Как да получа лиценз за организатор онлайн залагания?

Роден съм под щастлива звезда и бизнес начинанията ми носят успех. Наскоро реших да се “гмурна” в още едно такова. Ще организирам онлайн залагания! Да, обаче държавата поставя определени изисквания към тази дейност. Как да получа лиценз за организатор на онлайн залагания и какво още е нужно?

Организатор на онлайн залагания - само с лиценз.

Предвид естеството на хазартната дейност и размера на средствата, който се “завъртат” на рулетката, държавата е сметнала за необходимо, че трябва да осъществява специален надзор върху хазартните игри. Те могат да се организират само от лица, които имат издаден от Държавната Комисия по Хазарта лиценз, т.е. ще осъществя идеята си да организирам онлайн залагания, само и единствено, ако получа лиценз.

Каква е процедурата по издаване на лиценз?

 1. За да ми бъде издаден лиценз за онлайн залагания трябва да съм регистриран като търговец на територията на Република България, в друга държава - членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и да отговарям на редица допълнителни изисквания, повече за които мога да науча тук.

Важно да знам е, че лиценз ще ми бъде отказан, ако:

Важно! По-долу продължаваме със стъпките и указания, но силно препоръчваме да се свържете със специалисти на тази страница.

2. Подавам заявление по образец № 3, заедно с необходимите приложения № 3-1. Към заявлението за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн се прилагат:

 1. обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 и 4 от ЗХ, а именно пречките за издаване на лиценз като напр. предходни осъждания;
 2. по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за произхода на средствата за организиране на игрите и за извършване на инвестициите по чл. 5, ал. 2 ЗХ;
 3. по чл. 8, ал. 2 от ЗХ за наличието или липсата на собственици или съдружници/акционери, които са неперсонифицирани дружества или дружества, регистрирани в офшорна зона;
 4. за обстоятелствата по чл. 8, ал. 3 от ЗХ;
 5. за имотно и финансово състояние по чл. 8, ал. 5 от ЗХ;
 6. за обстоятелствата по чл. 9, ал. 1 от ЗХ;
 7. за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 от ЗХ;
 8. за обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗХ;
 1. традиционна лотария - 20 000 лв.;
 2. числови лотарийни игри тото, лото, бинго, кено (хазартна игра с числа, тип бинго) и техни разновидности - 20 000 лв. за всяка игра;

Важно да знам е, че дори да ми бъде отказан лиценз, заплатената от мен такса за разглеждане на заявлението не ми се възстановява. Всички необходими бланки мога да сваля оттук. Мога да подам заявлението и онлайн, чрез портала за електронни административни услуги на Държавната Комисия по Хазарта.

Важно! Ако приложените от мен документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането Комисията ме уведомява и ми определя 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите. Ако не отстраня нередовностите, ми се отказва издаването на лиценз.

3. По подаденото от мен искане се образува производство. Председателят на комисията и нейните членове извършват проверки и проучвания дали отговарям на необходимите изисквания за издаване на лиценз. Срокът, в който се извършва проучването е 60-дневен и започва да тече от деня, в който съм подал искането за издаване на лиценз. Този срок може да бъде удължен най-много с още 30 дни с мотивирано решение на Комисията, ако обстановката се отличава с особена сложност.

4. След приключване на проверката председателят с мотивирано предложение внася моето искане за разглеждане от Комисията. Датата на всяко насрочено заседание на Комисията, както и неговия дневен ред се обявяват на интернет страницата на комисията. На заседанието, на което ще се разгледа моето искане при добро желание мога да присъствам лично или чрез представител. Комисията обаче може да приеме решение, с което да ме задължи да се явя лично, за да отговорят на конкретно поставени въпроси или да представя допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането. Ако не се явя в този случай може да ми бъде отказано издаването на така желания от мен лиценз.

5. Когато приеме, че обстоятелствата по искането ми са изяснени, Комисията приключва разглеждането му и на тайно съвещание приема решение, с което издава или отказва да ми издаде лиценз за онлайн залагания. Решението на Комисията се издава в писмена форма и съдържа:

Важно! Срокът на лиценза е 5 години, като може да бъде и по-кратък, ако изрично съм изявил желание за това. Лицензът може да ми бъде издаден и за 10 години, но само ако предварително докажа пред Комисията, че направените от мен инвестиции надвишават 2 000 000 лв.

Комисията обявява решението с мотивите най-късно в 7-дневен срок след заседанието за разглеждане на искането и ми изпраща съобщение за взетото решение.

6. Мога да обжалвам решението за отказ за издаване на лиценз в 14-дневен срок от деня, в който съм получил съобщението, пред Административен съд - София град.

7. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението на Комисията заплащам дължимата държавна такса за издаване на лиценз.. За издаване за онлайн залагания се събира двукомпонентна държавна такса, която се състои от еднократна такса в размер на 100 хил. лв. и променлива част в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие – в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисиони. Еднократната част от таксата внасям по банкова сметка на Комисията преди получаване на удостоверението за издаден лиценз.

8. След като съм заплатил таксата получавам удостоверение за издадения ми лиценз. Удостоверението за издадения ми лиценз за организиране на хазартни игри онлайн съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. данни за търговската ми регистрация;

3. имена на лицето или лицата, които ме представляват;

4. адрес на интернет страницата, чрез която се организирам игрите;

5.наименование, тип, производствен номер на комуникационното оборудване, както и максимален брой едновременни игрални сесии, съответстващ на броя игрални места на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница;

7. дата на издаване на удостоверението;

9. срок на действие на лиценза.Без това удостоверение не мога да организирам онлайн залагания.

Още информация в Как да стана организатор на онлайн залагания?Актуализира: Елвира Димитрова[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за хазарта

чл. 3 - относно осъществяването на хазартна дейност само с лиценз;

чл. 8 - относно лицата, на които не се издава лиценз за онлайн залагания;

чл. 22 и сл. - относно производството по издаване на лиценза.

чл. 26 - относно реквизитите на решението за издаване на лиценза.

чл. 34 - относно съдържанието на удостоверение за издаден лиценз

§НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

чл. 5, 14, 15 - относно документите, които се прилагат при подаване на искане за издаване на лиценз за онлайн залагания.

§ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за хазарта

чл.1 - относно таксата за разглеждане на искане за издаване на лиценз за онлайн залагания.

§Държавна комисия по хазарта

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

13.9.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си