Правото ми да не плащам потребителска такса при посещение при лекар или стоматолог

Често ми се налага да посещавам различни лекари или стоматолози. Всеки път обаче ми искат да заплатя потребителска такса, въпреки че редовно си плащам здравните осигуровки. Докато чакам по опашки пред кабинетите, забелязах, че някои хора не плащат такава такса. Иска ми се да знам кога е възможно това и дали и аз бих могъл да се освободя от таксата.

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

Ако спадам към тези лица, то за всяко посещение при лекаря или стоматолога (Лекар по дентална медицина, лекар по детска дентална медицина, ортодонт, протетик, поливалентен, пародонтолог или хирург, като тук не спадат зъботехниците и медицинските сестри), заплащам на съответния специалист или на лечебното заведение потребителска такса в размер на 2.90 лв. За всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, съм длъжен да заплатя такса в размер на 5.80 лв. За заплатената сума ми се издава документ.

NB! Ако съм пенсионер (поради навършване на необходимата възраст), за всяко посещение при лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебно заведение заплащам по-малка такса от другите - в размер на 1.00 лв.

Кога НЕ заплащам изобщо потребителска такса?

Това е възможно, ако спадам към една от следните категории лица:

  1. малолетни и непълнолетни;
  2. неработещи;
  3. бременни и родилки до 45 дни след раждането;
  4. лица със злокачествени образувания или заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството;
  5. социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  6. лица, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с физически увреждания или домове за деца с умствена изостаналост;
  7. медицински специалисти;
  8. ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали;
  9. задържани под стража лица(поради налични данни, че са извършили престъпление; след надлежно предупреждение съзнателно са пречили на полицейски орган да изпълни задължението си по служба; показали са тежки психични отклонения и с поведението си са нарушили обществения ред или са изложили живота си или живота на други лица на явна опасност; при невъзможност да се установи самоличността им; които са се отклонили от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където са били задържани като обвиняеми в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт; обявени за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с тяхната екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест; задържани за нарушаване охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на Държавна агенция "Национална сигурност” или лишени от свобода).
  10. лица със заболявания, определени по списък към Националния рамков договор (най-често са лица с намалена работоспособност над 71 на сто), както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството.

Актуализира: Магдалена Митева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

чл. 37, ал. 1 ЗЗО - относно задължението за плащане на портебителска такса и кръга лица, на които се налага;

чл. 37, ал. 2 ЗЗО - относно намаления размер на потребителска такса при пенсионерите;

чл. 37, ал. 4 ЗЗО - относно кръга лица, освобождени от плащане на потребителска такса при личния лекар или лекар по дентална медицина;

чл. 37, ал. 5 ЗЗО - относно задължението за издаване на документ срещу заплатената сума;

§ Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

чл.72 ЗМВР във вр-ка с чл.37, ал.4 ЗЗО - относно основанията за задържане, позволяващи освобождаване от потребителска такса;

§ Закон за Държавна агенция “Национална сигурност” (ЗДАНС):

чл. 125, ал. 1 във вр-ка с чл.37, ал.4 ЗЗО - относно основанията за задържане, позволяващи освобождаване от потребителска такса;

§ Правилник по прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП):

чл.36, ал.3, т.1 във вр-ка с чл.37, ал.4 ЗЗО - относно лицата, настанени в домове за деца, които са освободени от плащане на потребителска такса;

§ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 от 28 АВГУСТ 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (ПМС № 193/28.08.2012 г.):

чл.1, ПМС № 193 - относно размера на потребителската такса за посещение на лекар или лекар по дентална медицина;

чл.2, ПМС № 193 - относно размера на потребителската такса за ден болнично лечение;

§ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 от 27 ДЕКЕМВРИ 2013 г. за изменение и допълнение на Постановление № 193 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение (ПМС № 312/ 27.12.2013г.):

§ 2, т.2, ал. 2 ПМС № 312 - относно размера на потребителската такса, заплащана от пенсионери;

§ Приложение №12 от Национален рамков договор за 2015 г. за медицински дейности (Приложение №12) - списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО;

§ Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПДРБ) - уточнение относно класификацията на стоматолозите.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Анна

Генова

8.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си