Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - разкодиран

Занимавам се със строителство от дълги години. Преди време създадох свое дружество (фирма) с точно тази основна дейност. Реших, че е време и аз да участвам в обществена поръчка. Влязох в сайта на Агенцията по обществени поръчки и разгледах какви текущи възможности има пред мен. Разбрах как да участвам, но трябва да попълня документ, наречен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Трябва да разбера какво е това и да се подготвя по-добре.

Какво е ЕЕДОП и каква информация съдържа?

ЕЕДОП или единен европейски документ за обществени поръчки е, най-просто казано, документът, чрез който декларирам, че отговарям на определени законови изисквания, за да участвам в обществена поръчка.С всички условия, на които трябва да отговарям, за да съм изряден участник, мога да се запозная тук. Накратко тези изисквания са свързани с:

  1. личното ми състояние - както вече знам, има определени основания за отстраняването ми от участие в поръчката. Това ще рече, че тези обстоятелства не трябва да са налице при мен, за да мога да участвам. Възложителят със сигурност ще ме отстрани от участие в процедурата за подбор на изпълнител по обществена поръчка, ако например съм осъден с влязла в сила присъда за измама, пране на пари, корупция и други. Ще ме изключат от участие и  ако например нарушил данъчното и осигурително законодателство. Възможно е, но не е задължително да ме отстранят, ако например съм в процедура по ликвидация, несъстоятелност и др.
  2. това дали отговарям на критериите за подбор - това са условията, които възложителят поставя пред участниците в обществената поръчка. Тези критерии се отнасят до:

Гледайки името на документа, разбирам, че най-вероятно трябва да има образец - все пак е “единен европейски документ”. Оказах се прав - откривам го в сайта на Агенцията по обществени поръчки.

За какво ми е нужен ЕЕДОП?

Запознах се в детайли с обявените условия и изисквания в обществената поръчка. Но как да съобщя на възложителя, че ги покривам и искам да спечеля?  Тук на помощ идва ЕЕДОП. Чрез него уведомявам и предварително декларирам, че съм подходящ кандидат. ЕЕДОП е общ и важи за всички държави членки на Европейския съюз. Затова трябва да посоча националните бази данни, където се съхранява информацията, която съм дал за себе си като кандидат/участник в обществената поръчка. Например за доказване на обстоятелството, че не съм в несъстоятелност, в съответното поле трябва да посоча интернет страницата на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Това е публична информация - всеки има достъп до нея. Затова възложителят няма право да иска от мен доказателства за нея. От началото на март  2019 г. (01.03. 2019 г.) това ще е единственото, което ще ми бъде необходимо - без допълнителни декларации, уведомления и прочее. Част от декларираното от мен обаче не е публично достъпна информация. Добре е да подготвя документи, с които да докажа твърдените от мен факти. Възложителят има право ми поиска такива документи по всяко време след като отвори всички заявления за участие от всички кандидати, ако счете, че това е необходимо за провеждането на една законосъобразна процедура.Например ако е поставил условия да съм извършил сходна дейност през последните 5 години, ще трябва да докажа това документално чрез списък за строителство. Той трябва да съдържа стойността на поръчката, датата, на която е приключило строителството, къде се намира строежът и други. Ако пък трябва да докажа, че не съм съден за някое от гореспоменатите престъпления, то трябва да представя свидетелство за съдимост.

Кой го изисква?

ЕЕДОП, разбира се, отива директно при възложителя - той е и лицето, което изисква наличието му. Възложителят трябва да провери дали отговарям на изискванията, които е поставил в публикуваната от него обществена поръчка. Както споменах по-горе, в документа има основания, които ако са налице, ще бъда отстранен от участие. Аз толкова силно искам да спечеля, затова трябва да попълня ЕЕДОП внимателно!!

Как да попълня ЕЕДОП?

Задължително трябва да представя ЕЕДОП в електронен вид по утвърден образец. Или с други думи вече вместо ЕЕДОП, ще срещам съкращението еЕЕДОП. Това не бива да ме притеснява - видът на документа и исканата информация е абсолютно същата. Мога да го намеря тук. Възложителят на обществената поръчка, която съм избрал, може сам да оформи документа по предвидения образец. С това той ще ми помогне, като изискваната информация ще бъде директно вписана в електронната форма. За мен е важно да попълвам данните си честно и вярно. В противен случай мога да бъда съден за престъпление, а наказанието е лишаване от свобода до три години или глоба от 100 до 300 лева.Подготвен за попълване документ ще намеря в цялата налична документация на избраната от мен поръчка. От мен се изисква:

Това е - вече знам какво е ЕЕДОП и как да го попълня. Сега остава само да избера перфектната за мен обществена поръчка и да се включа в надпреварата. Пожелайте ми успех![toggles][toggle title=Източници] Закон за обществените поръчки (ЗОП):чл. 31, ал.1, т. 4 - относно образците като съдържание на документацията за обществена поръчка;чл. 54, ал. 1, т. 1 - относно основанията за отстраняване от участие по Наказателния кодекс;чл. 54, ал. 1, т. 3 - относно основанията за отстраняване от участие по Данъчно-осигурителния кодекс;чл. 55, ал. 1, т. 1 - относно основания за незадължително отстраняване от участие по Търговския закон;чл. 58, ал. 1, т. 1 - относно доказване на обстоятелства чрез свидетелство за съдимост;чл. 59, ал. 1 - относно критериите за подбор, определени от възложителя;чл. 60, ал. 1 - относно наличието на вписване в Търговския регистър;чл. 61, ал. 1, т. 1 и т. 2 - относно изискванията по отношение на икономическото и финансовото състояние;чл. 63, ал. 1, т. 1 и т. 2 - относно изискванията за техническите и професионалните способности;чл. 64, ал. 1, т. 1 - относно доказването на техническите и професионалните способности;чл. 67, ал. 1 - относно съдържанието на ЕЕДОП;чл. 67, ал. 4 - относно задължението за представяне в електронен формат;чл. 67, ал. 5 - относно възможността на възложителя да изисква доказателства за декларираните обстоятелства;чл. 67, ал. 8 - относно задължението на възложителя да не изисква доказателства за обстоятелства, които са в национални база данни. Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО:чл. 54, пар. 4, ал. 1 - относно изискването на доказателства;чл. 59, пар. 2, ал. 1 - относно установяването на единен образец на ЕЕДОП. Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 за установяване на стандартния образец на единния европейски документ за обществени поръчки:абзац 3, изречение последно -  относно съставянето на файл на ЕЕДОП от възложителя;абзац 9 - относно датата, от която ЕЕДОП следва да се подава само електронно[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Виктория

Пенчева

21.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си