Сключих брак. Какво следва?

Женя се, ура! Мина се съгласи да я взема за жена. Подготовката за сватбата върви по ноти на бързи обороти. Не трябва обаче да забравям, че след сватбата не само пред Бога, но и пред закона с Мина вече ще сме “едно”. Какво трябва да направя след сключване на брак?

“Семейство Петрови” /правила за смяна на фамилното име след брака/

При съставяне на акта за сключване на граждански брак, всеки от нас двамата с Мина заявява дали желае да запази своето фамилно име преди брака, да приеме фамилното име на другия, или да добави фамилното име на другия към своето с тире. Като фамилно име може да се приеме или добави и името на другия, с което той е известен в обществото. Какво следва? Съгласно закона, в срок до 30 дни от промяната на името трябва да се подаде заявление за подмяна на български лични документи (лична карта, паспорт за пребиваване извън страната, свидетелство за управление на МПС) в в звеното „Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес. При подаване, ако промяната не е отразена в Националната база данни "Население", се представя актът за сключен граждански брак, който удостоверява промяната на фамилното име, или заверено копие от него. Ако не сменя личните си документи, може да ми бъде наложена глоба от 20 до 150 лв. Разбира се, при запазване на имената ни от преди брака, не се налага подмяна.

Кого трябва да уведомя при смяна на (фамилното) име?

При смяна на фамилното име е налице промяна в личните ми данни, които са предоставени на редица институции и лица. За смяна на фамилното ми име трябва да уведомя:

Работодателя - в сключения от мен трудов договор фигурират личните ми данни: собствено, бащино и фамилно име, № на личната карта, ЕГН, адрес. При промяна в който и да е елемент от тях, аз съм задължен да уведомя работодателя, за да нанесе промяната в поддържаната от него база данни.

Банката - съгласно закона, ако имам разплащателна сметка или кредит в банка, съм задължен да я уведомя за настъпилите промени в личните ми данни. Това задължение фигурира и в общите условия за сключване на договор с всяка банка.

НАП (Национална агенция за приходите) - нямам задължение да уведомя НАП, тъй като се осъществява автоматичен обмен на информация между нея и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което ръководи и контролира дейностите, свързани с гражданската регистрация на лицата.

НОИ (Национален осигурителен институт) - също нямам задължение да уведомя НОИ за промяната, защото отново се осъществява автоматичен обмен на информация между информационната система на НОИ и ЕСГРАОН (Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението).

Важно! Ако се легитимирам пред тези институции с лична карта със старото ми име, ще ми бъде отказано извършването на съответната административна услуга, докато не подменя документа си.

Съда - Ако имам висящи дела, по които съм страна, е добре да подам молба до съда, в която го уведомявам за промяната на името и/или адреса ми, на който да ме призовават/изпращат съобщения. За да не стане фал и да остана неуведомен за нещо важно. Ако съм обвиняем по наказателно дело, то тогава е задължително да уведомя съда за промяна на адреса си.

Мина е търговец, какво става при смяна на фамилното й име?

Съгласно закона фирмата на Едноличния търговец (ЕТ) съдържа личното и фамилното или бащиното име. Тоест ЕТ Мина Иванова трябва да е вече ЕТ Мина Петрова. В срок от 7-дни от възникване на подлежащото на вписване обстоятелство (тоест новото й фамилното име), тя трябва да подаде заявление в Търговския регистър. Промяната в регистъра се нанася от длъжностното лице в рамките на три работни дни. Необходимост от вписване на промяната има и ако старото фамилно имe е включено като част от фирмата на търговско дружество (ако Мина е неограничено отговорен съдружник в събирателно или командитно дружество).

Нов дом, нов адрес, нови съседи

Къщата ни е готова и ни чака новопостроена, местим се веднага. При нов постоянен адрес трябва да подадем заявление за промяна на постоянния адрес в общината/кметството. След това обаче също е налице необходимост да подменим личните си документи в срок до 30 дни като представяме удостоверение от общинската администрация за променен постоянен адрес.

Това, което също трябва да направим, ако живеем в блок, е да се впишем в книгата на етажната собственост в 15-дневен срок от нанасянето си. В случай че единият се нанася да живее при другия, отново трябва да се впише в книгата като нов член на неговото домакинство.

За съвместния ни живот направихме някои договорки след сватбата

Ние с Мина направихме някои договорки малко след сключване на брака. За да има законно действие брачният договор, следва една дълга административна процедура. В общината, където сме сключили брак с жената, трябва да представим удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер. Длъжностното лице по гражданско състояние отбелязва промяната в акта за сключен граждански брак. След това длъжностното лице служебно уведомява териториалното звено на Агенцията по вписванията. Там нанасят промените във водения от Агенцията регистър на имуществени отношения на съпрузите. Изменението на брачния договор или замяната на режима на имуществени отношения се извършва по същия ред.

“Три дни яли, пили и се веселили”

Да, но седмичната почивка е само два дни. А третият ден? По закон имам право на два дни отпуск - за деня на събитието и следващия ден. Когато сватбата е през седмичната почивка, както е при мен, мога да ползвам отпуската през първите два работни дни (понеделник и вторник).

Как да замениш старата любов освен с нова любов…..

Преди да срещна Мина, бях женен за Нона, дъщеря на банкер. При развода съдът присъди тя да ми плаща месечна издръжка. Това, което трябва да знам, е че след сключване на нов брак правото ми на издръжка се прекратява.

Актуализира: Елвира Димитрова Още на тема семейство мога да науча от курса на pravatami.bg Семейство, брак, развод, деца, наследство.[toggles][toggle title=Източници]

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 38 - относно връчване на съобщение;

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 179, ал. 1 и чл. 180 - относно връчване на призовка;

§Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

чл. 13 - относно българските лични документи;

чл. 81, ал. 1, т. 1 - относно задължението за подмяна на личните документи;

§Закон за гражданската регистрация (ЗГР):

чл. 24 - относно издаването на удостоверения за данните, съдържащи се в ЕСГРАОН;

чл. 98 - относно заявлението за промяна на постоянния адрес;

чл. 106, ал. 1, т. 2 - относно предоставянето на информация от ЕСГРАОН;

чл. 100 - относно определение за ЕСГРАОН;

чл. 111 - относно обмена на информация между ЕСГРАОН и другите информационни системи в страната;

чл. 113 - относно правомощията на МРРБ;

§Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

чл. 6, ал. 1, т. 16, чл. 7 - относно задължението за вписване в книгата на ЕС;

§Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ):

чл.6, ал.2 , чл. 13, чл. 19, ал. 2, чл. 22 - относно вписването на промяната в името на ЕТ;

§Кодекс на труда (КТ):

чл. 66, ал. 1 във вр. с § 1, т. 10 ДР - относно предоставените лични данни при сключване на трудов договор;

чл. 157, ал. 1 ,т. 1 - относно правото на отпуск за встъпване в брак;

§Семеен кодекс (СК):

чл. 12 - относно промяна на фамилното име при сключване на брак;

чл. 9 , ал.2, чл. 19, ал. 2, чл. 37, ал. 3 - относно вписването на брачния договор;

чл. 18, ал. 1 и 2 - относно режимите на имуществени отношения;

чл. 51, чл. 145, ал. 3 - относно плащането на издръжка на бившия съпруг;

§Търговски закон (ТЗ):

чл. 59 - относно фирмата на едноличния търговец;

чл. 77 - относно фирмата на събирателно дружество;

чл. 101 - относно фирмата на командитно дружество;

§Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД):

чл. 7, ал. 1, т. 1 - относно къде се подава заявлението за подмяна на лична карта;

чл. 20 - относно документите, които се прилагат при подмяна на лична карта;

§Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО):

чл. 50 - относно правото на отпуск за встъпване в брак;

§ Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите:

чл. 7 - относно вписване на обстоятелства в регистъра на имуществените отношение на съпрузите;Наредба № 3 от 18 април 2018г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

чл. 5, ал. 2 и 3 - относно представяната информация при откриване на платежна сметка;

§Инструкция № И-6 от 6 юли 2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

16.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си