[Издадоха] написаха ми [електронен] фиш

Получавам честитка по пощата, защото пътни камери са заснели как карам с превишена скорост. В друга ситуация пътният полицай ми казва, че „ще се размина с по-малкото зло” и ми пише фиш. Каква е разликата между обикновен и електронен фиш? Как мога да се защитя и какво е полезно да знам, за да не се паникьосвам при поредната проверка от пътна полиция?

Фиш

За нарушение, което е установено в момента и на мястото на извършването му, но не изисква отнемане на шофьорската ми книжка или отнемане на контролни точки, ще получа фиш. Контролиращият орган може да ми наложи глоба в минимален размер (10 лв.) или в размера, предвиден за съответното нарушение.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

Фишът трябва задължително да съдържа данни за:

Фишът трябва да бъде подписан от служителя, както и от мен, в случай че съм съгласен да заплатя наложената глоба. Имам право и да откажа да подпиша фиша, ако не съм съгласен с него. В такъв случай контролният орган ще ми състави акт, срещу който мога да предприема действия по възражение или обжалване.

NB! В случаите на неправилно паркиране фишът може да бъде съставен и в мое отсъствие.Един от екземплярите ми се изпраща, а други два остават в службата за конторл. Към автомобила ми се закрепва и уведомление с данните на фишаи с това действие се счита, че тойми е връчен

Ако пък съм извършил нарушение, което е установено с техническо средство или заснемаща система, ще получа покана по пощата да се явя в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването й, за да ми бъде издаден фиш. В случай че превозното средство не е управлявано от мен и не аз съм извършил нарушението, мога да посоча действителния нарушител.

NB! Ако не се явя в този срок или не посоча писмено нарушителя, дори да не съм извършил нарушението, ще ми бъде издаден фиш, който се счита връчен от момента на издаване.

Законът ми дава 7-дневен срок от датата на издаване на фиша, за да го заплатя доброволно. След изтичането на този срок издаденият фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление и задължението по него се предава за принудително събиране на публичен изпълнител от Национална агенция по приходите.

Електронен фиш

Електронен фиш ще ми бъде издаден, когато нарушението ми е установено и заснето от автоматизирано техническо средство или система. Автоматизираните технически средства са уреди, които самостоятелно и автоматично заснемат нарушения. Могат да бъдат стационарни, т.е да са прикрепени към земята и да работят в отсъствието на контролен орган. Другият вид са мобилните средства (мобилна камера или радар), които се прикрепят към контролиращ автомобил или се поставят временно на съответния пътен участък. Мобилните средства установяват нарушението в присъствието на пътния полицай като той управлява процеса им на работата. Нарушението се констатира независимо дали на място има пътен полицай или не, но самият електронен фиш се издава в отсъствието на контролен орган и нарушител.

NB! Считано от 17.03.2015 г., електронен фиш ще получа независимо дали нарушението ми е заснето със стационарно, или мобилно устройство. Ако обаче съм нарушил правилата за движение преди тази дата, то електронен фиш следва да ми бъде издаден само ако са ме хванали чрез стационарна камера. Получа ли честитка с данни от мобилна камера, то имам право да обжалвам - повече по въпроса защо е така- тук.

Електронният фиш трябва да съдържа следната информация:

Фиша ще получа по пощата с обратна разписка или чрез длъжностно лице.

Не е справедливо да наказват мен, ако друг е извършил нарушение с моя автомобил. В този случай, в 14-дневен срок от получаване на фиша, мога да подам до съответното регионално поделение на МВР писмена декларация с данните на шофьора, управлявал автомобила, заедно с копие от шофьорската му книжка.

Когато наистина съм виновен и няма изгледи електронният фиш да бъде отменен, е полезно да знам, че ако в 14-дневен срок от получаване на фиша заплатя глобата, то дължа само 70 процента от размера й.

Как да възразя срещу електронен фиш?

В 7–дневен срок от получаването на фиша мога писмено да възразя срещу него. Възражението, заедно с всички писмени доказателства, подавам до директора на съответния орган, издал ми фиша. В 7-дневен срок от постъпването на възражението трябва да получа становището на директора. Той обаче има право да анулира електронния фиш само в 2 случая:

- ако моторното превозно средство е било обявено за издирване или

- нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение.

Как да обжалвам електронен фиш?

Ако възражението ми не бъде прието или намирам съставения електронен фиш за неправилен, имам право да го обжалвам в 14-дневен срок от получаването му, а при направено възражение - в 14-дневен срок от получаване на отказа за анулирането на фиша. Процедурата за обжалване е идентична с тази за обжалване на наказателно постановление - тук мога да науча повече.

!NB Наказващият орган е длъжен, когато изпраща преписката на съда, да предостави и следните данни:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за движение по пътищата (ЗДвП)

чл. 186, ал. 1 ЗДвП - съдържание на фиш за маловажно нарушение

чл. 186, ал. 2 ЗДвП- относно отказ за подпис на фиш за маловажно нарушение

чл. 186, ал. 3 ЗДвП - относно фиш за неправилно паркиране

чл.186, ал. 4 ЗДвП - относно установяване на маловажно нарушение с техническо средство

чл. 186, ал. 7 ЗДвП - относно доброволно заплащане на фиш за маловажно нарушение

чл. 189, ал. 4 ЗДвП - относно издаването и съдържанието на електронен фиш

чл. 189, ал. 6 и ал. 7 ЗДвП - относно възражнието срещу електронен фиш и анулирането му

чл. 189, ал. 8 ЗДвП - относно обжалване на електронен фиш

чл. 189, ал. 9 ЗДвП- относно доброволното заплащане на глоба, наложена с електронен фиш

ДР § 6 т. 32 ЗДвП - дефиниция на маловажен случай

ДР § 6 т. 65 ЗДвП - дефиниция на автоматизирани технически средства и системи"

§ Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

чл. 39, ал. 2- относно фишовете за маловажни нарушения

§ Тълкувателно решение № 1 от 2014 г. на ВАС- относно заснемането с мобилни камери и издаването на електронен фиш

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Велимира

Бакалова

19.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си