Регистрация на НПО в обществена полза (ЮЛНЦ в обществена полза)

Поради изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в сила от 01.01.2018 г., информацията по-долу не е актуална. Новите правила за регистрация на НПО в обществена полза разкодирахме на тази страница – https://pravatami.bg/25801
[Към актуалното Право]

Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Учредяване:

При регистрацията на такава организация от особено значение е извършваната от нея дейност. По закон тя трябва да бъде:

В по-голямата си част регистрацията на ЮЛНЦ за общественополезна дейност следва стъпките на регистрацията на ЮЛНЦ в частна полза. Като, естествено, регистрирането на лице в обществена полза има няколко допълнителни изисквания:

  1. При регистрация на Сдружение в обществена полза са необходими минимум 7 дееспособни (Психически здрави лица, които са навършили 18 години) физически лица или 3 юридически лица (фирми)
  2. При ЮЛНЦ за общественополезна дейност е необходимо да се извърши вписване в Централен регистър към Министерство на правосъдието. При отказ от вписване, учреденото вече сдружение може да действа като такова в частна полза.

Преди вписването в регистъра е необходимо съдът да е вписал съответното ЮЛНЦ като такова в обществена полза.

Към заявлението за вписване в Централен регистър се прилагат следните документи:

Централният регистър към Министерство на правосъдието може да откаже вписването при наличието на следните обстоятелства:

Налице е мълчалив отказ за вписване, ако то (вписването) не бъде извършено в 14-дневен срок след заявяването му.

NB! “Мълчалив отказ” представлява липсата на мотивиран писмен отказ/решение на администрацията в рамките на нормативно установения срок".

Отказ от вписване (вкл. и мълчалив отказ) може да се оспорва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

ЮЛНЦ в обществена полза имат право на преференции в определени области.

NB! ЮЛНЦ в частна полза може да се преобразува в организация, осъществяваща обществено полезна дейност. Обратното обаче не е позволено от закона!

Виж как можеш да регистрираш НПО, бързо и лесно. Без бюрокрация.

Актуализира Йоана Мирчева

Образци:

Министерство на правосъдието

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за юридическите лица с нестопанска цел:

чл. 19, ал. 2, ЗЮЛНЦ - относно броя на учредителите на ЮЛНЦ в обществена полза

чл. 37, ал. 3, ЗЮЛНЦ - относно действие на ЮЛНЦ след отказ за вписване като такова в обществена полза

чл. 38, ал. 1, ЗЮЛНЦ - относно извършваната общественополезна дейност

чл. 39, ал. 1, ЗЮЛНЦ - относно върховните органи на ЮЛНЦ с общественополезна дейност

чл. 42, ЗЮЛНЦ - относно преобразуването на ЮЛНЦ

чл. 45, ал. 1, ЗЮЛНЦ - относно необходимостта от вписване в Централен регистър към Министерството на правосъдието

чл. 45, ал. 2, ЗЮЛНЦ - относно необходимите приложения при вписване в Централен регистър към Министерството на правосъдието

чл. 45, ал. 4, ЗЮЛНЦ - относно отказ от вписване при наличие на определени обстоятелства

чл. 50, ал. 1, ЗЮЛНЦ - относно обжалване отказ от вписване

§ Сайт на Министерство на правосъдието:

относно декларациите, необходими за вписване в Централен регистър

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

26.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си