Правата ми като моряк

Прекосявайки надлъж и нашир морета и океани като истински Магелан се изправям пред десетки предизвикателства. Какви са обаче правата ми, бидейки част от това морско приключение?

Как мога да стана моряк?

Нужно е да придобия необходимата правоспособност като за това трябва да съм навършил 18 години или друга възраст, която се изисква за съответната длъжност. Освен това трябва да притежавам:

Важно е да се отбележи, че няма да бъда допуснат до работа на кораб, ако не притежавам валидно медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословната ми годност! Медицинските прегледи се провеждат в многопрофилните транспортни болници и в диагностично-консултативни центрове и медицински центрове.

Като моряк притежавам документ за самоличност - моряшки паспорт, който се издава от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и морска книжка, която удостоверява правото ми да упражнявам дейност като член от екипажа на кораб, както и правото на задгранично плаване. Морските книжки се издават от пристанищните управления - службата "Морски регистър" във Варна и Бургас (СМР) за морското корабоплаване и в гр. Русе - за речното корабоплаване. Те важат за срок от пет години и се заверяват ежегодно през януари от СМР. За да ми бъде издадена морска книжка, трябва да подам мотивирано заявление при съответното пристанищно управление, придружено със следните документи:

Трудовият ми договор като моряк

Той може да бъде сключен за неопределено време или като срочен. Мога да сключа срочен трудов договор:

Ако договорът ми е безсрочен, то мога да го прекратя с 30-дневно предизвестие, доколкото не е уговорен по-дълъг срок, който не може да е по-дълъг от три месеца. Ако искам да прекратя срочния си трудов договор, то предизвестието е 30 дни, но не повече от остатъка от срока на договора. Максималната продължителност на непрекъснатата ми работа на борда на кораба не може да надвишава 8 месеца.

Задълженията на работодателя ми

Корабопритежателят е длъжен да ми осигури работно облекло съобразно естеството и характера на работата, както и медицинско обслужване, лекарства и ползване на медицинско оборудване на борда на кораба без заплащане от моя страна. В случай на необходимост имам право да посетя квалифицирано медицинско лице в пристанището, където се намира корабът.

Връщане на брега (репатриране)

Имам право да бъда върнат на брега (там, където живея, където е сключен трудовия ми договор или друго уговорено място) в случай че:

Работодателят също има право да ме върне, ако констатира, че съм извършил нарушение на действащото българско законодателство, на трудовия ми договор или на системата правила за безопасно управление на кораба. Освен това той е длъжен да върне тленните ми останки, ако по време на плаването настъпи смъртта ми, а капитанът предприема мерки за запазване и връщане на вещите ми.

Моите задължения

При изпълнение на задълженията ми съм длъжен да спазвам изискванията за здравословни и безопасни условия на труд с оглед осигуряване на безопасността и здравето на всички лица на борда на кораба. При бедствия, инциденти и при други непредвидени обстоятелства съм длъжен да взаимодействам с останалите членове на екипажа за оказване на помощ.

Нямам право да осъществявам дейност, за която не притежавам необходимата квалификация, когато такава се изисква или която не е включена в служебните ми задължения и съм длъжен да участвам активно и отговорно в обучението и тренировките при аварийни ситуации.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ НАРЕДБА № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България:

чл. 4 – относно придобиването на правоспособност;

чл. 6 – относно нужните документи за придобиване на правоспособност;

чл. 8 – относно плавателния стаж;

§ НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България:

чл. 6 – относно изискването за допускане на борда на кораба;

чл. 7 – относно медицинските прегледи за установяване на здравословна годност;

§ Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

чл. 13/1 ЗБЛД – относно моряшкия паспорт;

чл. 38/1 т.4 ЗБЛД – относно издаването на моряшкия паспорт;

§ Наредба за контрола на морските лица, числящи се към екипажите на българските кораби и чуждите кораби, посещаващи българските пристанища:

§ 3 – относно морската книжка;

§ 4 – относно издаването на морската книжка;

§ 8 – относно заявлението за издаване;

§ 10 – относно срока на валидност на морската книжка;

§ Кодекс на търговското корабоплаване (КТК):

чл. 88б/3 КТК – относно трудовия договор на моряка;

чл. 100а КТК – относно медицинското обслужване;

§ НАРЕДБА за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя:

чл. 6/3 – относно максималната продължителност на непрекъснатата работа на борда на кораб;

чл. 9 – относно правото за връщане на брега;

чл. 10 – относно настъпването на правото за връщане на брега;

чл. 11 – относно връщането на брега от страна на работодателя;

чл. 46 – относно безплатните медицински услуги;

чл. 53 – относно мерките за запазване и връщане на вещите на пострадал моряк;

чл. 75 – относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

чл. 80 – относно извършвана на дейност без нужната квалификация;

чл. 81 – относно участие в тренировките за безопасни действия при аварийни ситуации;

чл. 132 - относно осигуряването на работно облекло;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си