Кога могат да ме следят със специалните разузнавателни средства?

Един актуален въпрос, свързан с неприкосновеността на човешката личност и със законосъобразното функциониране на съдебната система, е този за използването на специални разузнавателни средства (СРС). Какво представляват СРС? Кога могат да бъдат използвани? Кой разрешава да бъда следен? Кога разбирам, че съм бил следен? Как мога да се защитя при неправомерно използване?

Какво представляват СРС?

Специалните разузнавателни средства са:

Кога могат да бъдат изполвани СРС?

СРС се използват при:

Кога мога да бъда следен със СРС?

Мога да бъда следен със СРС, когато:

Кой има право да поиска използване на СРС?

За използване на СРС се изготвя писмено мотивирано искане от административния ръководител на съответните полицейски и други служби, изрично изброени в закона, както и от наблюдаващия прокурор, когато има образувано досъдебно производство. Други органи, освен посочените в закона, не могат да искат и да използват СРС.

Кой разрешава да бъда следен?

Писмено разрешение за използването на СРС дава съответният административен ръководител на:

След получаване на съдебното разрешение, председателят на Държавна агенция „Технически операции” дава писмено разпореждане за прилагане на СРС.

Важно! В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност, СРС могат да се използват и без разрешение на съдебния орган, а само въз основа на разпореждане на председателя на Държавна агенция „Технически операции”, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или главния секретар на МВР. В този случай обаче използването се прекратява, ако в 24-часов срок то не се одобри от съда.

Колко дълго може да се използва СРС?

Срокът за прилагане на СРС е до 2 месеца. В случай на необходимост той може да бъде продължен, но за не повече от шест месеца общо (12 месеца в случаи, които застрашават националната сигурност). Срокът започва да тече от датата на съдебното разрешение. Прилагането на СРС се прекратява, когато е изтекъл срокът, постигната е предвидената цел, както и когато прилагането не дава резултати.

Кога разбирам, че съм бил следен?

Националното бюро за контрол на СРС ме уведомява, когато спрямо мен са били прилагани неправомерно СРС. Няма да бъда уведомен, когато това ще създаде опасност извършената престъпна дейност да не бъде разкрита, както и опасност за живота или здравето на служителя под прикритие или на неговите близки. Ако срещу мен бъде повдигнато обвинение, мога да се запозная с информацията, събрана чрез използване на СРС.

Как мога да се защитя при неправомерно използване?

Ако спрямо мен незаконосъобразно е използвано СРС, то държавата отговаря за нанесените ми вреди и мога да търся по съдебен ред съответното обезщетение. В този случай е най-добре да потърся помощ на специалист - адвокат, който да ме консултира за възможните действия, които да предприема.

Актуализирал: Йоана Мирчева[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС):

чл. 2, ЗСРС – определение за СРС;

чл. 3 и 4 ЗСРС – използване на СРС;

чл. 12 ЗСРС – лица, спрямо които се използват СРС;

чл. 13 и 14 ЗСРС – лица, които могат да искат използването на СРС;

чл. 15 - чл. 18 ЗСРС – разрешаване на използване на СРС;

чл. 21 - чл. 22 ЗСРС – срок на използване на СРС;

чл. 34ж ЗСРС – уведомяване на гражданите при използване на СРС.

§ Наказателен кодекс (НК):

чл. 93 т.7 НК – определение за тежко престъпление.

§ Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

чл. 55 НПК – права на обвиняемия.

§ Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ):

чл. 2 ЗОДОВ – отговорност на държавата за дейност.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Богдан

Млъчков

19.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си