квалификациятаЧЛ. 215, АЛ. 1 ЗПУО - относно изискванията за заемане на длъжността на учителя ЧЛ. 216, АЛ. 1 ЗПУО - относно това, че учителите се намират в трудово правоотношение с директорите на училищаЧЛ. 219, АЛ. 1, Т. 1-6 ЗПУО - относно правата на учителитеЧЛ. 219, АЛ. 2 ЗПУО - относно задължението на учителите да не нарушават правата и личното достойнство на ученика ЧЛ. 219, ал. 3 ЗПУО - относно задължението за отдаване на почит и уважение на учителитеЧЛ. 220, АЛ. 1 ЗПУО - относно забраната за предоставяне на платени образователни услуги от педагогически специалисти при наличие на конфликт на интереси ЧЛ. 220, АЛ. 3 ЗПУО - относно задължението на педагогически специалисти да подадат декларация за предоставяне на платени образователни услугиЧЛ. 221 ЗПУО - относно задължението на учителите да повишават професионалната си квалификацияЧЛ. 219, ал. 4 ЗПУО - относно правото на учителите да получат средства за представително облеклоЧЛ. 219, АЛ. 5 ЗПУО - относно правото на учителите, които живеят в различно населено място от това на местоработата си, да им се възстановят от пътните разходиЧЛ. 213, АЛ.4 ЗПУО - относно правото на чужди граждани да бъдат учители в български училищаЧЛ. 222, АЛ. 3 и 4 ЗПУО - относно условията за повишаване на квалификацията от държавния бюджетЧЛ. 246 и 247 ЗПУО - относно правото на учителите, които са постигнали високи реултати да бъдат поощрени с морални и материални награди и наградени за изпълнение на задълженията сиЧЛ. 227 ЗПУО - относно понятието “кариерно развитие”ЧЛ. 263, АЛ. 1 ЗПУО - относно функциите на Педагогическия съветЧЛ. 262, АЛ. 2 ЗПУО - относно правото и задължението на учителите да участват в Педагогическия съвет КОДЕКС НА ТРУДАЧЛ. 188, АЛ. 2 И 3 КТ - относно дисциплинарните наказания НАРЕДБА № 5 ОТ 1996г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИЧЛ. 6, Т. 1, 2, 3 - относно целите за повишаване на квалификациятаЧЛ. 14 - относно правото за придобиване на професионално-квалификационна степенЧЛ. 16, Т. 1 И 2 - изисквания към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степенЧЛ. 23, АЛ. 3 - относно поемането на разходите за придобиване на професионално-квалификационна степен 7 - относно правото за признаване на по-високо професионално равнище при оценяването и заплащането на труда на придобилите професионално-квалификационна степен НАРЕДБА № 14 ОТ 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕЧЛ. 2 - относно правото на учителите да получават пари за представително облекло всяка година и правото да изберат облеклото сами ЧЛ. 3, АЛ. 1 - относно осигуряването на средствата за представително облеклоЧЛ. 3, АЛ. 2 - относно определянето на конкретната стойност на представителното облеклоЧЛ. 4, АЛ. 1 - относно правото на учителите да получат сума за представително облекло при постъпване на работа през календарната година пропорционална на оставащите месеци ЧЛ. 4, АЛ. 2 - относно задължението на учителите да възстановят получената сума за представително облекло, когато напусне, пропорционално за оставащите месециНаредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТАНАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ "УЧИТЕЛ" [/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Мирчева

8.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си