Да подам или да не подам жалба в полицията? Това е въпросът...

Ако стана жертва на престъпление, свидетел на каквото и да е закононарушение или пък просто съседите ме тормозят – винаги може да подам жалба в полицията. Какво трябва да знам?

Мога да подам сигнал в най-близкото районно управление на полицията, в сайта на Министерство на вътрешните работи, както и на телефон 112. В него описвам накратко в свободен текст случилото се (престъпление, друго нарушение и др.), като е добре да посоча времето, мястото на извършване, както и потенциални свидетели.

Ако искам да подам сигнал за корупция на служител на МВР, мога да го направя тук.

Жалбата мога да подам писмено или устно, лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща. Ако е необходимо, сигналът да се даде писмено или да отговаря на определени изисквания, то ще ми бъдат дадени съответните разяснения.

Ако случаят е сериозен - препоръчително е да се консултирам с адвокат по наказателно право. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Важно! Производство по анонимни сигнали не се образува, т.е. трябва да се идентифицирам с трите си имена при подаване на сигнала без значение дали той е писмен или устен, както и да оставя контакт за връзка (адрес и телефон).

Ако подам сигнал до некомпетентен орган, то той ще бъде препратен не по-късно от седем дни от постъпването му до компетентния такъв, освен ако няма данни, че той вече е известен по въпроса като междувременно ще бъда уведомен за препращането.

Решението по сигнала не може да бъде взето от същия полицейски орган, срещу който съм подал сигнал за определено действие или бездействие, освен ако той не приеме, че сигналът е основателен. Ако например подам сигнал в 1. РПУ - София, то решението ще вземе началникът на РПУ, но ако сигналът е срещу самия началник и той смята, че оплакването не е основателно, то решението по сигнала ще се вземе от горестоящия полицейски орган (в дадения случай – директор на Столична дирекция на вътрешните работи).

По подадения сигнал полицията извършва проверка, обсъждат се обясненията и възраженията на заинтересованите по случая лица, а всеки гражданин е длъжен да предостави исканите от него документи, както и дава сведения.

Срокът за произнасяне по жалбата е двумесечен от постъпването ѝ, но ако важни причини го налагат, може да бъде продължен, но не с повече от един месец, за което трябва да бъда уведомен. Решението по сигнала е писмено и мотивирано и трябва да ми бъде съобщено в седемдневен срок от постановяването му.

Ако бъдат установени данни за извършено престъпление, се уведомява прокуратурата и ако може да бъде направено основателно предположение, че е налице престъпление, то ще бъде образувано досъдебно производство. За целта сигналът ми трябва да е подписан от мен, ако е в писмена форма, а за устния се съставя протокол, който също трябва да подпиша. В случай че от направения от мен сигнал става видно, че за разкриването на престъпление е нужно незабавно да се извършат различни следствени действия (оглед, претърсване, обиск и др.), то разследващият полицай образува досъдебното производство със съставянето на протокола за първото действие по разследването.

За въпрос, по който има решение, нов сигнал няма да бъде разглеждан, освен ако не се отнася за изпълнение на решението или не се основава на нови обстоятелства. Решението, постановено по даден сигнал, не подлежи на обжалване.

Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. Ако това се налага по особено важни причини, то може да бъде продължен, но не с повече от два месеца, за което трябва да бъда уведомен. Органът, комуто е възложено изпълнението, уведомява за изпълнението органа, постановил решението.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Aдминистративнопроцесуален кодекс (АПК):

чл. 111/1-3 АПК – относно формата на жалбата;

чл. 111/4 АПК – относно анонимните сигнали;

чл. 112 АПК – относно сигнала до некомпетентен орган;

чл. 113 АПК – относно сигнал срещу същия орган, който трябва да вземе решение;

чл. 114 АПК – относно проверката по жалбата;

чл. 121 АПК – относно срока за произнасяне;

чл. 123 АПК – относно уведомяването на прокуратурата при данни за престъпление;

чл. 124 АПК – относно нов сигнал по разрешен въпрос;

чл. 125 АПК – относно изпълнението на решението по сигнала;

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 207 НПК – относно предпоставките за образуване на досъдебно производство;

чл. 209 НПК – относно съобщението като законен повод за образуване на досъдебно производство;

чл. 211 НПК – относно основателното предположение за образуване на досъдебно производство;

чл. 212/2 НПК – относно образуването на досъдебното производство със съставянето на първия протокол по разследването;

§ Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

чл. 42 ЗМВР – относно областните дирекции на МВР;

чл. 54 ЗМВР – относно районните управления на полицията;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си