Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Какво ми се случва?

Имам намерение да извърша сделка с недвижим имот, на който съм собственик самостоятелно или в съсобственост с други лица. За целта ми е необходимо удостоверение за данъчна оценка на имота. Тук мога да намеря информация относно администрацията, реда и документите, които са необходими за издаване на такова удостоверение.

За какво трябва да внимавам?

Трябва да отида до общината (Национално сдружение на общините в Република България, където мога да намеря адресите на всички общини), в която се намира моят недвижим имот и да представя следните документи:

Следните документи са необходими само в определени случаи:

Трябва да имам предвид, че за да ми издаде общинската администрация удостоверение за данъчна оценка, трябва да съм заплатил моята част от дължимия данък за съответния имот. В случай че съм собственик заедно с други лица, е необходимо да съм заплатил само моята част от дължимия данък, но ако съм собственик на целия имот, трябва да съм платил дължимия данък изцяло.

Възможно е да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка и без да съм заплатил дължимите данъци и такси към държавата или общината, но само в случай че подпиша декларация по чл. 264, ал. 4 ДОПК, в която да декларирам наличието на тези задължения, както и съгласието си купувачът на недвижимия имот да прехвърли част от сумата по договора за продажба, съответстваща на публичните ми задължения до момента на сключване на сделката, по съответната сметка в държавния или общинския бюджет.

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на удостоверение за данъчна оценка, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Важно! Трябва да имам предвид, че удостоверение, издадено до 30 юни, е валидно до тази дата, но ако удостоверението е издадено след 30 юни, неговата валидност е до края на годината, в която е издадено. При всички случаи, когато данъчните задължения за имота са заплатени в пълен размер и това е отбелязано в удостоверението, неговата валидност е до края на годината, през която е издадено.

Поради характера на административната услуга за издаване на удостоверение за данъчна оценка – тя се предоставя от администрацията на съответната община, в която се намира недвижимият имот, размерът на дължимите такси се определя от общинския на съвет на тази община. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или на място, при служителите от общинската администрация, за размера на дължимите суми. В Столична община за издаване на удостоверение за данъчна оценка се дължи такса в размер на 17 лв.

Срокът, в който общинската администрация трябва да ми издаде удостоверението за данъчна оценка, е 2 седмици от подаване на заявлението и останалите необходими документи. За удостоверения, издавани от Столична община, срокът е 7-дневен, считано от датата на подаване на заявлението (вж. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община).

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация отказва да издаде необходимото удостоверение за данъчна оценка, а всички документи, които съм подал, са изрядни, мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината или направо пред съответния административен съд.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Данъчноосигурителен процсеуален кодекс (ДОПК):

Чл. 264, ал. 1 и 4, ДОПК - относно задължението за предоставяне на удостоверение за наличие на неплатени данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

Чл. 92, ал. 1, ДОПК и чл. 95, ал. 1, ДОПК - относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

§ Закон за местните данъци и такси:

Чл. 10, ЗМДТ - относно недвижимите имоти, които се облагат с данъци по смисъла на ЗМДТ;

Чл. 14 и сл., ЗМДТ - относно декларацията за придобиване на недвижим имот, която следва да се подаде в общинска администрация по местонахождението на недвижимия имот в двумесечен срок от придобиване на правото на собственост или друго вещно право;

Чл. 19 и сл., ЗМДТ - относно реда и органите, които определят данъчната оценка на недвижимите имоти;

Чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 на ПЗР на Закона за местните данъци и такси;

§ Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

§ Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си