Пълномощно - за какво ми служи?

Когато не мога да присъствам на определено място в определен момент, за да сключа желаната от мен сделка, да взема официален документ или да получа плащане, мога да упълномощя някого да извърши тези действия от мое име и за моя сметка. Със създаването на пълномощното, аз, като упълномощител, овластявам лице, на което имам доверие, да ме представлява по начин, неговите действия да пораждат правни последици за мен. С пълномощното аз предоставям представителна власт на моя пълномощник, което означава, че му предоставям правото да ме представлява и да извършва дадени действия от мое име.[icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Няколко вида пълномощни:

Какво е пълномощното и за какво ми служи?

Пълномощното е необходимо за осъществяване на правни действия (сключване на договор за покупко-продажба на автомобил) и понякога на фактически такива, които от своя страна са съпроводени от правни (да предам ключовете от продадения автомобил, след като съм го продал).

А кои действия са правни, съответно правомерни?

Правни са всички действия, регламентирани в закон и за които обикновено се изисква дееспособност – пълнолетие. Всички правни действия пораждат определени последици за извършителя им, за адресатите им, а понякога и за трети лица.

Последиците от извършваните правни действия чрез пълномощно от пълномощника възникват направо за мен, т.е. действията се считат за извършени от лицето, което е упълномощител за тях.

Моят пълномощник има право да извършва само правомерни действия, това означава само действия, които не противоречат на закона, на добрите нрави и на моята воля като упълномощител.

Изисквания

Какви са изискванията към мен като упълномощител?

Какви са изискванията за моя пълномощник, за лицето, което ще извършва от мое име и за моя сметка правните действия?

Юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, които ги представляват по закон или според вътрешния им правилник, а когато в него липсва правило за представителството, юридическото лице се представлява от двама членове на управлението му.

Държавните учреждения се представляват от своите ръководители според техните устройствени правила.

Общините се представляват от кметовете.

Внимание! Трябва да имам пълно доверие на човека, когото упълномощавам, особено когато създавам общо (генерално) пълномощно и предоставям в негови ръце широка представителна власт.

*Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договоритечл.9 - относно свободата на договаряне и нейните граници;чл.36 - относно последиците от действията на представителя;чл.39 - относно обема на представителната власт на представителя;чл.40 - относно ефекта от извършването на действия, увреждащи представляваното лице;§ Семеен кодексчл. 6 ал.4 - относно придобиване на пълна дееспособност на 16-годишните

§ Гражданско процесуален кодексчл.30 - относно представителството на юридически лица и общини;чл.32 - относно представителството в съдебните процеси;§ Закон за лицата и семействоточл.2 - относно способността на пълнолетните придобиват права и да се задължават самостоятелно;чл.4 - осносно извършването на правни действия на непълнолетните;

§ Гражданско право. Обща част. Мария Павлова.

§ Гражданско право. Обща част. Симеон Тасев, Методи Марков.

[/toggle][/toggles]

[divider type="1" width="wide"][/divider]

[icon name="fa-bell" size="" color="#61b23b" background_color="" circled_background="no"] Чрез Advokatami може да индивидуализираш:

[divider type="1" width="wide"][/divider]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Петър

Кьосев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си