Доколко свободна е свободната професия?

Конституцията ми гарантира правото свободно да избирам своята професия и мястото си на работа. Тъй като съм свободен дух, а и естеството на работата ми го изисква, не искам да ме ограничават работодател, фиксирано работно време или място. Не е задължително да регистрирам фирма, за да си бъда сам шеф - мога да се регистрирам като лице, упражняващо свободна професия. Бонус към свободата са обаче и някои отговорности.

Виж: попълване и подаване на данъчна декларация за доходи от свободна професия.

Какво е свободна професия?

Законът приема, че съм лице, упражняващо свободна професия, когато са налице едновременно следните условия:

Процедура по регистрация

Админстративната процедура по регистрация минава през три основни стъпки:

1. Регистрация в Регистър БУЛСТАТ

За да бъде законово издържано решението ми да упражнявам свободна професия, трябва в 7-дневен срок от започване на дейността си да се регистрирам в Регистър БУЛСТАТ.

Къде? В Агенция по вписванията - на гише или по електронен път.

Как? Лично или чрез упълномощен представител

Необходими документи:

NB! Като физическо лице имам право само на една регистрация.

След успешна регистрация получавам единен идентификационен код (ЕИК) ( код по БУЛСТАТ), който съвпада с моя ЕГН. Кодът по БУЛСТАТ удостоверявам с карта за идентификация.

2. Регистрация в НАП

В същия 7-дневен срок имам задължението и да се регистрирам като самоосигуряващо се лице в компетентната териториална дирекция на НАП. В декларацията посочвам вида на осигуряването.

Какви предимства има регистрацията като упражняващ свободна професия?

Какви осигурителни задължения имам?

Пример: Авансово плащане: Трябва да заплатя здравноосигурителната си вноска за месец октомври 2018 година и сe осигурявам върху минималния месечен осигурителен доход ( 510 лв. за 2018.). Следователно до 25 ноември 2018 трябва да заплатя 510 лв. х 0,08= 40, 80лв.

Окончателно плащане: В годишната ми данъчна декларация за 2018г. изчислявам и посочвам общия размер на дължимите от мен здравноосигурителни вноски през 2018г. Ако реалният ми доход не надвишава осигурителния, то няма да довнасям. Но ако го надхвърля, ще трябва да ги изравня. Например дължа 540 лв. и внесената общо сума през годината- 489,60 лв. (12х40,80лв.), то до 30 април 2019г. трябва да внеса разликата в размер на 50,40 лв.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Конституция на Република България (КРБ):

чл. 48, ал. 3- относно правото на свободен избор на професия и работно място.

§ Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

§ 1, т. 29 ДР - дефиниция на свободна професия;

чл. 29, ал.1, т. 2 буква “б” и т.3 - относно размера на нормативно признатите разходи;

чл. 50 -относно задължението за подаване на годишна данъчна декларация;

чл. 53, ал.1 -относно срока за подаване на годишна данъчна декалрация.

§ Кодекс за социално осигуряване (КСО):

чл. 4, ал. 3, т. 1 - относно задължителните осигурителни вноски за лицата, упражняващи свободна професия.

§ Закон за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ)

чл. 3, ал. 1, т.9 - изискване за вписване на лицата със свободни професии;

чл. 4 и чл. 6, ал. 3 - относно кода по БУЛСТАТ;

чл. 9, ал. 5 - относно мястото за регистрация;

чл.11, ал. 1 - относно документите за регистрация;

чл.15 - относно подаването на документи по електроенен път.

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 40, ал. 1, т. 2- относно реда за внасяне здравните осигуровки на самоосигуряващите се лица.

§ Закон за данък добавена стойност (ЗДДС):

чл. 3, ал.1 и 2 - данъчни задължения на лицата, упражняващи свободна професия;

чл. 94, ал.3 - относно видовете регистрация по ДДС;

чл. 96, ал.1 - относно задължителната регистрация по ЗДДС;

чл. 100 - регистрация по избор.

§ Търговски закон (ТЗ):

чл. 2, ал. 2- относно лицата, които не са търговци.

§ Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18):

чл. 4, т. 8- относно липсата на задължение за регистриране на финансово устройство на лицата, упражняващи свободни професии.

§ Наредба за обществено осигиряване на самоосигуяващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ ):

чл.1,ал 2 и 3 - относно задължението за vрегистрация за самоосигуряване в НАП;

чл.1, ал. 5, т. 1- 3 - класификация на видовете дейност, принадлежащи към категорията свободна професия;

чл. 7, ал. 1- относно издаването на осигурителна книжка;

Постановление на Министерски съвет № 45 от 5 март 2015 за изменение и допълнение на НООСЛБГРЧМЛ (ПМС № 45):

ПЗР § 8 и § 9- относно воденето и заверяването на осигурителни книжки.

§ Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК):

чл. 2- относно размера на здравноосигурителните вноски.

§ Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (Тарифа АВ):

чл. 8, ал.1, т. 17 - относно таксата за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

16.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си