Искам да запиша детето в детска градина. Mission impossible или има надежда?

Времето лети и малкият човек вече не е толкова малък. Дойде време да го запишем на детска градина. По телевизията сме гледали за разни луди опашки от изнервени родители, които започват да се вият от малките часове. И нас ли това ни чака? А как стои прословутият въпрос с ваксините? В случай че поради една или друга причина не сме сложили всички? А ако успеем да съберем средства за частна детска градина, какви са правилата на играта там?

Как се извършва кандидатстването и класирането за детска градина?

Детските градини представляват подготвителни институции в системата на предучилищното и училищното образование, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. За щастие големите опашки за подаване на документи, които бяха проблем главно в София и в големите градове, вече са в миналото. В повечето големи градове в страната в момента съществуват електронни информационни системи за обслужване на детските заведения (като тази на София), чрез които родителите могат да се регистрират, да подадат информация, както и да посочат желанията си.

Тъй като в София и в някои от по-големите градове в страната свободните места в повечето детски градини са по-малко от броя на желаещите, приемът се извършва на конкурсни начала. Конкретно в София принципът за класиране е следният: въз основа на три групи критерии (общи, социални и допълнителни) всяко дете трупа точки и в зависимост от свободните места в градините се извършва класиране по ред на желанията. Кандидатите се разделят по общ (60% от квотата) и по социален (40%) критерий.

Общите критерии за класиране са:

Детето ни може да кандидатства и на социална база, в случай се отговаря на някой от социалните критерии като например то е:

 1. дете-сирак;
 2. дете-полусирак;
 3. дете, на което поне един член на семейството е с трайно намалена работоспособност от 71 % до 100 %;
 4. дете с неизвестен родител или с родител с отнети родителски права;
 5. дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или в семейство на роднини и близки;
 6. дете в риск - например, което е жертва на насилие или експлоатация, което страда от увреждания или трудно лечими заболявания (съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето);
 7. дете от многодетно семейство с три и повече деца от едно домакинство;
 8. деца-близнаци.

Малкият човек може да ползва преференции, (т.е., да получи допълнителни точки) ако отговаря на някой от допълнителните критерии, които се приемат от Педагогическия съвет на всяка детска градина и се обявяват ежегодно при изнасянето на информацията за свободните места.

NB! Критериите се доказват на място в момента на записване на детето в детското заведение. Трябва да се представят всички необходими документи. Ако документите не съответстват на заявените критерии, директорът ще откаже записване и ще върне кандидатурата за повторно класиране със съответния намален брой точки.

Какви документи са ни нужни, за да запишем детето в детска градина?

Задължителните необходими документи за записване в държавна детска градина са следните:

 1. Заявление по образец (може да се изтегли от тук);
 2. Удостоверение за раждане на детето;
 3. Лични карти на родителите. Ако заявлението се подава от друг човек е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно със заверени ксерокопия на личните карти. Допустимо е вместо оригинал на личната карта на втория родител да бъде представено ксерокопие;
 4. Удостоверение за настоящ адрес (съвпадащ с адреса, посочен в информационната система като адрес на местоживеене на детето, който е в района на градината) - това е необходимо само ако адресът в поне една от личните карти на родителите не съвпада с адреса, посочен в системата.;
 5. Служебна бележка от работодателя на майката - тя трябва да бъде с мокър печат, изходящ номер, ЕИК (Булстат) на работодателя, име и подпис на длъжностно лице - управител, изпълнителен. директор или главен счетоводител. Трябва да бъдат указани длъжността на майката, дата на постъпване и адрес на местоработата;
 6. Служебна бележка от работодателя на бащата - датата на издаването трябва да е след датата на класирането;
 7. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар – в оригинал;
 8. Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето - в оригинал. Въпросът “за” и “против” ваксините е спорен и дискусионен и много родители решават да не ваксинират децата си или поне да не поставят всички ваксини. Един от задължителните документи за записване в детска градина обаче е имунизационният паспорт или писмо от личния лекар за имунизационния статус на детето и то в оригинал. Затова след като планираме да запишем детето на детска градина трябва да му поставим задължителните ваксини.

Какви са правилата за прием в частните детски градини?

Ако нашето семейство успее да събере нужните средства, можем да помислим и за частна детска градина. Главните преимущества на частните занимални са както по-добрата материална база, така и допълнителните занимания по спорт, езици и изкуства. Всяка частна детска градина има индивидуални изисквания за прием, но общото с държавните е, че задължително трябва да подадем заявление за кандидатстване по образец, както и да представим акта за раждане на детето и попълнена здравна карта с всички имунизации.

А ако правата ни са нарушени?

Контрол върху правилата за прием в общинските детски градини се осъществява от Дирекция “Образование” във всяка отделна община. Ако смятам, че правата на детето ми са нарушени, трябва да подам подробен писмен сигнал до съответната дирекция. Ако искам да се оплача от реда в държавна или частна детска градина, трябва да се свържа с Дирекция “Организация, контрол и инспектиране” на МОН.

Актуализира: Йоана Мирчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА - относно правото на местното управление да решава самостоятелно въпроси в сферата на образованието.

Закон за закрила на детето (ЗЗДет):пар. 1, т. 11, букви „б" и „в" ДР

§ Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от МЗ

чл. 12, ал. 2 от Наредба №15 - относно съхраняването и воденето на имунизационния паспорт.

Закон за предучилищно и училищно образованиечл. 55 - 72 ЗПУО - относно организация и съдържание на предучилищното образование

§ Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, Приети с Решение № 381 по Протокол № 92 от 23.06.2011

2.3.5. от Правилата - относно санкциите ако при записване родителите не могат да докажат с документи фактите, декларирани по всеки критерий;

3.1. от Правилата - относно общите и социални критерии за класиране на деца, кандидатстващи за място в държавна детска градина на територията на Столична община.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

14.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си