Как да купя имот от публична продан чрез публичен изпълнител?

Решил съм да закупя недвижим имот, който е изнесен на търг от съдебен изпълнител, публичен изпълнител или синдик. Трябва да имам предвид, че покупката на имот чрез търг следва строго регламентирани от законодателя правила, които зависят от това кой орган изнася имота за продажба:

Настоящото Право ще ми разясни какво трябва да направя, както и за какво да внимавам, когато реша да участвам като наддавач в публичната продан на недвижим имот от публичен изпълнител при НАП. Тя се извършва винаги чрез търг, който може да бъде с явно или с тайно наддаване.

Преди всичко трябва да си харесам имот, изнесен за публична продан, а това може да стане от съобщението за продажба, поставено в служебните помещения на териториалните дирекции на НАП, на самия продаван имот, в някой от централните ежедневници или от сайта на НАП. В съобщението се съдържа важна информация като времето и мястото, на които мога да направя оглед на имота, размера на депозита за участие, крайния срок за внасянето му и времето и мястото на отваряне на предложенията, ако търгът се провежда с тайно наддаване.

Внимание! Не мога да участвам в публичната продан ако съм длъжника, чийто имот се продава; представител на длъжника; ако работя в органа, провеждащ търга; ако съм вещото лице, което е оценило имота; ако съм пазача на имота.

Как да участвам на търг с тайно наддаване?

След като реша, че имотът отговаря на нуждите ми, мога да подам наддавателно предложение на място в съответната Териториалната дирекция на НАП или по пощата. В самото предложение трябва да включа следната информация:

Вземи всички необходими документи за участие в публична продан + подробни указания.

Предложението поставям в запечатан плик, а върху него изписвам номер и дата на съобщението за публичната продан, публичния изпълнител, обявил продажбата и отново своите име, адрес и подпис.

Внимание! Горепосочената информация е задължителна и ако пропусна дори част от нея, предложението ми ще бъде нередовно и аз няма да бъда допуснат до търга! Това ще се случи и ако подам предложението си след изтичане на срока за наддаване!

До обявения краен срок за подаване на предложения имам право писмено да оттегля предложението си!

В съобщението за публичната продан на имот чрез тайно наддаване публичният изпълнител обявява времето и мястото, на които ще се отварят наддавателните приложения и на които имам право да присъствам лично или чрез представител. Това дали присъствам е от значение, когато аз и още някой от присъстващите на отварянето на пликовете сме дали еднаква най-висока цена. Тогава търгът продължава само между нас и вече ще бъде с явно наддаване. Ако реша да не присъствам, губя тази възможност и в случай, че съм предложил еднаква цена с някой от присъстващите наддавачи, публичният изпълнител определя спечелилия търга чрез жребий.

Ако бъда обявен за купувач в 7-дневен срок от датата на търга, трябва да внеса предложената цена по определената банкова сметка. Не го ли направя, губя както възможността да стана собственик на имота, така и внесения депозит, който няма да ми се върне. А какво става с депозита ми, в случай че някой друг спечели търга, а не аз? - Връщат ми го.

Как да участвам на търг с явно наддаване?

За търг с явно наддаване трябва предварително (до датата на провеждане на търга) да внеса депозит (20% от продажната цена) по обявената в съобщението за публична продан банкова сметка. Документът за внесения депозит мога да представя на публичния изпълнител най-късно до обявения час за провеждането на търга.

В посочените в съобщението ден, час и място на провеждане на търга мога да се явя лично или да упълномощя лице, което да ме представлява на търга с нотариално заверено пълномощно. В случай че бъда допуснат като редовен участник на търга, ще ми бъде дадена табелка с номер, която по-късно ще ми служи, за да обявявам своите предложения.

Предложенията започват от началната тръжна цена и не могат да бъдат по-ниски от нея, защото ще са недействителни.

След всяко предложение публичният изпълнител произнася три пъти последната предложена цена и ако не последва ново предложение, предложилият я участник ще бъде обявен за купувач. В случай че това съм аз, в 7-дневен срок от приключване на продажбата трябва да внеса предложенаната цена по определената банкова сметка, като приспадна внесения депозит.

[toggles][toggle title="Източници"]

§ Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

чл. 167, ДОПК - относно определение за публичен изпълнител;

чл. 238, ДОПК - относно общите правила за начина на публична продан;

чл. 243, ДОПК - относно съобщението за продажба;

чл. 246, ДОПК - относно общите правила за продажба чрез търг;

чл. 251, ДОПК - относно специалните правила за продажба чрез търг с тайно наддаване;

чл. 252, ДОПК - относно реда на разглеждане на предложенията;

чл. 247, ДОПК - относно подготовката за провеждане на търг с явно наддаване;

чл. 248, ДОПК - относно самото провеждане на търга с явно наддаване;

§ Закон за Национална агенция по приходите (ЗНАП):

чл. 7, ЗНАП - относно органите на Агенцията

[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Христо

Милчев

31.12.2016

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си