Електронни услуги на Търговския регистър

Вече съм търговец*. Бизнесът върви добре, но за всичко отговарям аз. Омръзнало ми е да губя времето си по опашки в изпълнение на поредната административна процедура. Все пак времето е пари. Решението на този проблем е електронното обслужване на търговски регистър.

Как мога да ползвам електронни услуги на Търговски регистър?

Заявление за вписване, заличаване и обявяване в Търговския регистър, за отстраняване на нередовности по подадено заявление, искане (например за назначаване на вещи лица, проверител, контрольор или регистриран одитор), както и жалба срещу отказ, мога да подам не само на хартия в ТП на Агенцията, но и по електронен път с електронен подпис.Плюсовете за мен при използване на електронните услуги са няколко:

Важно! Заявленията за вписване, заличаване и обявяване се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.

Каква е процедурата за подаване на заявление по електронен път?

Производството протича по същия начин както и при подаване на заявление на хартия, но всичко е онлайн.Образец (Електронен формуляр) на необходимото ми заявление, например Б1 за вписване на обстоятелства за прокура, Б3 за вписване на обстоятелства относно клон, мога да намеря на сайта на регистъра, да го попълня и подам електронно в удобно за мен време, без да се съобразявам с работния ден на агенцията. Приложенията към заявлението мога да подам в следните файлови формати: pdf, doc, jpg, jpeg и други посочени на сайта на агенцията, като всеки от файловете не трябва да надвишава 4 мб като големина.При подаване на заявлението информационната системата автоматично определя точното време на постъпването му. Тя проверява валиден ли е електронният подпис, дали заявлението и приложенията към него са в утвърдените формати, както и прави проверка на самоличността ми.

Как става самата проверката за самоличността ми?

Системата съпоставя името на заявителя/подателя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението. След това прави проверка въз основа на ЕГН/ЛНЧ, дали в ЕСГРАОН има такова лице. Проверката за идентичност на юридическите лица се извършва чрез проверка в съответните регистри на юридическите лица.Важно! Проверката за идентичност се извършва не само на мен като заявител, но и за всички лица, обстоятелства относно които подлежат на вписване в търговския регистър, например при вписване на прокура се прави проверка и на самоличността на прокуриста.При приключване на проверката, ако всичко е наред, се генерира входящ номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на постъпването на заявлението ми. Входящият номер се формира по следния начин: годината - месеца - деня - часа - минутата - секундата на подаване на заявлението. Този информация би ми било полезна, ако искам да проверя какво се случва със заявлението ми, а не си спомням номера. След генериране на входящия номер ми се изпраща потвърждение за получаване от агенцията веднага, като цялата процедура е автоматизирана и става за минути. Допълнително потвърждение ми се изпраща подписано на адреса на електронната поща, освен ако съм заявил нежелание да получавам потвърждение.Важно! Ако нещо формално не е наред, системата ще ми даде индикация за грешка - заявлението или приложенията са с различен от установения формат и вид, не са подписани с валиден електронен подпис или има проблем с идентифицирането ми.Повече за процедурата по разглеждане на заявлението ми мога да намеря тук. Но най-важното, което трябва да знам е, че ако длъжностното лице констатира нередовности в съдържанието на заявлнието ми ще ми се дадат указания за тяхното отстраняване. А аз трябва да се справя с изпълнението на указанията в рамките на тридневния срок за разглеждане на заявлението. Ако не го направя, ще получа мотивиран отказ. Накратко, трябва всичко да следя внимателно, все пак сроковете са кратки. А още по-добре би било да използвам услугите на адвокат.И накрая, преди да седна на спокойствие да попълня заявлението си в офиса, без десетина души да “пъшкат недоволно зад гърба ми на опашката”, пак да напомня, че е-услуги ми спестяват освен време и пари - 50% по-ниски такси!* Имам фирма ЕООД, ООД, АД или друг вид търговско дружество.Актуализира: Милена Горанова[toggles][toggle title=Източници] Закон за търговския регистър (ЗТР):чл. 12, ал. 2 - относно размера на таксите при подаване на заявление пи електронен път;чл. 17, ал. 1 - относно подаването на заявление в електронна форма;чл. 17, ал. 2 - относно подаването на заявление от АД и КДА; Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:чл. 73, ал. 2 - относно подаването на заявление от АД и КДА;чл. 80 - относно форматите, в които се подават електронни документи;чл. 82, чл. 83 и чл. 84 - относно автоматичнато обработка на заявлението;чл. 85 - относно проверка самоличността на заявителя по електронен път;чл. 86 - относно наличието на нередовности при подаване на заявлението;чл. 92а - относно даване на указания за отстраняване на нередовности;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

14.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си