Какво е полезно да знам преди да си направя застраховка?

Застраховането е услуга, която ползвам много по-често отколкото предполагам. Не се очаква от мен да съм експерт в сферата, но следващата информация може да ми е полезна, когато се срещам със застрахователя.

Някои застрахователни термини, които срещам и ме объркват

Застрахователна премия е цената на застраховката - еднократната сума или сбора на вноските, които заплащам на застрахователя, за да ползвам защита при настъпване на неблагоприятно събитие.

Застрахователен риск е обективно съществуващата вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахования., т.е събитието, което се опасявам да не настъпи и срещу което се застраховам.

Застрахователно събитие е осъществяването на риска, срещу който съм се застраховал за периода на сключената застраховка

Застрахователно обезщетение се използва само при имуществените застраховки и представлява сумата, която действително аз или близките ми получаваме от застрахователя, ако рискът, за който съм се застраховал, настъпи.

Застрахователна сума е 1) сумата, до размера на която застрахователят отговаря пред мен при настъпване на рисково събитие, т.е максимумът, който може да ми бъде платен и 2) сумата, която получавам от застрахователя, когато съм сключил лична застраховка .

Застрахователна стойност е стойността/сумата, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество.

Основни видове застраховки

Според вида на благото, което е предмет на застраховане :

Според изричното изискване на закона:

В каква форма се сключват застраховките?

Застраховката се сключва винаги в писмена форма под формата на полица или друг писмен документ. NB! За писмената форма се счита и съставянето на електронен документ. В допълнение може да ми се издаде застрахователно удостоверение, сертификат или друг документ, който удостоверява сключения застрахователен договор.

Застраховка мога да сключа и от разстояние (по телфона или интернет).През следващите 3 дни застрахователят трябва да ме снабди с подписано хартиено копие на договора, а аз имам и 14 дни да се откажа от договора.

Важно! Преди сключването на договора застрахователят трябва да ми предостави общите си условия и не може да ми откаже това под предлог, че представляват търговска тайна. Общите условия стават част от застрахователния договор само когато писмено съм заявил, че ги приемам Ако след сключване на договора общите условия бъдат променени, изменението им ще има сила спрямо мен само ако са ми били представени и писмено съм се съгласил с тях.

Към кого да се обърна, за да си направя застраховка?

  1. Директно към застрахователно дружество - Застрахователят е акционерно дружество, кооперация или клон на застраховател от трета държава, лицензиранo и регистриранo от Комисията за финансов надзор. Лизенцът се издава за застраховане и за отделни видове застраховки. Дружеството има право да сключва само посочените в лиценза застраховки.Не се допуска едновременно имуществено и животозастраховане от eдин и същи застраховател с изключение на застраховките “Злополука” и “Заболяване”. Застрахователят не може да извършва друга търговска дейност.
  2. Застрахователен брокер Застрахователният брокер е търговец, вписан в специален регистър към Комисията за финансов надзор. Той посредничи между мен и застрахователя, към него се обръщам като професионалист и му възлагам да избере най-подходящия за моята ситуация застрахователен вариант измежду всички предлагани на пазара. Отношенията между мен и брокера са независими от отношенията ми с застрахователя и се уреждат с допълнителен писмен договор (освен в случаите на задължителните застраховки). Прието е, че не аз, а застрахователят заплаща възнаграждението на брокера. Допълнителни задължения на брокера са да извършва пълен анализ на застрахователните рискове, на предложенията за застрахователно покритие, да ме консултира, от мое име да договаря условията на застрахователния договор, да следи сроковете за подновяване на договорите и да ми съдейства за уреждането на претенциите ми при настъпване на застрахователно събитие.
  3. Застрахователен агент - Застрахователният агент е физическо лице или търговец, който също се вписва в специален регистър. Той е изрично писмено упълномощен от застраховател да действа от негово име и за негова сметка, получава възнаграждението си от него, но не е негов служител. За разлика от брокера застрахователният агент ми предлага услугите само на един застраховател (или най-много на двама, ако е оправомощен да сключва и имуществени, и лични застраховки), на практика е зависим от него и не би могъл да ме консултира за пълната гама оферти на застрахователния пазар.

Кога договорът за застраховка влиза в сила?

Моментът на влизане в сила се посочва изрично в договора, а ако не е - трябва внимателно да разгледам общите условия. При сключване по интернет важи правилото, че договорът влиза в сила най-рано в 00.00 ч. на следващия ден.

Какво ще стане, ако не платя някоя от застрахователните вноски?

Каква ще е съдбата на застраховката ми, ако имам незаплатени задължения към застрахователя, зависи от това дали е имуществена или лична по вид.

Ако не съм платил някоя застрахователна вноска по имуществена застраховка, застрахователят може да намали застрахователната сума, да измени договора или да го прекрати. Застрахователят може да предприеме някое от посочените действия, но само ако ме е предупредил писмено за това и са минали 15 дни от датата, на която съм получил уведомлението. NB! Това задължение отпада, ако в договора ни изрично е посочена опцията "прекратяване" коя от опциите ще бъде избрана. В този случай застрахователят ще изчака 15 дни от датата, на която е трябвало да платя, и директно ще прекрати отношенията ни.

Ако съм закъснял обаче с вноска по застраховка “Живот”, застрахователят не може да си я получи по съдебен ред, а трябва писмено да ме уведоми и да ми даде поне 1 месец да я заплатя. Ако все пак не платя в срок, тогава има право да намали застрахователната сума или да прекрати договора.

Към кого да се обърна, ако нарушат правата ми?

  1. Комисията по финансов надзор (КФН)- Ако преценя, че застрахователят не е изпълнил ангажиментите си, мога да подам жалба до заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. В жалбата трябва да опиша случая и да приложа копия на отнасящите се до случая документи. КФН разглежда обстоятелствата, като взема предвид позициите на двете заинтересовани страни. Ако бъдат констатирани административни нарушения от страна на застрахователя, КФН може да наложи административни наказания и да приложи принудителни административни мерки.
  2. Съда - Ако застрахователят отказва да изплати обезщетение или оспорва размера му, трябва да се обърна към съда. Допълнителен вариант за разрешаване на спора е да потърсим съдействието на медиатор или арбитър.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Кодекс за застраховането (КЗ):

чл. 6, ал. 1- относно принципа а добороволност при застрахованеточл. 9 - относно ограниченията при извършването на застрахователна дейностчл. 12 - относно застрахователитечл. 313- 315 - относно застрахователния агентчл. 332, ал. 5 - влизане в сила на застраховка от разстояниечл. 301, ал. 1, 2 и 4- относно застрахователния брокер чл. 332- сключване на застраховка от разстояниечл. 332, ал.2,3,4- право на отказ от застраховка от разстояниечл. 344, ал. 1 - относно формата за сключване на застрахователен договорчл. 346- определение за застрахователна сумачл. 348, ал. 1,3, 4- предоставяне на общи усповиячл. 368, ал. 1 и ал. 3 - неплащане на вноска по имуществена застраховкачл. 399 - относно имуществените застраховкичл. 400- застрахователна стойностчл. 446, ал. 1 и ал.3- неплащане на премия по спестовна застраховка "Живот" чл. 461 - задължителни застраховкиДР § 1, т. 3 - определение за застрахователен риск

ДР § 1, т. 4 - определение за застрахователно събитие

§ Закон за Комисията за финансов надзор (ЗКФН):

чл. 16 - относно правомощията на заместник-председателя „Застрахователен надзор”

§ “Застрахователно договорно право”- проф. д-р. Поля Голева, изд. Фенея, 2012, гр. София

§ Официален сайт на Комисията по финансов надзор

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

29.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си