Какви са правата и задълженията ми като обявен в несъстоятелност търговец?

Криза! Поради едни или други причини се случи така, че всичко се сгромоляса с гръм и трясък. Спрямо мен беше открито производство по несъстоятелност, а впоследствие бях обявен в несъстоятелност. Какви са правата и задълженията ми?

Решение за обявяване в несъстоятелност

Дори и срещу мен да бъде образувано производство по несъстоятелност, аз все още не съм обявен за несъстоятелен търговец. Необходимо е съдът да установи това с решение. До този мрачен развой на ситуацията се стига в следните случаи:

Какви последици има решението за обявяване в несъстоятелност?

С решението за обявяване в несъстоятелност съдът:

Решението се вписва в търговския регистър, а аз имам право да го обжалвам в 7-дневен срок от вписването пред съответния апелативен съд, като подадената от мен жалба не спира изпълнението му.След обявяването ми в несъстоятелност, моите кредитори ще могат да искат аз да изпълня задълженията си към тях. Тези искания обаче се предявяват пред съда, за което има предвиден и срок.Решението обаче поражда и специфични задължения за мен като коректен работодател. В едномесечен срок от вписването на решението следва да:

Какви са правата ми като обявен в несъстоятелност длъжник?

Като обявен в несъстоятелност длъжник имам следните права:

Мой близък със съжаление в гласа ми каза, че обявяването в несъстоятелност е като клеймо, като белег от жигосване през Средновековието, който остава за цял живот. Така ли е наистина? Та аз съм пълен с идеи! Законът поставя някои отграничения. Трябва да знам, че нямам право да бъда:

Тези ограничения са в сила, ако като физическо лице или неограничено отговорен съдружник съм обявен в несъстоятелност, както и ако съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Възстановяване в права

Тези последици може да бъдат заличени и отменени занапред, ако бъдат възстановени правата ми. Предпоставка за това е да не съм осъден за банкрут (умишлен фалит) и да са изплатени напълно приетите в производството по несъстоятелност вземания, заедно с лихвите и разноските по тях. За целта трябва да подам писмена молба до съда по несъстоятелността. Тя се обявява в търговския регистър и всеки един от кредиторите ми може да възрази срещу нея. Ако това се случи, ни призовават на съд. Важно да знам е, че ако съдът уважи молбата ми, решението влиза веднага в сила и никой от кредиторите ми, колкото и недоволен да е, не може да го обжалва. Ако ли пък молбата ми бъде отхвърлена, мога да обжалвам решението за отхвърлянето й в 7-дневен срок, като ако имам лошия късмет и жалбата ми да бъде отхвърлена, мога да подам нова молба за възстановяване след 1 година.Актуализира: Виктория Пенчева[toggles][toggle title=Източници] Търговски закончл. 21 - относно прокуриста;чл. 57 - относно ЕТ;чл. 141 - относно управителя на ООД;чл. 234 - относно членовете на съветите на АД;чл. 614 - относно какво е маса на несъстоятелността и какво включва тя;чл. 630, ал. 1; чл. 632; чл. 710 - 714 - относно решението за обявяване в несъстоятелност;чл. 717 з - относно постановлението за възлагане;чл. 722, 727, 728 - относно възражението срещу сметката за разпределение;чл. 735 - 736 - относно останалото след прекратяване на производството имущество;чл. 740 - относно извънсъдебното споразумение с кредиторите;чл. 747 - 756 - относно възстановяването в права;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

30.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си