Проверка на лични документи*

Проверка на лични документи_хедър

Проверката на лични документи е един важен въпрос, който ме касае пряко. Той, естествено, си има нормативна рамка, по която съответната процедура би трябвало да се движи. Ето и за какво иде реч.

Какво представляват личните документи?

По смисъла на българския закон личните документи са документи за самоличност (лична карта, международен паспорт (при задгранични пътувания) и др.), свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка), както и документи за пребиваване (такива например ще трябва да ми се издадат, ако съм чужденец, който продължително пребивава в Република България).

Кой има право да извършва проверка на личните ми документи?

Проверка на личните ми документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица, определени със закон, като в този случай съм длъжен да удостоверя своята самоличност чрез тях. В противен случай мога да бъда наказан с глоба от 50 до 300 лв. Изброяването по-долу е неизчерпателно:

1. На първо място право на проверка имат органите на полицията. Те осъществяват правомощията си в униформено облекло и следните отличителни знаци към него: пагони, емблема с името на съответното полицейско звено, както и надпис МВР, нагръден знак с името на съответната структура, изписано на български и английски език, а на гърба светлоотразителен надпис на английски език за съответната структура. Освен това полицаите удостоверяват това си качеството със служебна карта, като на лицевата й страна се отбелязват трите имена на български език и категорията на служителя, а на гърба е изобразен почетният знак на МВР и е отпечатан текстът на чл. 5 от Закона за МВР: Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.

В случай че полицаят е в цивилно облекло, след съответната легитимация той също има право на проверка на личните ми документи.

Полицаите могат да проверят личните ми документи, за да установят самоличността ми в няколко конкретни случая:

2. Съществуват случаи, посочени в закона, когато проверката на личните ми документи може да се извърши и от други органи и лица. Така например контролът за спазване на пропусквателния режим в обекти на Министерството на отбраната и Българската армия се осъществява от „Военна полиция”. „Военна полиция” осъществява правомощията си спрямо мен и в случай че:

В тези случаи мога да бъда призован писмено , за да бъде извършена проверка за установяване на самоличността ми чрез представяне на личните ми документи. Подобно на органите на МВР, органите на „Военна полиция” също се легитимират със служебна карта.

3. При влизане или излизане от охраняван частен обект (зала, стадион, дискотека и др.) охранителите изискват от мен спазването на установения пропусквателен режим, като могат да проверят личните ми документи. Проверката трябва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми. Трябва да се отбележи, че частната охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз. При упражняване на дейността си частните охранители носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

4. Проверка на лични документи извършват и служителите на Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието при организирането и осъществяването на охраната на съдебните сгради.

5. И не на последно място - право на проверка на личните ми документи (отново с цел установяване на самоличността ми) имат контролните органи от Център за градска мобилност - гр. София. Те черпят това тяхно правомощие от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Ако при констатирано нарушение откажа да закупя карта за еднократно пътуване (40 лв), продавана от контрольор, съм длъжен да сляза от превозното средство и да предоставя на контролните органи лична карта за съставяне на акт за административно нарушение.

Какво се случва, ако не представя личните си документи?

В случай че не представя личните си документи на полицията (длъжностните лица по т.1) и не може да се установи самоличността ми чрез сведения на други лица с установена вече самоличност, мога да бъда задържан, но за не повече от 24 часа (вж. “Арестуваха ме. Какви са правата ми?”). Ако не изпълня разпорежданията на полицейския орган, които са направени в изпълнение на функциите му, мога да бъда наказан с глоба от 100 до 500 лв.

NB! За проверка на шофьор на МПС - вж. “Правата ми при проверка от пътна полиция”.

Графиките са изработени от smartigraphs.com.

Проверка на лични документи_Инфографик

* От рубриката ни “Стани автор”.

[toggles][toggle title="Източници"]Закон за българските лични документи (ЗБЛД):чл. 1 ЗБЛД - относно понятие и реда на издаване на лични документи;чл. 6 ЗБЛД - относно задължението на гражданите да представят личните си документи пред компетентните длъжностни лица;чл. 80 т. 5 ЗБЛД - относно глобата в случай на неизпълнение на задължението за представяне на лични документи пред компетентните длъжностни лица;Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):чл. 70 ЗМВР - относно правото на полицейските служители да изискат документи за самоличност;чл. 72 ЗМВР - относно правото на задържане за 24 часа;чл. 257 ЗМВР - относно глобата за лице, което не изпълни нареждане на полицейски служител; Закон за Военната полиция (ЗВП):чл. 2 ЗВП - относно правото на “Военна полиция” да изиска документите ми за самоличност;чл.11 ЗВП - относно лицата, спрямо които “Военна полиция” осъществява своите правомощия;чл. 12 ЗВП - относно възможността за писмено призоваване за установяване на самоличността; Закон за Частната охранителна дейност (ЗЧОД):чл. 2 ал. 3 ЧОХД - относно лицензионния контрол върху дейсността по ЗЧОХД;чл. 29 ЗЧОХД - относно отличителните знаци и облеклото на служителите по ЗЧОХД;чл. 30 ал. 1 т.1 - относно правото на служителите по ЗЧОХД да изискат документи за самоличност; Закон за Съдебната власт (ЗСВ):чл. 393 ЗСВ - относно правото на служителите на ГД “Охрана” да изискват лични документи;

Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на столична община

чл. 18, б. „в“ - относно правото на контролните органи да изискат лични документи, в случай на констатирано нарушение в градския транспорт в Столична община;

§ Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи;Инструкция за вида, издаването, ползването, подмяната, отчета и съхраняването на служебните документи за самоличност на служителите от Министерството на вътрешните работи и на картите и пропуските издавани на държавни служители от други ведомства; Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите;[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си