Какво всеки студент трябва да знае за правото на наследствена пенсия?

Загубата на родител е тежък момент в живота на всеки човек, независимо от неговата възраст. За младите хора обаче, освен по-голямата тъга от ненавременната раздяла, това родителско отсъствие е свързано и с трудности при осигуряване на издръжката, докато ходят на училище или следват. Поради тази причина законодателят е предвидил заместваща грижа от страна на държавата, предвиждайки отпускането на наследствената пенсия. Нея мога да получа, ако отговарям на следните две условия:

Наследствена пенсия ми се дължи, дори да съм се отказал от наследството.

Каква е процедурата?

1. Подавам писмено заявление по образец в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

2. Към заявлението прилагам:

3. В случай че получа отказ или не се съглася с размера на отпусната пенсия, мога да обжалвам разпореждането пред директора на съответната териториална дирекция в срок от 1 месец от получаването му. Ако не съм удовлетворен от решението, мога да пренеса спора пред съда.

Какъв е размерът на наследствената ми пенсия?

Размерът на наследствената ми пенсия представлява процент от пенсията на починалия, но ако той не е бил пенсионер, се изчислява пенсия за инвалидност на починалото лице.

В зависимост от броя на наследниците, размерът на пенсията е различен:

Как получавам наследствената си пенсия?:

Наследствената пенсия, след отпускането й, мога да получа по банкова сметка, след като представя удостоверение за номер на сметка, издадено от банката ми. За тази цел трябва да подам заявление в ТП на НОИ или да го изпратя по електронен път.

Кога се получава наследствената пенсия?

Наследствената пенсия получавам и през ваканциите. За всяка нова учебна година, за която съм записал, трябва да поискам удостоверение за това от съответното учебно заведение. След това го представям в НОИ. В противен случай, пенсията ще бъде спряна. Това, разбира се, не е непоправимо, защото дори и със закъсняло представяне на удостоверението, пенсията ми ще бъде изплатена и за отминалия дължим период.

До кога имам право на наследствена пенсия?

Наследствената пенсия ще получавам, докато уча, но до навършване на 26-годишна възраст. При последен курс на обучение, се считам за учащ до дипломирането си, но не по-късно от края на втората сесия за дипломиране на курса. При подаване на удостоверение за последната година от обучението, трябва да се впише датата на дипломиране. По време на държавни изпити, пенсия ми се дължи до датата на последния от тях, която се посочва изрично в удостоверението от университета.

Има много случаи, когато неправомерно от НОИ спират изплащането на наследствената пенсия преди сесията държавни изпити, а след представяне на удостоверение, че студентът се е явил и ги е положил успешно, изплащат пенсията за отминалия период. Това действие е обжалваемо, тъй като документът, удостоверяващ датите от държавната изпитна сесия задължава НОИ да изплащат пенсия за този период.

Студентите, които полагат стаж след дипломиране, не се считат за учащи и не следва да получават наследствената си пенсия през време на стажа. Това правило касае общия случай, в който дипломирането на студента става след защита на дипломна работа или успешно полагане на държавни изпити, т.е. изпълнил е целта на обучението - придобиване на правоспособност за упражняване на професията, за която е учил. Изключение например е специалността “Право”, защото за упражняването на юридическата професия са въведени допълнителни изисквания - провеждане на 6-месечен стаж и полагане на теоретико-практически изпит пред Министерство на правосъдието, т.е. до придобиване на правоспособност стажант-юристите се считат за учащи и имат право да получават наследствената си пенсия. [toggles][toggle title="Източници"]Кодекс за социално осигуряване(КСО):чл. 80 КСО – относно видовете пенсии, които могат да се наследяват;чл. 81 КСО – относно частта (процента) от личната пенсия, която се наследява;чл. 82 КСО – относно условията, на които трябва да отговаря наследник за отпускането на наследствена пенсия;чл. 83 КСО – относно видовете наследствени пенсии според качеството на наследодателя.Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):чл. 4 и чл. 5 НПОС – относно документите, необходими за отпускане на пенсия;чл. 13, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 НПОС - относно срока за обжалване;чл. 34 НПОС- относно условията, при които се приема, че едно лице е учащо;чл. 67 НПОС - относно изплащане на пенсията по банков път.Решение № 1301 от08.02.2016 г. по адм. д. № 7765/2015 г., VІ отд. на ВАСРешение № 7773/27.06.2016 год. по адм. д. № 12748/2015 г., VІ отд. на ВАС - относно тълкуване на нормата на на чл. 34, ал.4 НПОС.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

рубриката

“Стани автор”

14.10.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си