Придобиване на българско гражданство по произход

Гражданин съм на държава, различна от България, но един или двамата ми родители са българи с българско гражданство. Мога ли да придобия такова и аз?

Ако поне един от моите родители е българин, аз мога също да придобия такова по произход. Това означава, че мога да подам молба пред съответните органи, които евентуално да я одобрят. Процедурата не е лека и отнема доста време, затова трябва предварително да съм наясно с какво ще се сблъскам и какво ме очаква.

Как започва процедурата?

Процедурата се инициира лично от мен като трябва да подам молба за придобиване на гражданство в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България в страната, в която живея или чийто гражданин съм в момента. Ако съм малолетен (до 14-годишна възраст), молбата се подава от моите родители или настойници, а ако съм непълнолетен (от 14 до 18-годишна възраст), молбата се преподписва от моите родители или попечители.

В зависимост от това къде подавам молбата си, с мен се насрочва или се провежда на място интервю. По този начин, ако подавам документите си в Министерството на правосъдието, интервюто ми се насрочва за по-късна дата, а ако я подавам в Дипломатическо/консулско представителство - интервюто се провежда на момента. Ако съм малолетен, интервюто се провежда с родителите ми или настойниците ми, а ако съм непълнолетен - моите родители или попечители трябва само да ме придружат.

Интервюто се провежда на български език, затова, ако не владея такъв, трябва самостоятелно да осигуря преводач, който да ме придружава по време на интервюто.

Какви документи е необходимо да представя към молбата за придобиване на гражданство?

Преди да подам молбата в Министерството на правосъдието или в дипломатическото/консулското представителство на Република България в страната, в която живея, е необходимо да се снабдя с няколко различни документа, които впоследствие ще приложа към самата молба:

 1. Удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина - то се издава в едномесечен срок от поискването и удостоверява факта, че някой от родителите ми е български гражданин;
 2. Свидетелство за съдимост, издадено от страната, чийто гражданин съм в момента като в него е необходимо да е посочено, че се издава за целите на производството по придобиване на българско гражданство;
 3. Медицински документ, че не страдам от определени заболявания: холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне, психичноболни с установено сериозно нарушение на психичните функции (психоза или тежко личностно разстройство) или с изразена трайна психична увреда в резултат на психично заболяване, лице с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост или съдова и сенилна деменции. (ако живея в чужбина, тези документи се издават от съответните медицински органи на държавата, в която пребивавам);
 4. Ако пребивавам дългосрочно в България, трябва предварително да се снабдя и с документ от прокуратурата, че срещу мен няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Това са документите, с които е необходимо да се снабдя предварително. Освен това, останалото, което трябва да приложа към молбата си за придобиване на гражданство, е следното:

 1. препис от акта ми за раждане или дубликат на удостоверение за раждане;
 2. декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1;
 3. актуална снимка паспортен формат;
 4. фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността ми (например, фотокопие на личната ми карта, паспорта ми);
 5. документ за внесена държавна такса в размер на 100 лв.;
 6. официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако съм си ги сменил, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
 7. автобиография на български език;

Важно! Всички документи, които представям, трябва да са издадени или преведени както и легализирани на български език.

След като подам молбата си и мине интервюто ми, остава само да чакам. Съответните органи изразяват становище относно молбата ми и Министърът на правосъдието, въз основа на тяхното становище, прави предложение до Президента на Република България за издаване на указ или за отказ за издаване на указ за придобиване на гражданство. Това предложение трябва да се направи в срок до дванадесет месеца от датата на подаване на молбата ми. В случай че бъде прието предложението, от датата на издаване на указа на Президента, аз придобивам българско гражданство по произход.

* От рубриката ни “Стани автор”.

Автор: Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за българското гражданство

чл. 15, ал. 2 - относно необходимостта от издаването на Удостоверение за произход;

чл. 29 - относно способите за подаване на молба за гражданство;

чл. 35, ал. 1, т. 2 - относно срокът за издаване на предложение за издаване на указ;

пар. 2, т. 1 от ЗБГ - относно това, кое лице се счита за такова с български произход.

§Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за приалгане на глава пета от Закона за българското гражданство

чл. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 14 - относно документите, които се прилагат към молбата за гражданство.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

21.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си