Как мога да продавам собствената си продукция зеленчуци?

Имам земя на село и произвеждам плодове и/или зеленчуци в количества, които ми позволяват да предлагам своята продукция на пазара. Как да направя така, че търговията ми да бъде "на светло" и да избегна евентуални проблеми с властите?

Как мога да продавам произведеното от мен?

Едната ми опция е да си отворя собствен магазин и да продавам на дребно. Тук обаче трябва да имам предвид, че са ми нужни редица разрешителни (от областна дирекция за безопасност на храните, от общината и др.). Имам и възможността да продавам продукцията си на едро на други търговци, но в този случай цената, която получавам, е по-ниска от цената, която крайните потребители плащат за тази продукция. Ето защо искaм сам да продавам своите плодове и зеленчуци. Но какво да направя, за да предлагам спокойно продукцията си, без да се страхувам, че при проверка държавните органи ще открият нередност и ще ми наложат глоба?

Как мога да продавам сам собствената си продукция на пазара?

1. Регистрирам се като търговец. Организационната форма, под която ще развивам дейността си, може да бъде различна, но най-лесно и евтино е да си регистрирам дружество с ограничена отговорност (ООД) или да се регистрирам като едноличен търговец (ЕТ). При регистрацията трябва да спазя законовата процедура – да изготвя необходимите документи и да ги приложа към заявлението за регистрация. След като се регистрирам, аз вече спокойно мога да продавам стоките си – собствено производство и на едро, и на дребно.

2. Друг вариант е да се регистрирам като земеделски производител. "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция.

Тази опция е по-примамлива, защото ми дава следните възможности:

Каква е процедурата, за да се регистрирам като земеделски производител ?

Какво трябва да знам?

Какви документи са ми необходими за регистрацията?

  1. Попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец .
  2. За търговец - и удостоверение за актуално състояние и карта с единен идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ.
  3. За физическо лице – валиден документ за самоличност.
  4. Ако вече обработвам земеделска земя, представям и опис на земеделските площи и правното основание за тяхното ползване ( напр. нотариален акт, договор за аренда и т.н ) .

NB! Цялата информация трябва да бъде предоставена на хартиен и магнитен носител (т.е. документите да бъдат сканирани).

За да продавам млечни и местни продукти собствено производство , също трябва да се регистрирам като търговец или земеделски производител. Ако използвам втората възможност има някои особености във връзка с идентификацията и регистрацията на животните. Трябва да предоставя следните данни: броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст; идентификационните номера на животните по видове; местонахождението и придвижването на животните; здравния статус на животните и приложените ветеринарномедицински мероприятия.

Актуализирал Елица Колева.[toggles][toggle title="Източници"]

§ Търговски закон:

чл. 1, ал. 1, т. 2, ТЗ – относно лицата, които са търговци

§ Закон за търговския регистър

чл. 6, ЗТР – относно регсстрацията на търговците

чл. 13 - чл. 31, ЗТР – относно регистърното проиводство

§ Закон за подпомагането на земеселските производители:

Чл. 4 ЗПЗП – относно подпомагането на земеделските производители

Чл. 10а, ЗПЗП – относно предоставянето на търговска площ на земеделските производители на общинските пазари

Чл. 11, ЗПЗП – същност и дейност на Държавен фонд „ Земеделие“

Чл. 32, ЗПЗП – относно необходимите документи за регистрация на земеделски производител

Пара. 1, т. 1 от ПЗР – относно същността на понятието“ земеделски производител“

§ Кодекс за социално осигуряване:

чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО - относно задължителното осигуряване на земеделските производители за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт

§ НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Чл. 2, НСПРЗП– относно регистъра на земеделските производители

Чл. 3, НСПРЗП– относно лицата, които могат да се регистрират

Чл. 5, чл. 8, НСПРЗП– относно необходимите документи за регистрация на земеделски производител

Чл. 6, НСПРЗП – относно финансовото подпомагане на земеделските производители

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виолета

Атанасова

22.6.2017

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си