Как мога да помогна при бедствие?

За съжаление, бедствия в страната ни се случват – било поради непреодолимата сила на природните стихии или поради човешка немарливост. В кризисна ситуация дори най-елементарната помощ, оказана своевременно на нуждаещите се, може да бъде от решаващо значение за спасяването на живота, здравето и имуществото на хората. Мога да се притека на помощ на човек в беда и без да членувам в доброволно формирование за защита на населението. Но ако съм част от такава организация, ще съм по-подготвен да помагам при извънредна ситуация и моите действия ще бъдат по-ефективни.

Какво представлява доброволното формирование?

Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет. Те участват в спасителни и издирвателни операции, потушават пожари, извършват неотложни аварийно-възстановителни работи, оказват първа помощ на пострадалите и въобще извършват всякакви дейности за защита на населението. С решение на общинския съвет могат да изпълняват и дейности по даване на дежурства – самостоятелно или съвместно с противопожарните органи.

На какви условия трябва да отговарям, за да стана доброволец?

Изискванията са:

Как да стана доброволец?

За да кандидатствам за доброволец, трябва да подам заявление до кмета на общината. Подборът на кандидатите се извършва от комисия от представители на институциите, имащи отношение към защитата при бедствия на територията на общината. Ако съм одобрен, сключвам договор с кмета.

Обучение на доброволците

След като се присъединя към доброволното формирование, задължително преминавам първоначален основен курс на обучение. Ако съм навършил 16 години, но нямам навършени 18 години, мога да бъда обучаван за доброволец, без да изпълнявам конкретни задачи за защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Това обучение се признава за завършен първоначален основен курс. След като съм го завършил, задължително преминавам поддържащо обучение на всеки 3 години, а ако желая – ежегодно. На всеки 3 месеца преминавам 4-часово текущо обучение. Съществуват и други видове обучение – специализирано обучение, обучение за ръководител на доброволно формирование и обучение за обучители на доброволци. Освен това доброволните формирования могат да участват в провеждането на общински, областни и републикански учения като част от подготовката им.

Какви са правата ми като доброволец?

1. При включване в доброволно формирование имам право на:

2. При предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях имам право да:

Задължението ми да извършвам дейности за защита на населението при бедствия отпада, ако самият аз или членове на моето домакинство сме непосредствено засегнати от бедствието, като е нужно своевременно да уведомя кмета.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за защита при бедствия (ЗЗБ):

чл. 39, ал. 2 ЗЗБ – относно правомощията на доброволеца при бедствия

чл. 40, ал. 1 ЗЗБ – относно изискванията към кандидата за доброволец

чл. 40, ал. 4 ЗЗБ – относно обучението на доброволци между 16 и 18 години

чл. 41, ал. 1 ЗЗБ – относно създаването на доброволните формирования

§ Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.:

чл. 1, ал. 2 – относно основните дейности на доброволните формирования;

чл. 2, ал. 2 – относно носенето на дежурства;

чл. 8, ал. 1 – относно заявлението за кандидатстване за членство в доброволно; формирование

чл. 9, ал. 1 – относно подбора на кандидатите;

чл. 10, ал. 2 - относно сключването на договор между доброволеца и кмета на общината;

чл. 14 – относно правата на доброволеца при включване в доброволно формирование;

чл. 20 б – относно дежурствата на доброволните формирования;

чл. 22 и 23 – относно обучението на доброволците.

§ Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г.:

чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 - относно размерите на възнагражденията на доброволците.

§ Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 ЗМВР – относно правомощията на доброволеца при бедствия.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Емил

Махлелиев

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си