Статут на бежанец

От всякъде валят новини за нелегални емигранти и бежанци, които ни стрували скъпо, вършели престъпления и въобще са заплаха за нас. Ако влизат нелегално, тогава защо не ги връщаме? Допускаме ли опасни престъпници под маската на бежанци и ако да - защо? Има ли смисъл ширещата се истерия и да й пригласям ли и аз? И въобще - според закона кой може да придобие статут на бежанец и какви права дава той?

Защо България приема бежанци?

България е подписала международната Конвенция за статута на бежанците към ООН (Женевската конвенция), с която се задължава да приема на своя територия хора, които искат да кандидатстват за такъв статут.Правилата за предоставяне на закрила на чужденци у нас са уредени в Закона за убежището и бежанците.

NB! Според този закон България няма право да връща обратно хора, които кандидатстват за закрила или вече са получили такава, ако по този начин застрашава живота, свободата или личната им неприкосновеност, освен ако тези хора не представляват заплаха за националната сигурност или за обществото, или който е осъден с влязла в сила присъда за тежко престъпление и представлява опасност за обществото.

Кой може да получи статут на бежанец?

Когато се срещна с бежанец е важно да знам, че това е чужденец, който:

NB! Преследване в случая означава сериозно и системно нарушаване на основните права на човека. То може да включва физическо или психическо насилие, законови, административни, полицейски или съдебни мерки, които са дискриминационни или се прилагат с цел дискриминация, (т.е., и самата държава по произход на чужденеца може да го преследва).

Статут на бежанец се дава от председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Веднъж даден той се прехвърля автоматично на членовете на семейството на чужденеца - съпруг/съпруга и малолетни или непълнолетни деца, които не са сключили брак, в случай че това не е в противоречие с техния личен статут и че не е налице някое от следните обстоятелства:

А кой може да кандидатства за хуманитарен статут?

Хуманитарен статут от друга страна се дава на чужденец, който е:

Щом е получен хуманитарният статут също се прехвърля върху членовете на семейството на чужденеца - на съпруга и на техните малолетни и непълнолетни, невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус и не е налице някое от следните обстоятелства:

NB! Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците (ВКБООН).

Какви права имат хората със статут на бежанец и с хуманитарен статут?

Човек със статут на бежанец има равни права с моите, с изключение на:

1. правото да участва в избори и референдуми, да създава и членува в политически партии;

2. да заема длъжности, за които се изисква със закон българско гражданство;

3. да бъде военнослужещ;

4. други ограничения, предвидени със закон.

Чужденец с предоставен статут на бежанец или с хуманитарен статут има право да поиска да се събере със семейството си на територията на Република България. Председателят на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) дава разрешение за събиране на семейството.

NB! Ако родителите непридружен малолетен или непълнолетен чужденец с предоставена международна закрила, са починали или са в неизвестност, Председателят на Държавната агенция за бежанците разрешава събирането му с родителите му или с друг пълнолетен член на семейството му или с лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай.

NB! Чужденец с предоставено убежище или международна закрила може да придобие българско гражданство при условията и по реда на Закона за българското гражданство

Хората със статут на бежанец или с хуманитарен статут имат право на документ за самоличност и удостоверение за пътуване зад граница.

NB! Всички чужденци, които търсят или са получили закрила в България носят гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност, както всички български граждани.

Актуализирал Милена Бояджиева

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за убежището и бежанците (ЗУБ):

чл. 2, чл. 3 ЗУБ - относно това, че статут на бежанец и хуманитарен статут се предоставят от председатела на ДАБ;

чл. 3 ЗУБ - относно задълженията на България по Конвенцията за статута на бежанците към ООН;

чл. 4 ЗУБ - относно задължението на България да не връща обратно чужденци, търсещи закрила, ако това ще застраши живота и/или свободата им, освен при определени условия;

чл. 5 ЗУБ - относно задълженията на чужденците, търсещи или получили закрила в България;

чл. 8 ЗУБ - относно условията, на които един чужденец трябва да отговаря, за да получи статут на бежанец;

чл. 9 ЗУБ - относно условията, на които един чужденец трябва да отговаря, за да получи хуманитарен статут;

чл. 12 ЗУБ - относно условията, при които не се предоставя или се отнема статут на бежанец/хуманитарен статут;

чл. 32 ЗУБ - относно това какви права имат бежанците в България;

чл. 34 ЗУБ - относно правото на човек със статут на бежанец или с хуманитарен статут да поиска да се събере с членовете на своето семейство на територията на България;

чл. 36 ЗУБ - относно правата на чужденците с хуманитарен статут у нас;

чл. 38 ЗУБ - относно правото на бежанец, на човек с предоставено убежище или с хуманитарен статут да кандидатства за българско гражданство;

чл. 40 ЗУБ - относно правото на получилите закрила на лични документи;

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Невена

Христова

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си