Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?

Дължа пари и на вратата ми чука съдебен изпълнител. По правило за всеки мой дълг срещу мен може да бъде насочено принудително изпълнение и то върху цялото ми имущество. Принципите на провеждане на това принудително изпълнение са сходни, но зависят от това дали моят дълг е към частно лице (човек или фирма) или към държавата или общината в качеството им на публични органи.

Когато принудителното изпълнение се провежда за дълг към частно лице, съдебният изпълнител НЕ може да вземе следните мои вещи:

1. Вещи за лично употребление:

2. Всички детски храни и принадлежности.

3. Вещи за домашно употребление:

4. Изкуствените органи, протезите, очилата и другите помощни приспособления и предмети, които се употребяват от мен или от членовете на семейството ми поради физически недъзи или наранявания, както и лекарствата и другите приспособления, средства и материали за лечение.

5. Учебни пособия, включително книгите и музикалните инструменти, използването на които е необходимо при общото и професионалното ми обучение, както и това на членовете на семейството ми.

6. Домашните животни (домашните любимци), ако не са отглеждани за продажба.

7. Семейните и личните ордени и отличия.

8. Необходимата храна за мен и семейството ми за един месец, а ако съм земеделски стопанин – необходимата храна до нова реколта или равностойността й в други земеделски произведения, ако няма такава.

9. Необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца.

10. Ако упражнявам свободна професия или съм занаятчия – машините, инструментите, пособията и книгите, необходими за упражняване на занаята ми.

11. Ако съм земеделски стопанинземите ми: градини и лозя с площ общо до 5 декара или ниви или ливади с площ до 30 декара, както и необходимите за воденето на стопанството машини и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев – за една година.

12. Необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък, десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването им до нова реколта или до пускането на паша.

13. Жилището ми, ако аз или никой от членовете на семейството ми, с които живея заедно, няма друго жилище, независимо от това, дали живея в него. Ако жилището надхвърля жилищните ми нужди и тези на членовете на семейството ми, то надвишаващата част от него се продава. Жилищните нужди са определени от закона и за мен и моето семейство те са следните:

При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди. За задоволяване на специфични нужди към жилищната площ може да се включи допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м., когато член от семейството страда от болест, която дава право на самостоятелна стая за живеене, съгласно списък, утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице съгласно експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Ако задължението ми е към лице, в чиято полза съм учредил залог или ипотека върху горепосочените вещи, забраната да бъдат продавани от съдебния изпълнител няма да важи. Ако задължението ми е за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и от финансови начети, то не мога да се ползвам от забраната по т. 11 и т. 13 по-горе.

Ако принудителното изпълнение е насочено върху каквото и да е мое възнаграждение за труд, както и върху пенсията ми, ако тя е с размер над минималната работна заплата, то съдебният изпълнител може да удържа само в следните размери:

Тези ограничения важат и когато получавам доходите си по банкова сметка, включително и ако получавам помощи и обезщетения, които са постъпили по банковата ми сметка един месец преди да ми наложат запора. След налагането на запора, постъпилите в банковата ми сметка помощи и обезщетения са несеквестируеми, а ако в нея постъпва пенсията ми - до размера на минималната работна заплата. Банката не изпълнява запора и когато е видно, че постъпилата сума е от трудовото ми възнаграждение до размера на минималната работна заплата.

Възнаграждението ми за труд се определя, след като се приспаднат дължимите от мен данъци и осигурителни вноски. Ако задължението ми е за издръжка, то не се ползвам от гореспоменатите ограничения за удържане от възнаграждението ми. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките за другите ми задължения се правят върху остатъка от всичките ми доходи.

Върху вземанията ми за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Ако получавам стипендия, то върху нея може да бъде насочено принудително изпълнение само ако дължа издръжка на член на моето семейство или на бившия си съпруг.

Кредиторът ми не може да се удовлетвори принудително и от застрахователната сума за застраховка „живот” и „злополука”, както и от обезщетението по застраховка „гражданска отговорност” и застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, а също и от застрахователното обезщетение по имуществените застраховки, ако застрахованото имущество е било несеквестируемо. Несеквестируемост е невъзможност на съдебния изпълнител да насочи принудително изпълнение върху несеквестируемите вещи.

Всеки мой отказ от закрила във връзка с несеквестируемостта на гореизброените мои вещи и доходи е недействителен.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

Чл. 442, ГПК – обект на изпълнението;

Чл. 444, ГПК – вещи, върху които принудителното изпълнение не може да бъде насочено (несеквестируеми вещи);

Чл. 445, ГПК – отпадане на несеквестируемостта;

Чл. 446, ГПК – несеквестируеми доходи;

Чл. 446а, ГПК - несеквестируеми доходи, получени по банкова сметка;

Чл. 447, ГПК – недействителност на отказ от закрила;

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

Чл. 133, ЗЗД – обезпечение на вземанията;

§ Кодекс на застраховането (КЗ):

Чл. 381 КЗ – несеквестируемост;

Постановление № 113 на МС от 26 май 2003 година за приемане списък на вещите за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение

Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството - относно несеквестируемост на жилището

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

21.11.2019

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си