Каско. Ремонт на колата от застраховател.

Какво се случва? - Просто не е истина!

Беда голяма! В резултат на настъпването на определено събитие (природно бедствие - градушка напр., авария, ПТП, злоумишлено действие на друго лице - “гаден вредител”, в т.ч. и кражба) колата пострада - необходим е ремонт. За щастие, аз имам сключена застраховка “Каско”. Как обаче се “случва” самият ремонт на колата от застрахователя?

Застраховка “Каско”

Имам вече задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, бих искал да сключа и ”Каско”. Тук мога да прочета как става сключването на застраховката.

Как се уреждат претенциите по застраховките след настъпване на събитието “Х”, за което съм се застраховал?

По закон застрахователят приема свои вътрешни правила за това, като те са публични и достъпни на интернет страницата му и на местата, където осъществява своята дейност. Тези правила регламентират процедурите, по които той приема претенциите, събира доказателствата за установяване на техните основания и размер, извършва оценка на причинените вреди, определя размерите на обезщетенията, извършва разплащанията с потребителите като мен и разглежда подадени жалби. Важно е да съм добре запознат с тези правила и да ги спазвам стриктно при настъпване на събитието, от което се опасявам и срещу което съм се застраховал, тъй като в противен случай има опасност застрахователят да не удовлетвори моите претенции, т.е. да не получа съдействие при ремонта.

Покрити рискове

Имам право на съдействие от страна на застрахователя при ремонта на колата, само и единствено ако щетите по нея са причинени от събитие, което попада в групата на т.нар. покрити от застраховката рискове.Такива рискове са:

Обемът на тези рискове е различен, напр. за страната или за чужбина, и зависи изцяло от договореното от мен и застрахователя в застрахователния договор.

“Събитието” настъпи и попада в групата на покритите от моя застраховател рискове. Как да действам отсега нататък?

1. Първо, трябва да уведомя застрахователя за настъпването на събитието в установения в застраховката срок. Спазването на този срок е важно с оглед установяване на вредите. Неспазването на този срок от моя страна дава основание на застрахователя да откаже да изпълни задълженията си към мен по договора. При неспазване на срока може да ми се наложи да дам обяснения. Ако неспазването на срока се дължи на независещи от мен причини (заболяване, форсмажор от друго естество), представителите на застрахователя преценяват доколко несвоевременното уведомяване би попречило на установяването на настъпването на събитието, действителния размер на вредата и вземат решение за застрахователното обезщетение. Законът посочва 7-дневен срок за изпълнение на това мое задължение, като този срок може да бъде и друг, договорен между мен и застрахователя, но не по-кратък от 3 дни (24 часа при кражба или грабеж). Уведомяването става като се попълни заявление по образец. В заявлението попълвам следните данни:

и се приложат към него необходимите документи. Обикновено това са:

Как се “случва” ремонтът с главно “Р”?

В своите вътрешни правила за уреждане на претенциите по застраховка “Автокаско” застрахователите предвиждат няколко варианта за осъществяване на ремонта:

  1. Вариант: Ремонт на колата ми с възлагателно писмо в сервиз на официалния вносител за съответната марка, т.нар. гаранционен сервиз. Бих могъл да се възползвам от него, ако МПС-то, което карам е относително ново - на възраст до 4-5 г. максимум, т. е. ако карам Трабант на 30 години този вариант не би бил приложим. За целта след представяне на необходимите документи застрахователят ми издава т.нар. възлагателно писмо, след което аз отивам с въпросното писмо в сервиза и ремонтът може да започне.
  2. Вариант: Ремонт на автомобила ми в т.нар. доверен сервиз на застрахователя - това е сервиз, различен от този на официалния вносител на съответната марка, с който сервиз моят застраховател има сключен договор. В този случай след завеждане на щетата застрахователят ми представя списък със сервизите, с които има сключен договор.
  3. Вариант: Ремонт в сервиз, който не е нито на официалния вносител на съответната марка, нито на застрахователя - в този случай “обезщетяването” на извършените от мен разходи около ремонта се извършва по представени фактури, но за не повече от цената, която би струвал ремонтът в доверен сервиз на застрахователя. Ако реша да се ползвам от този вариант, ще трябва преди това да съгласувам действията си със застрахователя и да спазя неговите ограничения за стойност на резервни части, сервизен час и на количеството, както и стойност на материалите за боядисване
  4. Вариант: Експертна оценка на щетите от вещо лице, оторизирано от застрахователя. Тя се извършва по цени за части, материали, труд и начисления за отстраняване на щетите съгласно методика на застрахователя.

Важно! При всички случаи обаче цената не ремонта на моето МПС не може да надвишава цялата сума по застраховката, освен ако в застрахователния договор не сме се съгласили друго със застрахователя.

Ако вследствие на настъпване на застрахователното събитие щетите по моето МПС са толкова големи, че стойността на разходите. Тази стойност се определя съгласно определен способ за обезщетяване въз основа на:

1. издадена от сервиз проформа фактура, при възстановяване в натура на вредите, или

2. експертна оценка при изплащане на парично обезщетение. за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност, то обезщетението се определя като тотална щета и преди да ми го изплати застрахователят ще иска от мен доказателство за прекратяване на регистрацията на моето МПС.

Как става “обезщетяването” на разходите около ремонта?

“Обезщетяването” на разходите около ремонта става в 15 - дневен срок от представяне на необходимите документи по два начина:

Важно! Ако размерът на определеното от моя застраховател обезщетение се различава от поисканото от мен такова, в 15-дневен срок от представяне на всички документи по щетата следва да получа мотивиран отговор за разликата. В този случай, както и при отказ от страна на застрахователя да ми изплати обезщетение, имам право да подам жалба по предвидения в общите условия на съответния застраховател ред.

[toggles][toggle title="Източници"] Кодекс за застрахованеточл. 104 - относно начина, по който се уреждат претенциите след настъпване на застр. събитие;чл. 403 - относно задължението за уведомяване при настъпване на застр. събитие;чл. 395 - относно задължението за ограничаване на вредите и огледа на щетата;чл. 390 - относно тоталната щета.

§ ОУ на ЗК “Булинс” АД

§ Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховка “Автокаско” на ЗК “Булинс” АД

§ ОУ на ЗК “Армеец”

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Лиляна

Попова

15.1.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си