Какво е концесия?

Платих 20 лева за чадър, а плажът беше много мръсен. Запитах се къде отиват парите ми. В Интернет прочетох, че плажът е предоставен на концесия. Какво обаче означава това?

Какво представлява концесията?

Концесията е право на експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес, предоставено от концедент (държавата, общината или публичноправна организация) на фирма – концесионер. Концесията се предоставя въз основа на писмен договор за определен период от време. Чрез концесията на моята фирма се възлага задължението да поддържа и експлоатира един държавен или общински обект (напр. мина) или да осигури някаква услуга от обществено значение (напр. развъждане на риба в язовир). В замяна на тези свои задължения фирмата има право да събира доход от дейността, която й е била възложена. Страните по договора за концесия извличат взаимна полза - колкото по-добре стопанисвам и управлявам възложения обект или услуга, толкова по-голям ще е доходът ми. Концесионерът извършва и управлява дейността на собствен риск, т.е. аз ще поема риска от евентуални загуби при извършване на дейността.

Какви обекти могат да бъдат предмет на концесия?

Предмет на концесия могат да бъдат обекти и имоти:

  1. изключителна държавна собственост - такава са подземните богатства, плажната ивица;
  2. публична държавна/общинска собственост - напр. сгради на ведомства на държавната и местна власт;
  3. частна държавна/общинска собственост - такава са приходите и добивите от имотите държавна и общинска собственост;

Според собствеността над обекта/имота, концесията може да бъде държавна, общинска или съвместна (когато е предоставена съвместно от различни органи). В зависимост от предмета на концесията има 3 вида концесии:

  1. за строителство – аз като концесионер частично или цялостно изграждам обекта на концесията;
  2. за услуга - управлявам услуга от обществен интерес. И тук може да се предвиди задължение да изградя някакви съоръжения;
  3. за добив – добивам природни богатства със собствени средства и на собствен риск. За добива на подземни богатства и минерални води има специални регулации.

Има концесии, при които се отдава работа с класифицирана информация (лични данни, които не трябва да стават от обществено достояние). Има и такива концесии, които се наричат запазени. Те се се изпълняват по програми за създаване на защитени работни места на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

За какъв срок се сключва договорът за концесия?

Концесията може да ми бъде предоставена за максимален срок от 35 години за концесия за строителство или услуги и от 25 години за концесия за ползване.

Какви са правата и задълженията на страните по договора за концесия?

Експлоатирайки обекта на една концесия, аз ще имам правото да получавам приходите от потребителите на услугите или от трети лица. В определени случаи за мен като концесионер може да се предвиди и допълнителна компенсация - концедентът (държавата, общината, публичната организация) ще компенсира част от разходите ми за изграждане, управление и поддържане на обекта. При избирането на концесионер се има предвид т.нар. “икономически баланс” - казано по-простичко това е идеята, развивайки дейността, да печеля хем аз като концесионер, хем и концедентът. Веднъж щом бъда избран за концесионер, предложеният от мен икономически баланс в офертата преминава в концесионния договор и спазването му става задължителен и за двете страни.Важно! Ако поради някаква независима от мен причина (промяна в законодателството, непреодолима сила, масово унищожение на добива и др.) не мога да спазя икономическия баланс и започвам да губя пари, вместо да печеля, имам правото да поискам изменение на концесионния договор. Трябва да предложа такива изменения, които да възстановят икономическия баланс. Управлението и поддържането на обекта на концесията включва следните дейности:

Като концесионер аз ще имам и задължението:

Как се предоставя обект или услуга на концесия?

В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице (т.е. фирма) или обединение от такива лица. Законът ги нарича “икономически оператори”, когато участват самостоятелно, или “група от икономически оператори”, когато се обединяват. Качеството си на участник икономическият оператор придобива, след като подаде заявление за участие и/или направи предварителна оферта.Когато участвам в процедурата като част от обединение на физически лица (т.нар. група от икономически оператори), и бъдем определени за концесионер, договорът за концесия ще се сключи с нашето „проектно дружество” (капиталово търговско дружество - ООД или АД, което учредяваме с цел реализиране на концесията) или “публично-частно дружество“ (това е дружество, при което съдружници са хем частни фирми и лица, хем държавни/общински предприятия). Ако учредяването на дружество не е планирано, концесионният договор се сключва с всички участници в групата ни. Когато в заявлението сме посочили т.нар. “водещ партньор”, концесионният договор се сключва именно с него, тъй като той е представител на групата ни. Без значение дали сме определили водещ партньор, или не - всички участници в икономическата група сме солидарно отговорни по изпълнението на концесионния договор.В зависимост от собствеността над предмета на концесията, концедент е:

Инициатива за откриване на процедурата поема самият орган, предоставящ концесията. Изработва се обосновка на концесията, въз основа на която органът подготвя проекти на следните документи:

  1. решение за откриване на процедурата за предоставяне на концесия;
  2. обявление за провеждане на процедурата;
  3. документация за концесията, която варира взависимост от вида на концесията, но в най-общия случай е:

Концесионерът се определя чрез провеждане на открита процедура от назначена за тази цел комисия. Процедурата може да протече:

Комисията определя кои участници да допусне до следващия етап, ако процедурата протича в няколко етапа. Процедурата приключва след като комисията класира участниците и съставя доклад относно подбора си. Концедентът, от своя страна, издава мотивирано решение с избора си на концесионер. С това решение се определя срок за сключване на концесионния договор.Когато класираният на първо място участник не представи необходимите документи или не сключи концесионния договор в определения срок, за концесионер се определя класирания на второ място участник.Правото е написано в съавторство с Александра Василева [toggles][toggle title=Източници]Закон за концесиите (ЗК):чл. 2 - относно какво е концесия;чл. 3 - концесия за строителство;чл. 4 - концесия за услуга;чл. 5 - концесия за добив; чл. 6 - разпределение на риска и задължения на концесионера;чл. 7 - концесионни плащания;чл. 10 - срок на концесията;чл. 13 - обекти, предмет на концесия;чл. 16 - лица, които могат да участват в процедурата;чл. 17 - концедент;чл. 20 - инициатива за откриване на процедурата;чл. 21 - обосновка на концесията;чл. 22 - документи на подготвителния етап;чл. 23 - провеждане на открита процедура;чл. 26 - критерии за подбор на концесионер;чл. 27 - критерии за оценка на концесионерите;чл. 39 - решение за откриване на процедура;чл. 40 - окончателни документи;чл. 50 - оферта за участие;чл. 55 - гаранция за участие;чл. 59 - решение за определяне на концесионер.Закон за подземните богатства (ЗПБ): относно концесии на подземни богатстваЗакон за водите (ЗВ): относно концесии на минерални извори[/toggle][/toggles]

Автор и дата на последна актуализация на текста спрямо законодателството:

Юрия

Марковска

6.12.2018

Избрани от редакцията

Най-новите статии

Още от близо 1000 статии

Потърси правата си