Как да попълним годишната си данъчна декларация без грешка?

След като разбрах кога съм задължен да попълвам годишна данъчна декларация, остава да разбера и как да я попълня правилно, тъй като през изминалата година придобих доходи от различни източници и трябва да внимавам, за да не допусна грешка при попълването.

От къде мога да намеря образец на данъчната декларация?

Подробна информация за попълването й, както и образец мога да намеря на:

Структурата на декларацията за облагане на доходите се запазва непроменена и тази година – основна част и приложения за всеки вид доход.

Силно препоръчително е да се обърна към специалист, за да не рискувам глоби и да не си губя времето в документи и бюрокрация.

Как да попълня данъчната си декларация?

Данъчната декларация се състои от четири части:

  1. Лични данни за мен (имена, адрес, ЕГН);
  2. Данни за упълномощеното лице или за законния представител;

Тази част попълвам само ако съм:

3. Приложения към основната декларация според вида доход;

В тази част отбелязвам само тези приложения, които съм попълнил в зависимост от получените от мен доходи. Приложенията са за:

Приложение №1Доходи от трудови правоотношенияПриложение №2Доходи от стопанска дейност като ЕТ. В приложението попълвам идентификационни данни за предприятието ми, данни за дейността, както и размера на приходи и разходи.Приложение №3Доходи от друга стопанска дейност. Това приложение попълвам, ако не съм търговец и през годината съм придобил доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа.Такива доходи са:

Задължително в приложението трябва да посоча данни за платеца, ако доходите ми са от авторски/лицензионни възнаграждения или от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.Приложение №4Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.Вече не се изисква да посочвам детайлни данни за отдавания от мен под наем имот, като например адрес, вид и т.н. Приложение №5Доходи от прехвърляне на права или имущество. Това са например доходите от прехвърляне на предприятието на ЕТ със заличаване, доходи от продажбата на движимо имущество като пътни превозни средства, произведения на изкуството, антики и др. Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.Приложение №6Доходи от други източници като:

Трябва да посоча данни за лицето изплатило дохода, само ако то е предприятие или самоосигуряващо се лице.Приложение №7Доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данъки/или с данък върху таксиметров превоз на пътнициПриложение №8Доходи от и с източник в чужбина, като: притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; имат удържан данък за доходи от спестявания, който подлежи на приспадане; както и други източници на доходи в чужбина, подлежащи на деклариране.Приложение №9Прилагане на методи за избягване на двойното данъчно облагане. Двойно данъчно облагане е налице, когато по отношение на доход с източник в чужбина за мен възниква задължение за плащане на данък едновременно в държавата, където е реализиран дохода, и в България в качеството ми на местно физическо лице. Това се избягва чрез спогодби между държавите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).Приложение №10Ползване на данъчни облекчения. Право на данъчно облекчение имам в няколко случая:

За да използвам облекченията следва да отговарям на определени изисквания според категорията облекчение, която желая да ползвам.Приложение №11Предоставени/получени парични заеми. В приложението попълвам информация за личните данни на лицата, на които съм дал/от които съм получил заеми, както и размера на непогасената част.Приложение №12Преизчисляване на окончателния данък за доходи на чуждестранни физически лицаПриложение №13Необлагаеми доходи и имущество, получено по наследство, завет, дарение или с възстановено право на собственост по реда на нормативен актПриложение №14Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година и за минали годиниПриложение №15Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца. От доходите, върху които изчислявам размера на дължимия от мен данък, мога да приспадна следните суми в зависимост от броя на децата ми:

Условията, на които трябва да отговарям, са следните:

Облекчението се ползва до размера на годишната данъчна основа. Важно! Облекчение мога да ползвам и ако през годината, за която подавам декларацията ми се е родило дете или детето ми е навършило пълнолетие.Важно! От това данъчно облекчение може да се ползва само единият родител.Приложение №16Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания. Мога да ползвам облекчение в размер на 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с решение на ТЕЛК/НЕЛК.Условията, на които трябва да отговарям са следните:

Облекчението се ползва до размера на годишната данъчна основа.Важно! Облекчение мога да ползвам за годината, през която са установени видът и степента на увреждане на детето ми или изтича срока на валидност на решението на ТЕЛК/НЕЛК.Приложение №17Годишен отчет за дейността. Не подавам годишен отчет за дейността, ако:

Приложение №18Документи или копия от тях, които съгласно закона се прилагат към декларацията като:

Важно! За доходи от трудов договор не посочвам данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП.

4. Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа;

Важно! Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория десетичен знак.

Следва много внимателно да следя за изчисляването на дължимия от мен данък, заедно с отстъпките, които ми се полагат. При въпроси мога да се придържам към указанията в самата декларация, да попитам на място в офиса на НАП, да се обадя на телефона за помощ - 0700 18 700, както и да пиша на имейл infocenter@nra.bg.

Ако се затруднявам при пресмятането, мога да изтегля от сайта на НАП декларация за облагане на доходите с баркод - това е програмен продукт, чрез който може да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

След подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, мога да правя промени в нея. Промените се извършват с нова декларация.

Важно! За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

Как плащам дължимия от мен данък?

Важно! Наредените от мен суми ще постъпят по сметките на приходната администрация до 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не трябва да чакам последния срок на плащане.

Повече информация за плащането по интернет, както и информация за банковите сметки на НАП мога да намеря на www.nap.bg.

Правото е в съавторство с Цветелина Черешарова.

Актуализира: Николай Николов[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

чл.4-5 - относно местно и чуждестранно физическо лице;

чл.18-23 - относно ползването на данъчни облекчения;

чл.29 - относно облагаемия доход от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци;

чл.33 - относно доходи от прехвърляне на права или имущество;

чл.37-37а - относно облагането на доходите на чуждестранни лица;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Пенка

Попова

10.11.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си