Какви са правата ми, когато съм недоволен от държавната администрация?

Всеки от нас се е сблъсквал с нелюбезни служители в администрацията, но колко от нас са наясно как адекватно да реагират в такава ситуация?

Какви са изискванията по отношение поведението на служителите в държавната администрация?

Те са задължени да:

Следователно не съм длъжен да търпя обидно, пренебрежително или неучтиво отношение от служителите в държавната администрация, а проявяващите такова отношение могат да понесат дисциплинарна отговорност.

По какъв начин мога да реагирам, когато поведението на служител в държавната администрация не е в съответствие с изброените изисквания?

В подобни случаи пред мен е отворен пътят за подаване на писмен или устен сигнал. Мога да го направя както лично, така и чрез представител – на място в съответната администрация или по телефон, факс или електронна поща. В случаите, когато е необходимо сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени изисквания, трябва да ми бъде разяснено какви са те. Недопустимо обаче е да подам сигнал анонимно или за нарушение, извършено преди повече от две години.

Своя сигнал мога да подам до органа, който непосредствено ръководи и контролира служителя, за чието поведение съобщавам – директно или чрез съответния служител. Ако преценя, че е уместно, мога да изпратя преписи от сигнала си и до по-горестоящи органи. Дори и да подам сигнала си до некомпетентен орган, той трябва да го препрати до 7 дни от постъпването му на компетентните органи, като в този случай трябва да бъда уведомен за препращането.

С подаването на сигнал от моя страна за органа, до който е адресиран, за него възниква задължение да изясни случая, като вземе предвид обясненията на заинтересованите (т.е. моите и тези на съответния служител). Наред с това, компетентният орган следва да ми разясни правата и задълженията, които имам в производството, образувано въз основа на моя сигнал.

Решение по сигнала трябва да бъде взето най-късно в двуседмичен срок от постъпването му. Удължаване на срока с до един месец е допустимо, ако важни причини го налагат (напр. необходимо е събирането на още доказателства), но единствено по-горестоящият спрямо решаващия орган може да го позволи. В този случай аз следва да бъда уведомен.

В крайна сметка е възможно сигналът ми да бъде уважен или не, като и в двата случая решението, придружено с мотивите към него, следва да ми бъде съобщено писмено в 7-дневен срок от постановяването му. Ако пуснатият от мен сигнал бъде уважен, аз трябва да бъда уведомен и за мерките, взети за отстраняване на проблема, станал повод за подаването на сигнала.

За повече информация е препоръчително да се запозная с Харта на клиента в съответната администрация.

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Административнопроцесуален кодекс

чл. 107, ал. 4, АПК - относно обхват и предмет за подаване на сигнали;

чл. 111, ал. 1, АПК - относно формата за подаване на предложения и сигнали;

чл. 111, ал. 3, АПК - относно правото на подателя да получи разяснения по отношение на подаваните сигнали, когато е необходимо той да отговаря на определени изисквания;

чл. 111, ал. 4, АПК - относно анонимни предложение и сигнали;

чл. 112, АПК - относно препращане по компетентност;

чл. 114, ал. 1, АПК - относно изясняване на случая преди вземане на решение по подаден сигнал;

чл. 114, ал. 2, АПК - относно разясняване правата на подателите на сигнали;

чл. 119, ал. 1 и ал. 2, АПК - относно компетентност при подаване на сигнали;

чл. 119, ал. 3, АПК - относно възможност за изпращане на преписи до по-горестоящите органи;

чл. 121, АПК - относно срок за произнасяне по сигнали;

чл. 122, АПК - относно решението на компетентен орган след подаден сигнал;

чл. 122, ал. 1, АПК - относно уведомяване на подателя при уважаване на сигнала;

чл. 123, ал. 1, АПК - относно съобщаване на взетото решение.

§ Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

чл. 2, ал. 6, КПСДА - относно възпитаното и любезно отношение на служителите в държавната администрация;

чл. 3, ал. 1, КПСДА - относно задължението за безпристрастно и непредубедено изпълнение на задачите;

чл. 3, ал. 2, КПСДА - относно задължение по опазване на данни и лична информация на гражданите;

чл. 4, ал. 1, КПДСА - относно задължението за добросъвестно и безпристрастно административно обслужване;

чл. 4, ал. 2, КПДСА - относно извършване на дейности на служителите съобразно функциите им;

чл. 4, ал. 3, КПДСА - относно информиране на гражданите за възможностите им за обжалване;

чл. 17, ал. 3, КПДСА - относно избягване на конфликтни ситуации;

чл. 17, ал. 4, КПДСА - относно спазването на благоприличие и делови вид в облеклото си;

чл. 22, КПДСА - относно носенето на дисциплинарна отговорност при неспазване на разпоредбите на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Йоана

Вангелова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си