Кредитен посредник и осигурителен посредник - какво трябва да знам?

Искам да си купя апартамент. За целта трябва да изтегля кредит. Има ли някой, който да ме ориентира в условията на банките при тегленето на кредит? Това може да направи кредитен посредник. Освен това, имам право на допълнително пенсионно осигуряване. Кой може да ми разясни кога и как мога да го осъществя? Отговорите на тези мои въпроси може да ми даде осигурителният посредник.

Какво е кредитен посредник?

Кредитен посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което свързва мен като потребител с даден кредитор (банка) и получава заплащане за това. Кредитният посредник може:

Данни за кредитните посредници и по какви въпроси предлага съвет мога да открия в Регистъра на кредитните посредници, който се води от БНБ.

Как може да ми съдейства един кредитен посредник?

На първо място, кредитният посредик ми осигурява следната информация, свързана с кредита:

Имам минимум 14 дни да взема решение дали да сключа договор за кредит, или не. На следващо място, от кредитния посредник мога да получа и допълнителни разяснения относно кредита, за да преценя дали този договор отговаря най-пълно на моите интереси. Тези разяснения могат да бъдат свързани например с това какво ще стане, ако се забавя с вноската, какви са обезпеченията по кредита и др. Кредитният посредник може да ми даде и съвет за най-подходящия договор за кредит за мен. За тази цел трябва да го запозная с финансовото и личното си състояние (дали съм женен например) и да му разкажа по-подробно за целта, за която ми е нужен кредити. Ако кредитният посредник е обвързан с една определена банка, той ще разгледа всички договори, които мога да сключа с тази банка, и ще ми предложи най-подходящите за мен. Но ако кредитният посредник не е обвързан с никоя банка, то той ще ми предложи договори за кредит с няколко банки. За да използвам помощта, която кредитният консултант предоставя, сключвам с него договор за предоставяне на съвет. Преди да започна да използвам услугите на кредитния посредник, той посочва какви такси или комисионни дължа. Също така ме уведомява, ако таксата се заплаща частично от кредитора.

Кой е осигурителен посредник?

Осигурителният посредник е физическо или юридическо лице (фирма), което сключва с мен от името на пенсионно дружество осигурителен договор или посредничи, когато сключвам такъв с пенсионно дружество. Осигурителният посредник приема заявлението ми за допълнително пенсионно осигуряване и други молби и заявления, които мога да подам - напр. да прекратя договора и др.

Как може да ми съдейства един осигурителен посредникя?

Първо, осигурителният посредник ми съдейства, когато искам да подам заявление за допълнително пенсионно осигуряване, за прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг, както и следида не бъдат увредени моите интереси.Освен това, осигурителният посредник ми дава информация относно пенсионноосигурителното дружество и осигурителния договор, който съм сключил - какви права имам, кога и какви вноски дължа и т.н. Осигурителният посредник е длъжен да пази личните ми данни и да не ги използва за други цели, които не са свързани с работата му. За разлика от кредитния посредник, тук не сключвам договор с осигурителния посредник. Той сключва договор само с пенсионноосигурителното дружество. Затова за дейността на осигурителния посредник пред мен,а ако почина - пред моите наследници, отговаря пенсионноосигурителното дружество. Например в случай че осигурителният посредник не изпълни задължението си да ми предостави пълна информация за договора, който сключвам и претърпя вреди, мога да потърся отговорност от самото пенсионноосигурително дружество.[toggles][toggle title=Източници]Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП):пар. 1, т. 8 - относно понятието кредитен посредник;чл. 53, ал. 1 - относно регистъра на кредитни посредници;чл. 5, ал. 2 - относно даването на информация по отношение на кредита;чл. 8 - относно получаването на разяснения относно кредита; чл. 31 - относно предлагане на най-подходящите условия;чл. 30, ал. 3 - относно сключване на договор за предоставяне на съвет;чл. 7, ал. 1, т. 5 - относно дължимите такси и комисионни;чл. 7, ал. 3 - относно частично заплащане на таксите от кредитора.Кодекс на социалното осигуряване (КСО):чл. 123г, ал. 4 - относно понятието осигурителен посредник;чл. 123г, ал. 8 - относно задълженията на осигурителния посредник;чл. 123г, ал. 1 - относно договора между пенсионноосигурителното дружество и осигурителния посредник;чл. 123г, ал. 14 - относно отговорността за действия на осигурителния посредник.[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Натали

Жекова

13.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си