Що е то обществена поръчка?

Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница: https://pravatami.bg/17006_____________________________________Реших да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре, но се оказва, че не съм напълно наясно що е то обществена поръчка и какво точно трябва да направя, за да участвам в нея. Май ще е най-добре първо да намеря отговор на тези въпроси и едва тогава да пристъпя към действие.

Що е то обществена поръчка?

Обществената поръчка (наричана също и публичен търг) е административна процедура за възлагане на поръчка за доставки, извършване на услуги или строителни работи, които се осъществяват в рамките на публичния сектор. В хода на тази процедура различните участници се конкурират помежду си със своите оферти, а възложителят (най-често някой държавен орган или общината) избира най-добрата оферта и възлага изпълнението на поръчката на този, който я е предложил. Например: община X се нуждае от фирма, която да събира и извозва битовите отпадъци на територията й. За целта стартира процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “събиране и извозване на битови отпадъци в община X”. Явяват се три фирми, които представят своите оферти за начина, по който биха извършвали услугата. След края на процедурата е избрана фирма А и след сключване на договор за обществена поръчка фирмата започва изпълнението й - събира и извозва отпадъците в общината.

Кой може да възлага обществени поръчки?

Възложители могат да бъдат:

 1. органите на държавна власт, Президентът на Република България, омбудсманът на Република България, Българската народна банка, главният прокурор и административните ръководители на прокуратурите в страната, както и други държавни институции, създадени с нормативен акт;
 2. дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и постоянните представителства на Република България към международните организации;
 3. публичноправни организации (например НОИ, НЗОК, лечебни заведения, театри, висши учебни заведения и др.);
 4. обединенията от лицата по т. 1 или 3;
 5. публичните предприятия и техни обединения, когато извършват една или няколко от определени дейности:
 6. дейности, свързани с природен газ, топлинна или електрическа енергия;
 7. дейности, свързани с питейна вода;
 8. дейности, свързани с транспортни услуги;
 9. дейности, свързани с предоставяне на универсални пощенски услуги;
 10. дейности, свързани с експлоатация на даден географски район (например добив на нефт, природен газ, въглища и др.).
 11. търговците или други лица, които не са публични предприятия, когато въз основа на специални или изключителни права извършват една или няколко от гореспоменатите дейности (виж т. 5).

Кой може да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка?

Мога да участвам, ако съм българско или чуждестранно физическо (гражданин) или юридическо лице (фирма) или тяхно обединение и отговарям на предварително обявените от възложителя, както и посочените в закона условия.

На какви условия трябва да отговарям, за да съм изряден участник?

Условията, посочени в ЗОП са толкова много, че свят да ти се завие. Важно е да отговарям на всички, за да ме допуснат до участие в публичен търг.Не мога да участвам, ако:

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка (винаги и безкомпромисно!), в случай че:

В определени случаи мога да бъда отстранен от участие по преценка на възложителя. Ако попадам в някоя от посочените в ЗОП категории лица, може и да мина метър и все пак да участвам в процедурата, стига възложителят да не реши да ме отстрани. Такава е ситуацията, когато:

Къде мога да намеря информация, свързана с обществените поръчки?

В специално създадения за целта публичен Регистър на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки (АОП) мога да намеря цялата информация относно публичните покани за участие; информация за вече възложени обществени поръчки; за изпълнени договори за такива поръчки и въобще всичко, което ме интересува по темата. Възложителите са длъжни да публикуват в Регистъра обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца.[toggles][toggle title=Източници]Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 3, ал.1 т. 1, т.2 и т. 3 - относно основните видове обществени поръчки;чл. 7 т. 1-6 - относно възложителите на обществени поръчки;чл. 7а - чл. 7д - относно дейностите, които публичните предприятия и техните обединения трябва да извършват, за да могат да бъдат възложители на обществени поръчки;чл. 46 - относно изискванията за участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка;чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 - относно ограничението за участие на търговски дружества в процедура по възлагане на обществена поръчка;чл. 47, ал. 1, т. 1-4 - относно основанията за отстраняване на участник;чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 4, 5, 6 - относно основанията, при които възложителят може да отстрани участник от процедурата;чл. 19, ал. 2, т. 6 вр. чл. 21 - относно създадения към АОП Регистър на обществените поръчки;чл. 22 - относно информацията, съдържаща се в Регистъра;чл. 23, ал. 1 - относно задължението на възложителите да публикуват обявление за всички процедури за възлагане на обществени поръчки, които възнамеряват да открият през следващите 12 месеца; 1., т.23а от допълнителните разпоредби - относно определените от закона свързани лица.Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ):чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 - относно лицата, заемащи публична длъжност, сключването на договор с които, е пречка за участието в процедура за възлагане на обществена поръчка.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Елица

Колева

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си