За какво да внимавам, когато купувам недвижим имот?

Основната опасност при купуването на недвижим имот е да не стана собственик върху имота. Трябва да съм наясно, че при сключване на договора за покупко-продажба в изискуемата от закона форма, автоматично ставам собственик, стига имотът да е принадлежал на лицето, което ми го продава. Съществуват редица хипотези, при които може да се окаже, че продавачът не притежава правото на собственост изцяло или отчасти или дори да го притежава, то може да му бъде отнето с обратна сила в един бъдещ момент. При всички тези хипотези ще се окаже, че съм купувач на имот, който не принадлежи на продавача, а това означава, че аз самият не съм собственик на този имот. За да намаля максимално риска от тази опасност, трябва да внимавам за следните неща:

НО! Трябва да имам предвид, че имотът, който купувам, може да е съсобствен, но данните за това да липсват както в РИОС, така и в Имотния регистър. Това означава, че пълна гаранция за това, че правото на собственост, което купувам, се притежава само от един човек (продавача), няма. Ето защо винаги е добре да поръчам на специалист в имотно право да проучи имота и историята. Мога да направя това бързо и лесно на тази страница.

Важно! Нотариусът е задължен да провери дали продавачът притежава правото на собственост върху продавания имот, дали е валидно упълномощен (в случай че продава чужд имот или имот, притежаван от юридическо лице). При неизвършване на тези проверки, нотариусът носи имуществена отговорност. Но нотариусът не е задължен да проучи историята на правото на собственост.

Лицето, което фигурира като собственик в нотариалния акт, може да прехвърли правото на собственост само ако действително притежава това право. Затова, ако продавачът, който фигурира като собственик в нотариалния акт, представен пред нотариуса, не притежава правото на собственост, той не може да го прехвърли на мен като купувач, без значение какви и колко документи представя.

Няма човек - бил той нотариус, чиновник, адвокат, или който и да е друг, който да гарантира 100% че лицето, което фигурира в нотариалния акт и/или имотния регистър като собственик, е действителният собстевеник на имота. В определени случаи обаче, вероятността да получа собствеността върху купувания от мен имот нараства значително, ако:

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

чл. 14 ЗЗД – относно преддоговорната отговорност;

чл. 18 ЗДД – относно задължителната форма за сключване на сделки с предмет права върху недвижими имоти;

чл. 183 и сл. ЗЗД – относно договора за продажба;

§ Граждански процесуален кодекс (ГПК):

чл. 569 и сл. - относно нотариалните удостоверявания;

§ Закон за собствеността (ЗС):

чл. 79 ЗС - относно правилата за придобиване на собственост по давност чрез владение;

чл. 112, б. „а“ ЗС– относно задължението за вписване на нотариалния акт;

чл. 113 ЗС – относно противопоставимостта на вписването;

§ Правилник за вписванията (ПВ):

чл. 4 ПВ – относно документите, които подлежат на вписване;

чл. 8, ал. 1, изр. 1 ПВ – относно задълженото лице да подаде молба до съдията по вписванията;

§ Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД):

чл. 73, 96 и сл. ЗННД – относно отговорността, която нотариусът носи при виновно неизпълнение на своите задължения и възможността за обезщетение на накърнения материален интерес;

§Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)

чл. 93 ЗКИР - относно проверката в имотния регистър;

§ Семеен кодекс (СК):

чл. 21 СК - относно съпружеската имуществена общност;

§ Закон за наследството (ЗН):

чл. 5 ЗН - относно лицата, които имат право на запазена част;

чл. 28 ЗН - относно запазената част в наследството;

§ Търговски закон (ТЗ):

чл. 607а до 611 ТЗ - относно предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност

чл. 625 ТЗ - относно - започване на производството по несъстоятелност;

чл. 630 ТЗ - относно решението за откриване на производство по несъстоятелност

чл. 634 ТЗ - относно съдебното решение за обявяване в несъстоятелност;

чл. 646 и 647 ТЗ - относно недействителността на действия и сделки и отменителните искове.

Научни статии, монографии и учебници:

§ „Облигационно право, обща част“ – А. Калайджиев, София, 2010г.

§ „Сделките с имоти“ – Б. Маринова, София 2009г.

§ „Как да печелим от сделки с недвижими имоти“ – Б. Маринова, София, 2007г.;

§ „Облигационно право – Modus studendi“, 7 издание – М. Марков, София 2011г.

§ „Нотариалният акт“ – Ж. Сталев, София 2004г.

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Кристина

Рангелова

13.3.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си