Съставиха ми акт. Какви са правата ми?

Както се казва - на всеки се случва да сгреши. Наказват се онези, които правят грешки или нарушават установените норми, като принципът е, че незнанието на закона не извинява. Затова познаването на правата означава по-добра защита на последните.

Административен акт за нарушение не се пише само на шофьорите, които не спазват правилата за движение по пътищата. Акт може да се състави и за ред други административни нарушения. Административно наказание може да се наложи и при нарушаване на наредба на общинския съвет, напр. забрана за паркиране или при отказ да си закупя билет в градския транспорт.

Принципът е следният:

  1. съставя се административен акт от компетентен орган, който установява административно нарушение;
  2. на база акта се съставя наказателно постановление, което ако не бъде оспорено в посочения в закона срок, става необжалваемо и подлежи на плащане/изпълнение (тъй като административното наказание не е задължително да е свързано с плащането на глоба).

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Съставяне на акт за нарушение

Съставянето на акта за административно нарушение трябва да стане при спазване на определени правила. Трябва да са спазени определените от закона реквизити - 10 на брой:

1. трите имена на актосъставителя, длъжност (Абсолютно задължителен елемент от акта. Този реквизит е необходим, защото показва дали съответният акт е съставен от надлежен орган. При съставяне на акт от некомпетентен орган това води до нищожност на първия);

2. дата на съставяне на акта (Този елемент се изисква, за да е ясно кога е установено нарушението. При изтичане на 6 месеца от съставянето на акта, ако все още не е издадено наказателно постановление, производството се прекратява. Дори и да се издаде подобно наказателно постановление, то ще бъде абсолютно невалидно и няма да може да ми наложи наказание.);

3. дата и място на извършване на нарушението (Защо е необходим елемент? Ако до една година от извършване на нарушението не е съставен акт, това няма как ( и ) да се случи по-нататък, т.е. законът забранява съставянето на акт за нарушение година след извършването му.);

4. описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено (за да има актът доказателствена тежест);

5. законовите разпоредби, които са нарушени;

6. имена, адрес и ЕГН на нарушителя (за да се знае кой ще търпи наказанието);

NB! Административната наказателна отговорност е лична! т.е. може да бъде наложена само на извършителя на нарушението.

7. имена, адреси, ЕГН-та на свидетелите;

8. обяснения или възражения на нарушителя (Възражението по акта е мое изконно право, така че е препоръчително винаги, когато имам забележки, да се ползвам от него. Възможно е на база това мое възражение поне да ми бъде намалена санкцията, която законът предвижда за съответното нарушение. Във всички случаи обаче възражението и обяснението по акта няма как да влошат положението ми.

Съвет! ––> В самия акт има поле от три реда, където мога да впиша възраженията си, които често са недостатъчни. Ако искам да пиша повече от три реда възражения, мога в полето от три реда да впиша, че ще приложа лист формат А4 (естествено, мога да приложа всичко - лист от тефтер или тетрадка - важното е да отбележа просто какво прилагам допълнително), в който писмено ще изложа възраженията си по акта. На допълнителния лист се подписвам и вписвам номера на акта, защото приложението (лист А4) с възраженията от моя страна става неизменна част от акта);

NB! Отбелязвания, възражения, допълнения и обяснения по акта мога да направя в съответното РПУ до 3 дни след съставянето му.

9. имена, адреси, ЕГН-та на лица, претърпели имуществени вреди от нарушението (ако има такива);

10. опис на иззетите вещи, ако има такива и на кого са поверени те за пазене.

По време на и след съставянето на акта има още няколко условия, които трябва да се изпълнят:

1. Актът се съставя в присъствието на наруштеля и свидетелите, които са присъствали при извършване на нарушението. Но законът разрешава съставянето на акта да стане и в мое отсъствие.

2. Задължително е актът да бъде предявен на нарушителя. Това означава, че аз като нарушител имам правото да бъда запознат с това, което ми вменяват като извършено от мен нарушение. Защото точно това е ролята на административния акт - той установява нарушението и е основа за налагане на наказанието. Ако все пак по някакви причини актът не ми е предявен, това трябва да се случи най-късно преди съставяне на наказателното постановление. Това означава, че не може да ми се състави наказателно постановление (съответно наказание), ако не ми бъде предявен предварително административен акт за нарушение.

3. Актът се подписва от актосъставителя, свидетеля и нарушителя. Отказът ми да подпиша акта обаче няма да ме освободи от отговорност - в такъв случай актът се подписва от поне още един свидетел, като в акта се записват имената и адресът му (така се удостоверява отказът ми да подпиша акта).

Това е установената от закона основа, на която трябва да стъпи наказателното постановление. Пълнотата му и законността му са основания, които ще направят законно и наказателното постановление.

ОБЖАЛВАНЕ:(Възражение)

Тук нещата си имат определена специфика. Първо - всеки може да защити сам - лично, своите права и интереси пред съда. Когато става дума за несправедливости от страна на администрацията и държавните органи, нищо не ми пречи сам да си водя делото - нищо няма да загубя. Основен принцип в правото при обжалването е, че положението на оспорващия не може да се влоши (това важи с пълна сила и при обжалване пред по-горна инстанция). Естествено, в зависимост от сложността на проблема, мога да се ползвам и от услугите на процесуален представител - адвокат. Но това е въпрос както на лична преценка, така и на правна култура. Второ - могат да се обжалват и наказателното постановление, и административният акт за нарушение - но по различни начини и пред различни органи.

Оспорване на акта - само по административен ред, т.е. пред по-горестоящия административен орган - чрез възражение.

Това оспорване се осъществява извън рамките на съда - изцяло по административен ред! Следователно не се дължат и съдебни такси, които ще трябва да заплатя при оспорване по съдебен ред .

Как да възразя?

- пред непосредствено по-горестоящия административен орган;

- възражението се подава чрез органа, издал акта (задължително трябва да искам входящ номер - на момента);

- срокът за възразяване е 3 дни от издаването на акта.

NB! Не съм длъжен да правя възражения по акта. Това е просто една допълнителна възможност, която ми предоставя законът. Има и още – не съм длъжен да оспорвам по административен ред, за да мога да стигна до съдебно оспорване.

Административното обжалване на акта чрез възражение не е задължително да бъде изчерпано, за да мога да оспорвам по съдебен ред наказателното си постановление. Големият плюс на възражението се крие във възможността актът да бъде отменен от горестоящия орган, което би ми спестило издаването на наказателно постановление, съответно и “борбата” пред съда.

В случай че пропусна срока за възражение или евентуално не доведе до желания от мен ефект и актът не бъде отменен и все пак ми съставят наказателно постановление, за мен се поражда нова гама от права - за повече информация - “Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?”

Актуализира: Йоана Мирчева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за административните нарушения и наказания

чл. 24, ал. 1, ЗАНН - относно личния характер на административнонаказателната отговорност;

чл. 36, ал. 1, ЗАНН - относно съставянето на административнонаказателното производство;

чл. 40, ал. 1, ЗАНН - относно присъствящите по време на съставяне на акта за установяване на административно нарушение;

чл. 42, ЗАНН - относно съдържанието на акта за установяване на административно нарушение;

чл. 43, ал. 1, ЗАНН - относно подписването и предявяването на акта за установяване на административно нарушение;

чл. 43, ал. 2, ЗАНН - относно отказа на нарушителя за подпише акта за установяване на административно нарушение;

чл. 44, ал. 1, ЗАНН - относно тридневния срок за писмени възражения по акта за установяване на административно нарушение;

чл. 52, ал. 2, ЗАНН - относно непредявен на нарушителя акт;

чл. 53, ал. 1, ЗАНН - относно издаването на наказателно постановление.

§ Адинистративнопроцесуален кодекс

§ Наказателно-процесуален кодекс§ Граждански процесуален кодекс§ “Административен процес”- проф. Хрусанов, проф. Костов[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Вяра

Молева

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си