Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?

Сключил съм срочен договор с мобилен оператор, но съм спрял да си плащам таксите. Изтеглил съм кредит, но не мога да си плащам вноските. Това са част от многообразието от случаи, в които се явявам длъжник и изпадам в ситуация, в която по една или друга причина не плащам задълженията си.

Имаш да взимаш пари? Или имаш да даваш пари и някой те притиска? До 48 часа ще получиш съдействие на тази страница. Сподели безплатно казуса си. Адвокатска кантора, специализираща в събиране на вземания, ще го разгледа. [Научи повече]

В долните редове ще разгледаме случаите, които се отнасят до задълженията ми към гражданскоправен субект /човек, банка, мобилен оператор, доставчик на услуги и други/, но НЕ и към орган на публичната власт /НАП, КАТ/.

Какво ме очаква в подобни случаи?

Какво е погасителна давност?

Давността е период от време, определен в закона, през който моят кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, моят кредитор се лишава от правото си да търси принудително изпълнение на моето задължение - за мен се открива възможността правомерно да откажа да заплатя задължението си. Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ми е изтекла. Аз (или адвокатът ми) трябва изрично да се позовем на изтекла давност, за да мога да се ползвам от нея. Това означава да откажа да платя и като причина изрично да посоча, че давността е изтекла. В този случай аз все още дължа съответната сума пари, заедно с натрупаните лихви, но кредиторът ми не може да събере вземането си по принудителен ред. Остава възможността да му платя доброволно и това няма да бъде недължимо платено. Това означава, че кредиторът не може да ме принуди да платя, включително и да получи съдействие от компетентните органи, ако аз се позова на факта, че в продължение на дълго време той е бездействал.

Какви са давностните срокове и какви задължения обхващат?

Оказва се, че преди много дълго време съм пропуснал да изплатя обезщетение за неизползван отпуск на мой служител. Няколко години по-късно той се сеща за ситуацията и настоява да му платя обезщетението сега. За негово съжаление давностният срок е изтекъл и аз мога да откажа.

Когато сключвам някакъв договор за мен възникват задължения по този договор, които ако не изпълня аз дължа неустойка. Това често се случва, когато сключа срочен договор с мобилен оператор, при който аз трябва да заплащам месечните си такси за периода на договора, но в един момент мога да реша например да сменя мобилния си оператор като запазя номера на мобилния си телефон и правя прехвърлянето преди да е изтекъл срочния договор с настоящия ми мобилен оператор. В този случай дължа неустойка, която, ако не бъде потърсена от мен от страна на мобилния оператор в 3-годишен срок от датата на прекратяването на договора, не може да бъде търсена по принудителен ред.

В случай че пропусна да платя сметка към Топлофикация и в продължение на 3 години топлофикационното дружество не предприеме действия за събиране на сумата, срещу мен не може да бъде насочено принудително изпълнение за тази сума. Когато става въпрос за повече от 1 сметка, тригодишният давностен срок тече за всяка сметка поотделно - от датата, която е определена за плащане на сметката.

Важно! Недействително би била уговорка между мен и моят кредитор (без значение дали е писмена или устна), с която се разбираме да удължим или скъсим давностния срок или аз предварително да се откажа от възможността да се позовавам на погасителна давност. Това означава, че ако в сключен от мен договор присъства някоя от тези клаузи тя ще няма да има юридическа сила и ще бъде без значение. Но след като е изтекла погасителната давност аз мога да се откажа от “преимуществата”, които ми дава това и да се съглася въпреки изтичането й да платя задължението си.

В следващото Право ще разгледаме кога започва да тече давността, кога се прекъсва, има ли абсолютна давност и как мога да се позова на изтекла давност, когато някой иска да му заплатя задължението си.

Правото е в съавторство с Вяра Молева.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите

чл. 110 от ЗЗД - относно петгодишния давностен срок

чл. 111 от ЗЗД - относно тригодишния давностен срок

чл. 113 от ЗЗД - относно недействителни уговорки при определяне на давностния срок

§ Тълкувателно решение N3/2011 година на ВКС

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Владимир

Иванов

5.7.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си